Pracownik Dziekanatu/sekretariatu uczelni – „front office” uczelni. Profesjonalna obsługa studenta: efektywna komunikacja werbalna i pozawerbalna, techniki i narzędzia obsługi klienta, reagowanie w sytuacjach trudnych, planowanie i organizacja pracy

Termin szkolenia: 17.04.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10:00-15:00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

1. Reguły efektywnej komunikacji

 - prawa komunikacji
 - proces komunikacji (etapy)
 - rola komunikacji
 - skuteczna komunikacja „dopasowanie” i „prowadzenie”
 - Relacje międzyludzkie w pracy a komunikacja

2. Komunikacja werbalna i niewerbalna

 - kultura dyskusji, wypowiedzi
 - jak reagować na gafy, wpadki, przejęzyczenia?
 - jak poskromić  swą złośliwość
 - zasady dobrego słuchacza
 - alfabet komunikacji – postawa, gesty i ich znaczenie.
 - oczy zwierciadłem intencji w komunikacji biznesowej
 - strefy odległości w kontaktach interpersonalnych

3. Trudne sytuacje w komunikacji. Błędy komunikacyjne

 - przełamywanie barier i impasu
 - argumenty perswazyjne, radzenie sobie ze sprzeciwem
 - konstruktywny klimat
 - myślenie kreatywne i twórcze podejście w sytuacjach niestandardowych
 - komunikacja w trudnych sytuacjach interpersonalnych

4. Pewność siebie, śmiałość. Asertywność, zdecydowanie w procesie komunikacji

 - parafraza – czy ja dobrze rozumiem?
 - zmień agresora w baranka
 - jak łechtać próżność rozmówcy?
 - sztuka mówienia
 - jeżeli trzeba powiedzieć „nie”
 - motywacja – sukces a budowanie wiary we własne możliwości
 - budowanie strategii własnego rozwoju – recepta na szczęście
 - asertywność i samokontrola w komunikacji

5. Postępowanie z różnymi rodzajami studentów

 - charakterystyka klienta/różne rodzaje klientów i ich potrzeby psychologiczne
 - schematy postępowania z różnymi rodzajami studentów
 - radzenie sobie z trudnymi studentami - słuchanie zastrzeżeń i „wyławianie” faktów, przyjmowanie krytyki słusznej, częściowo słusznej, niesłusznej - konstruktywne reagowanie na krytykę, reagowanie na niespodziewany atak
 - praktyczne schematy reakcji na typowe i nietypowe zastrzeżenia studenta
 - co robić, jeśli student ma rację...

6. Komunikacja przez telefon - profesjonalna rozmowa telefoniczna

 - głos jako podstawowe narzędzie pracy,
 - specyfika prowadzenia rozmowy,
 - techniki wspomagające efektywność rozmowy.

7. Zarządzanie czasem w dziekanacie

 - wyznaczanie celów
 - planowanie pracy - wyznaczanie priorytetów
 - delegowanie zadań
 - organizacja pracy – wybór metod pracy
 - komunikacja w zarządzaniu czasem

 

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY