System komercjalizacji wyników naukowych na uczelniach i w instytutach

Termin szkolenia:
20.05.2022 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

Moduł 1

Zakres: Zarządzanie własnością intelektualną w projektach naukowych i B+R

• Zarządzanie w relacjach wewnątrzorganizacyjnych jednostki naukowej lub badawczo rozwojowej
(uczelnie wyższe i instytuty naukowe)

• Zarządzanie w relacjach zewnętrznych jednostki naukowej lub badawczo rozwojowej

Moduł 2

Zakres: Wyniki badań i prac naukowych, wyniki prac B+R jako produkt na rynkach

• Rodzaje wyników działalności naukowej w perspektywie działalności B+R

• Ekonomiczna wartość i przewaga wyników działalności naukowej w obrocie gospodarczym

• Funkcja praw własności intelektualnej w komercjalizacji

• Rodzaje praw własności intelektualnej a zdolność komercjalizacyjna wyników badań naukowych

Moduł 3

Zakres: Ścieżka komercjalizacji na uczelniach i w jednostkach naukowych

• Rola regulaminów własności intelektualnej i komercjalizacji

• Ścieżki regulaminowe

• Ścieżki pozaregulaminowe lub tworzone w oparciu o regulaminy z dostosowaniem do bieżących potrzeb partnerów biznesowych

• Metodologie określania możliwości i potrzeb gospodarczych w projektach komercjalizacyjnych

• Kluczowe elementy określenia warunków komercjalizacji

• Określanie wymogów i konkretnych warunków umów dotyczących komercjalizacji

Moduł 4

Zakres: Kluczowe elementy procesu komercjalizacji z punktu widzenia prawnego

• Zagadnienia związane z ochroną poufności wyników badań naukowych

• Definicja, funkcja i ochrona know-how

• Etap poszukiwania kontrahentów i wstępnych rozmów

• Etap negocjacji warunków projektów

• Wykonywanie projektu, monitorowanie i dokumentowanie jego przebiegu

• Zasady budowania warunków projektów komercjalizacyjnych i B+R zapewniające trwałość efektywność biznesową w długim okresie czasu

• Metody projektowania spójnych i prawidłowych umów dotyczących komercjalizacji

Moduł 5

Zakres: Szczegółowe warunki komercjalizacji w stosunku do praw własności intelektualnej

• Modele komercjalizacji praw własności intelektualnej do wyników badań naukowych

• Przeniesienie praw, funkcje gospodarcze i jego skutki

• Licencja – rodzaje, funkcje gospodarcze i ich skutki

• Warunki stosowania przeniesienia prawa i licencji w procesach komercjalizacji

• Budowanie szczegółowych modeli biznesowych komercjalizacji

• Podział praw pomiędzy partnerów projektu – dobre i złe praktyki

• Umowy konsorcyjnej w projektach naukowych, B+R oraz komercjalizacyjnych

• Przechodzenie od umów dotyczących projektów naukowych do procesów komercjalizacji

Moduł 6

Zakres: Formalnoprawne narzędzia wspierające pewność i efektywność komercjalizacji

• Dokumentacja zakresu wyników podlegających komercjalizacji

• Audyt pochodzenia wyników podlegających komercjalizacji i standardy wymagane przy przygotowywaniu wyników do komercjalizacji

• Prawidłowe postanowienia umów dotyczące dyspozycji prawami własności intelektualnej do wyników projektów naukowych

• Ustalanie podziału praw do wyników projektów komercjalizacyjnych (innowacje stworzone w trakcie komercjalizacji)

• Modele wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji

• Pozyskiwanie informacji na temat przebiegu komercjalizacji od partnerów biznesowych

• Sposoby zapewnienia trwałości warunków współpracy w ramach komercjalizacji

Moduł 7

Zakres: Projekt naukowy jako przedsięwzięcie podlegające ochronie

• Czy istnieją prawa własnościowe do projektu naukowego jako takiego?

• Ochrona prawna dorobku naukowego a procesy komercjalizacyjne

• Dobra osobiste, autorskie prawa osobiste i inne prawa osobiste

• Dobre imię i dorobek naukowy poszczególnych osób związanych z projektami naukowymi, B+R i komercjalizacją

• Renoma i dorobek jednostki naukowej jako wartość w procesach komercjalizacji

• Komercjalizowanie praw osobistych związanych z projektami naukowymi i konkretnymi wynikami prac naukowych

Moduł 8

Zakres: Spółki celowe i komercjalizacja przez aporty praw własności intelektualnej

• Spółki celowe i ich funkcje

• Sposoby wyposażania spółek w prawa do wyników naukowych oraz w prawa do dalszej komercjalizacji

• Pojęcie i funkcja aportu w projektach naukowych

• Know jako przedmiot aportu

• Mechanizmy wspierające kontrolę korzystania przez spółki z aportów dotyczących własności intelektualne

 

Prelegent:

Marcin Mioduszewski - Radca Prawny

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY