Rozstrzyganie sporów w środowisku akademickim

Terminy szkolenia :
19.10.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00- 15:00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

 1. Podstawy rozumienia konfliktu:

  • Definicja konfliktu i jego źródła w kontekście akademickim.
  • Klasyfikacja konfliktów w zależności od przyczyn powstania i stopnia zaawansowania.
 2. Analiza typowych sytuacji konfliktowych w środowisku akademickim:

  • Spory między doktorantem a promotorem.
  • Nieporozumienia między pracownikami naukowymi a administracją uczelni.
  • Napięcia w zespołach badawczych.
 3. Psychologia konfliktu w relacjach interpersonalnych:

  • Mechanizmy obronne w sytuacjach konfliktowych.
  • Efekt domina – jak niezażegnane konflikty wpływają na cały zespół.
 4. Techniki komunikacji skutecznie rozwiązującej konflikty:

  • Aktywne słuchanie i jego rola w deeskalacji konfliktu.
  • Sztuka zadawania pytań, by zrozumieć drugą stronę.
  • Techniki asertywności w konfrontacji z agresją.
 5. Metody mediacji w kontekście akademickim:

  • Rola mediatora, jego kompetencje i zadania.
  • Proces mediacji krok po kroku – od identyfikacji problemu po znalezienie rozwiązania.
 6. Praktyczne narzędzia do zarządzania i rozwiązywania konfliktów:

  • Techniki "rybka Ishikawy" i "5x dlaczego" w analizie źródeł konfliktu.
  • Metoda burzy mózgów jako narzędzie do szukania kreatywnych rozwiązań.
 7. Studium przypadku – analiza i rozwiązanie rzeczywistego konfliktu:

  • Przykład z życia uczelni przedstawiony przez uczestnika lub prowadzącego.
  • Grupowa analiza sytuacji i poszukiwanie rozwiązań.
 8. Budowanie kultury organizacyjnej opartej na współpracy i wzajemnym szacunku:

  • Jak kształtować środowisko pracy, w którym konflikty są rzadkie i szybko rozwiązywane.
  • Rola liderów w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów.

Każdy z powyższych punktów będzie składał się z teoretycznej części wstępnej oraz praktycznych ćwiczeń i symulacji, które pozwolą uczestnikom szkolenia przyswoić prezentowane techniki i narzędzia.

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej)
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty wysłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY