Jednolity System Antyplagiatowy - Analiza użycia generatywnej sztucznej inteligencji AI przy sprawdzaniu prac zaliczeniowych, dyplomowych oraz rozpraw doktorskich

NOWOŚĆ
Termin szkolenia:
25.06.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 09.00-14.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Od lutego 2024 r. operator OPI PIB wdrożył do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w wersji 2.15.0, funkcjonalność sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem „Analizy użycia AI”.

Szkolenie kierowane jest do:

Nauczycieli akademickich, w tym w szczególności do promotorów lub opiekunów prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) oraz rozpraw doktorskich, korzystających z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego lub innych detektorów treści AI, przy sprawdzaniu prac pisemnych, w tym także zaliczeniowych.

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje dobre praktyki w identyfikacji i detekcji treści tekstowych wytworzonych z zastosowaniem generatywnej sztucznej inteligencji AI przy pomocy funkcjonalności „Analizy użycia AI” w ramach Jednolitego Systemu Antyplagiatowego oraz innych detektorów treści AI. Ponadto prezentuje zagadnienia formalno-prawne w zakresie korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji AI w procesie kształcenia i na potrzeby dydaktyki akademickiej.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w zakresie korzystania z „Analizy użycia AI” w ramach Jednolitego Systemu Antyplagiatowego oraz innych detektorów treści AI. Ze względu na fakt nowatorskiego i kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 09.00-12.30

1. Metodyka detekcji treści wytworzonej przez model językowy generatywnej sztucznej inteligencji AI wdrożona do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego:
a) założenia i charakterystyka zastosowania w JSA funkcjonalności „Analizy użycia SI”;
b) sekcja „Analizy użycia SI” dostępna w szczegółowym Raporcie z badania antyplagiatowego;
c) badanie załączanych plików pod kątem wykorzystania narzędzi korzystających z generatywnej sztucznej inteligencji AI, tzn. które fragmenty tekstu są dla algorytmu podejrzane i należy zwrócić na nie uwagę podczas analizy raportu z badania:
nowe badanie obejmujące sprawdzenie prawdopodobieństwa użycia w tekście AI „krok po kroku”;
tekst pracy „Analiza użycia SI”;
oznaczenie w tekście wyszukanych podejrzanych fragmentów;
omówienie i wnioski z przykładowych analiz badanych tekstów zarówno wygenerowanych wyłącznie przez generatywną sztuczną inteligencję AI, jak również mieszanych z udziałem człowieka (porównanie wyników);
potencjalne implikacje z doświadczeń w „Analizie użycia SI” do praktycznych zastosowań w uczelni:
konieczność rozwoju i doskonalenia skutecznych środków zapobiegawczych, zarówno prawnych jak i technicznych, nadużyciom w zastosowaniu generatywnej sztucznej inteligencji AI w pracach zaliczeniowych, dyplomowych lub rozpraw doktorskich;
dostosowanie wewnętrznych polityk i procedur w zakresie ścisłej kontroli i monitorowania procesu pisania prac pisemnych;
prowadzenie szkoleń dla kadry akademickiej w zakresie identyfikacji nieuprawnionego wykorzystywania generatywnej sztucznej inteligencji AI w pracach zaliczeniowych, dyplomowych lub doktorskich;
zwiększenie świadomości studentów i doktorantów w przedmiocie negatywnych konsekwencji używania generatywnej sztucznej inteligencji AI do pisania prac dyplomowych lub rozpraw doktorskich, w tym naruszenia praw autorskich oraz zasad etyki i uczciwości akademickiej.

2. Rola i zakres kompetencji nauczycieli akademickich, w tym promotorów lub opiekunów w identyfikacji i detekcji fragmentów tekstu wygenerowanego przez generatywną sztuczną inteligencję AI, w wykrywaniu oszustw i nadużyć w pracach zaliczeniowych, dyplomowych lub rozpraw doktorskich.

3. Konsekwencje i skutki braku wykrywania oszustw w pracach zaliczeniowych, dyplomowych lub rozprawach doktorskich przygotowywanych z nadużyciem standardów akademickich przy zastosowaniu generatywnej sztucznej inteligencji AI:
a) utrata indywidualności i oryginalności prac zaliczeniowych, dyplomowych lub rozpraw doktorskich;
b) praca dyplomowa jako niesamodzielne opracowanie studenta niepotwierdzające ogólnej wiedzy i umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania;
c) brak uzyskiwania efektów uczenia się określonych w programie studiów;
d) zdolność uczelni do oceny rzeczywistych osiągnięć studentów.

4. Charakterystyka i specyfika tekstów wytwarzanych przez Chatboty z generatywną sztuczną inteligencją AI czyli tzw. konwersacyjne modele językowe, na przykładzie:
a) ChatGPT OpenAI;
b) Google Gemini.

5. Detektory treści generowanej przez sztuczną inteligencję AI, czyli narzędzia umożliwiające odróżnianie tekstów pisanych przez człowieka od tych wytwarzanych z pomocą SI:
a) na czym polega regularność i przewidywalność tekstu wygenerowanego przez model językowy generatywnej sztucznej inteligencji AI;
b) techniki rozpoznawania tekstów wytworzonych przez sztuczną inteligencję AI na przykładzie wybranych detektorów treści (analiza semantyczna, składniowa i kontekstowa):
Undetectable.ai;
Sapling;
Copyleaks;
Content at Scale;
ZeroGPT.
c) co to znaczy „Humanizacja AI”, czyli jak skuteczne są sposoby ukrywania treści generowanych przez sztuczną inteligencję.

Przerwa
Godz. 12.30-13.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.00-14.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski


Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY