Zarządzanie czasem w administracji uczelni

Termin szkolenia: 10.05.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

CELE

Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętności skutecznego i efektywnego zarządzania czasem:
• poznanie  zasad, reguł zarządzania czasem
• doskonalenie umiejętności planowanie czasu pracy własnego i podległego zespołu;
• doskonalenie umiejętności identyfikowania barier w zarządzaniu czasem
• doskonalenie umiejętności eliminowania złodziei czasu w życiu zawodowym i osobistym
• ćwiczenie określania własnych priorytetów w życiu zawodowym i osobistym
• kształtowanie umiejętności planowani pracy własnej i podległego zespołu;
• kształtowanie umiejętności delegowania i zlecania zadań
• ćwiczenie asertywnego zachowania w obliczu złodziei czasu
• kształtowanie postawy świadomego zarządzania czasem w swoim życiu zawodowym i osobistym
• rozwijanie umiejętności zarządzania własną karierą

KORZYŚCI

Podczas szkolenia uczestnicy będą nabywać i rozwijać umiejętności:
• wykorzystania narzędzi i technik zarządzania czasem w życiu zawodowym
• budowania harmonogramów i ustalania priorytetów;
• formułowanie celów w sposób jasny i motywujący,
• diagnozowania indywidualnych barier w efektywnej pracy
• stosowania metod i technik wspomagających redukowanie strat czasu
• adekwatnego zachowania się w sytuacjach trudnych związanych z zarządzaniem czasem

PROGRAM

Wprowadzenie do szkolenia
• Określenie celów i zasad współpracy
• Czas jako kapitał
• Co to jest zarządzanie czasem?
• Mity i wyobrażenia na temat zarządzania czasem.

Zarządzanie czasem w uczelni
• wyznaczanie celów
• planowanie pracy - wyznaczanie priorytetów
• delegowanie zadań
• organizacja pracy – wybór metod pracy
• komunikacja w zarządzaniu czasem

Teorie, zasady i reguły zarządzania czasem
• określanie priorytetów  
• zasada Pareto
• analiza ABC
• matryca Eisenhowera

Złodzieje czasu
• wewnętrzni złodzieje czasu
• zewnętrzni złodzieje czasu
• jak skutecznie eliminować złodziei czasu z naszego życia zawodowego

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY