Ocena stanu przygotowań do praktycznego opracowania opisów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Termin szkolenia: 28.02.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 09.00-14.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Szkolenie kierowane jest:

Zarówno do kadry naukowej, jak również pracowników administracji (w tym funkcyjnych) uczelni, instytutów PAN czy jednostek badawczych odpowiedzialnych za monitorowanie, dokumentowanie i opracowywanie efektów wpływu społecznego wynikającego z rezultatów prowadzonej działalności naukowej.

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje praktykę redagowania opisu wpływu tzn. jak w przekonujący sposób uzasadnić związek między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie opracowania wpływu społecznego rozumianego jako efekty, rezultaty lub skutki działalności naukowej. Ponadto ze względu na fakt kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 09.00-12.30

1. Główne wnioski oraz efekty i rezultaty B+R leżące u podstaw wpływu (na czym polegały badania naukowe lub twórczość artystyczna):
a) jednoznaczny i bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a danym obszarem oddziaływania;
b) etapy i elementy „ścieżki wpływu” — działań, przedsięwzięć lub wydarzeń sytuowanych pomiędzy badaniami naukowymi a zaistniałym wpływem;
c) granice rozumienia i definiowania pojęcia „wpływu społecznego”.

2. Uzasadnienie kluczowego znaczenia interdyscyplinarności badań naukowych lub prac rozwojowych dla powstania wpływu:
a) charakterystyka interdyscyplinarności B+R, w tym wkład poszczególnych dyscyplin;
b) potwierdzenie interdyscyplinarności B+R;
c) interdyscyplinarność jako konieczna i niezbędna dla uzyskania wyników B+R oraz powstania wpływu.

3. Uzasadnienie wiodącej roli ewaluowanego podmiotu, w ramach prowadzonej działalności naukowej w dyscyplinie, w zaistnienie wpływu społecznego.

4. Charakterystyka wpływu społecznego mierzona wskaźnikami wpływu (na czym polegał wpływ), w tym potwierdzenie zaistnienia oddziaływania.

5. Uzasadnienie zasięgu oraz znaczenia wpływu — jak pisać wprost o faktach w odniesieniu do kryteriów oceny wpływu społecznego:
a) potwierdzenie wymiarów zasięgu i znaczenia w kontekście wywodu oceny i uzasadnienia oraz przyznania punktacji (korzyści, ochrona, zaprzestanie, eliminowanie negatywnych skutków) — znaczenie:
ograniczone, umiarkowany postęp;
istotne, znaczny postęp;
przełomowe, zasadnicza zmiana lub nowe rozwiązania praktyczne oraz sposób myślenia.

6. Dowody wpływu:
a) forma określona rozporządzeniem versus wskazówki i wytyczne podręcznika;
b) wytworzone i datowane na okres objęty ewaluacją;
c) powstałe samoistnie lub z inicjatywy ewaluowanego podmiotu;
d) jednoznaczne, wiarygodne i jakościowe w kontekście korzyści oddziaływania na beneficjentów wpływu społecznego;
e) streszczenie, format danych i wielkość pliku elektronicznego.

7. Sprawozdawczość opisów wpływu w Systemie POL-on.
a) wzór „checklisty” weryfikacyjnej sprawdzającej kompletność zawartości opisu wpływu;
b) rejestracja opisu wpływu „krok po kroku”:
dane podstawowe;
streszczenie;
rodzaj (wymagany; dodatkowy);
informacja o efektach działalności naukowej mających znaczenie dla kreowania wpływu;
charakterystyka głównych wniosków z badań naukowych lub prac rozwojowych albo efektów działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej;
rola podmiotu;
osiągnięcia naukowe (publikacje, patenty) oraz osiągnięcia artystyczne;
wpływ działalności naukowej;
wiodący obszar wpływu;
dowody wpływu;
uzasadnienie interdyscyplinarności.

8. Sprawozdawczość dowodów wpływu w Systemie udostępniania dokumentacji działalności naukowej i artystycznej „STUDNIA” w kontekście raportowania opisów wpływu w Systemie POL-on (na co zwrócić szczególną uwagę i dlaczego, przy przekazywaniu danych między systemami informatycznymi):
a) nazwa pliku;
b) tytuł dowodu;
c) tytuł opisu wpływu.

Przerwa
Godz. 12.30-13.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.00-14.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY