Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych w ramach środków pochodzących z UE oraz innych źródeł zagranicznych - warsztaty dla pracowników Uczelni i instytutów badawczych

Termin szkolenia: 15.05.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)


Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników szkół wyższych i instytutów badawczych odpowiedzialnych za obieg dokumentów, ich rejestrowanie oraz przechowywanie m.in. archiwów, działów projektów, działów funduszy strukturalnych, dziekanatów, rektoratów, bibliotek. Zagadnienia tam poruszane są istotne w pracy sekretariatów i kancelarii, przy tworzeniu akt pracowników i poszczególnych studentów, przekazywaniu dokumentacji do składnicy akt czy archiwum zakładowego.

Program szkolenia:

1. Regulacje prawne dot. projektów unijnych i dokumentacji powstającej przy ich realizacji
- przepisy unijne i krajowe
- projekty europejskie

2. Zasady postępowania z dokumentacją unijną i rodzaje dokumentacji
- wymagania unijne w zakresie postępowania z dokumentacją,
- zasady postępowania z zapisami informacji,
- rodzaje dokumentacji

3. Obieg dokumentów
- rejestracja i znakowanie pism (system kancelaryjny, schematy obiegu dokumentów, rejestry kancelaryjne)
- normatywy kancelaryjne (instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt, instrukcja archiwalna)
- co to jest system kancelaryjny,
- jak rejestrować pisma (sprawy),

4. Archiwizacja dokumentacji unijnej (kwalifikacja i klasyfikacja, porządkowanie i przechowywanie akt)
- kwalifikacja i klasyfikacja akt,
- gromadzenie i przekazywanie akt,
- przechowywanie i niszczenie dokumentacji.

5. Nowoczesne środki zarządzania dokumentacją – systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD)

6. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:
- jak prawidłowo postępować z dokumentacją,
- jakie są zasady klasyfikacji i przechowywania akt,
- jakie są zalecenia Unii Europejskiej w zakresie archiwizacji dokumentacji związanej z otrzymaną dotacją i zrealizowanym projektem.


Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY