Autoreferat habilitacyjny – merytoryczny komentarz i praktyczne opracowanie na podstawie wzorcowego przykładu

Termin szkolenia: 21.06.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 09.00-14.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Szkolenie kierowane jest:

Do kadry naukowej (niezależnie od reprezentowanej dyscypliny) planującej przygotować lub przygotowującej przedmiotowy wniosek wraz z dokumentacją do Rady Doskonałości Naukowej o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje omówienie i sposób opracowania autoreferatu habilitacyjnego jako integralnej części dokumentacyjnej przedmiotowego wniosku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. W drugiej części szkolenia — Q&A, odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi eksperckich.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie opracowania autoreferatu habilitacyjnego z uwzględnieniem wymogów prawnych i zwyczajowo przyjętych standardów i norm stosowanych w rozwoju kadry przy awansach naukowych. Ponadto ze względu na fakt nowatorskiego i kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 09.00-12.30

1. Określenie istoty osiągnięć naukowo-badawczych (co najmniej dwóch) będących podstawą ubiegania się habilitanta o nadanie stopnia doktora habilitowanego:
a) dlaczego monografie naukowe jako takie lub pełnotekstowe artykuły naukowe będące cyklem powiązanych tematycznie artykułów, same w sobie nie stanowią osiągnięć naukowych w rozumieniu postępowania habilitacyjnego ?
b) zdefiniowanie osiągnięć badawczych jako ustaleń i wyników badań naukowych lub prac rozwojowych uzyskanych w ramach prowadzonej działalności naukowej;
c) merytoryczne i jakościowe przesłanki doboru osiągnięć naukowych uzasadniające ich wybór w kontekście wykazania w postępowaniu awansowym:
pionierskie, nowatorskie, twórcze, kreatywne, oryginalne (przekraczanie granic aktualnej wiedzy o wysokim stopniu ryzyka naukowego) w przeciwieństwie do marginalnych, sprawozdawczych lub odtwórczych (brak nowatorstwa w prowadzeniu działalności naukowej, bierne kontynuowanie badań naukowych lub prac rozwojowych, słabe i przyczynkarskie prace badawcze),
innowacyjne, rewolucyjne, przełomowe (zmiana sposobu myślenia i podejścia do problematyki badawczej w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej),
eksploracyjne i poznawcze prowadzące do nowych pomysłów lub odkryć naukowych (najnowsze osiągnięcia),
wizjonerskie i przodujące z dalekosiężnymi celami i przewidywaniami co do przyszłych kierunków rozwoju danej dziedziny/dyscypliny naukowej,
interdyscyplinarne czy wręcz międzydziedzinowe oraz holistyczne podejście (niekonwencjonalne i unikalne interdyscyplinowe spojrzenie, badanie problematyki z różnych perspektyw, uzyskanie nowego podejścia czy rozwiązań badawczych, wszechstronne i kompleksowe spojrzenie na dany temat).

2. Formułowanie kompletnego i spójnego tytułu dla osiągnięć naukowych stanowiących podstawę ubiegania się w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego — dlaczego jest to tak istotne ?

3. Osiągnięcia naukowe stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny (na dzień składania wniosku habilitacyjnego):
a) warunki spełnienia przez kandydata minimalnych wymagań regulowanych materią ustawową, inaczej katalog przesłanek warunkujących nadanie stopnia doktora habilitowanego;
b) dorobek publikacyjny i legalne definicje monografii naukowych oraz artykułów naukowych;
c) cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych jako oryginalne rozwiązanie problemu naukowego (założenie co do zasady świadomego tworzenia cyklu przez badacza, z uwzględnieniem stanu wiedzy naukowej na dzień rozpoczęcia postępowania awansowego),
d) oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne, technologiczne;
e) przesłanki przesądzające, że osiągnięcia naukowe osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego odpowiadają wymaganiom ustawowym określonym w art. 219 ust. 1 pkt 2;
f) jednoznaczna i jasno wyrażona konkluzja uzasadniająca opinię recenzenta (pozytywna albo negatywna);
g) inne informacje lub uwagi recenzenta istotne dla wyrażonego stanowiska zawartego w recenzji, w tym błędy i niesłuszne lub niedokładne sformułowania.

4. Zawartość autoreferatu (wzorcowy przykład):
a) opis przebiegu kariery zawodowej i naukowo-badawczej, w tym miejsce pracy i zajmowane stanowiska;
b) merytoryczne omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy, z uwzględnieniem możliwości wskazywania dorobku naukowo-badawczego z okresu całej kariery zawodowej:
jakościowe ujęcie przedmiotowych osiągnięć naukowych wskazujące na znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny,
nie tylko sam tekst jako właściwa treść autoreferatu charakteryzująca osiągnięcia naukowe, ale również zdjęcia, wizualizacje, wykresy, diagramy, zestawienia tabelaryczne, obliczenia czy generalnie wyniki badań naukowych prezentowane różnorakiej formie i postaci,
opis osiągnięć naukowych stanowiących część pracy zbiorowej tj. opracowania wydzielonego zagadnienia jako indywidualnego wkładu osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego,
sposób precyzyjnego określenia indywidualnego wkładu habilitanta w powstanie osiągnięć naukowych stanowiących dzieła współautorskie,
informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową (zakres i forma) realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej (każdorazowa konieczność definiowania „nieostrego” i niedookreślonego pojęcia na potrzeby danego, indywidualnego postępowania),
dyskrecjonalna ocena istotności aktywności naukowej w odniesieniu do wpływu na uzyskanie osiągnięć stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny,
informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz popularyzujących i upowszechniających naukę,
inne informacje, ważne z punktu widzenia wnioskodawcy, dotyczące jego kariery zawodowej,
kopie dokumentacji potwierdzającej określone osiągnięcia naukowe, w szczególności dotyczące odbytych staży naukowych, zrealizowanych grantów badawczych czy opublikowanych publikacji powstałych w wyniku prowadzenia wieloośrodkowych badań naukowych lub prac rozwojowych w więcej niż jednej jednostce naukowej.

Przerwa
Godz. 12.30-13.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.00-14.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY