Weryfikacja i ocena stanu przygotowań podmiotu do ewaluacji jakości działalności naukowej na lata 2022-2025 (prawne i praktyczne aspekty)

Termin szkolenia: 14.06.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 09.00-14.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)


Szkolenie kierowane jest:

Zarówno do pracowników funkcyjnych tj. kierowników katedr, dyrektorów instytutów poszczególnych dyscyplin naukowych czy dziekanów wydziałów, jak również pracowników administracyjnych odpowiedzialnych w podmiotach za przygotowanie i sprawozdawczość danych z obszaru ewaluacji jakości działalności naukowej (I i II kryterium ewaluacji).

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Szkolenie przewiduje dwa bloki zadaniowe. Pierwszy, wykładowy, który stawia za cel merytoryczną i techniczną weryfikację poprawności sprawozdanych danych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w Systemach POL-on i PBN. Materiał szkoleniowy omówiony zostanie zarówno od strony prawnej, a w szczególności praktycznej z perspektywy czasowej od 2022 r. Ponadto szkolenie będzie podsumowaniem, a zarazem odpowiedzią na pytanie jaki zakres danych powinien już być sprawozdany i zweryfikowany pod względem formalno-prawnym przez podmiot raportujący oraz jakie działania należy aktualnie zaplanować na ostatnie półtora roku tj. do końca 2025. Drugi blok stanowić będzie dopełnienie pierwszego, w formule dyskusyjnej rozumianej jako sesja pytań i odpowiedzi eksperckich (Q&A). Odpowiedzi na pytania osadzone będą zarówno w warstwie obowiązujących regulacji prawnych, ale przede wszystkim bazować będą na wieloletnim doświadczeniu i dobrych praktykach wdrożeniowych.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie oceny stanu przygotowań podmiotu do ewaluacji jakości działalności naukowej na lata 2022-2025. Ze względu na fakt nowatorskiego i kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 09.00-12.30

1. Zatrudnienie i oświadczenia — System POL-on/PBN/SEDN:
a) zatrudnienie systemowe, warunki zatrudnienia tj. stosunek pracy pracowników a wymogi formalne rejestracji oświadczeń dla dyscypliny;
b) oświadczenia o zaliczeniu do liczby N oraz reprezentowanych dyscyplinach, w tym udział czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach;
c) weryfikacja poprawności wyliczeń liczby N;
d)) oświadczenia upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć naukowych w ewaluacji, w tym techniczny ekwiwalent oświadczenia publikacji naukowych pracownika w dyscyplinie w Profilu Instytucji PBN (oświadczenia dla osoby);
e) nieobecności urlopowe i minimalny okres zatrudnienia w okresie objętym ewaluacją a warunki zmniejszenia sumy udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu;
f) sprawozdawczość nieobecności pracownika wyłączających stosowanie przepisów w przedmiocie sankcji dla dyscypliny.

2. Ocena poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych — System POL-on/PBN/SEDN:
a) regulacje prawne w zakresie szczegółowych danych sprawozdawczych rozporządzenia ws. POL-on;
b) definicje, kryteria i rodzaje osiągnięć naukowych;
c) ograniczenia parametryczne osiągnięć ewaluowanej dyscypliny:
3-krotności liczby N publikacji naukowych jako sumy udziałów jednostkowych uwzględnianych w ocenie dyscypliny,
maksymalnej sumy udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych dyscypliny — 3N, a sumy udziałów jednostkowych za uwzględniane w ewaluacji publikacje naukowe autorstwa albo współautorstwa pracowników — 4N,
maksymalnej sumy udziałów jednostkowych w monografiach naukowych i redakcjach naukowych takich monografii, uwzględnianych w ocenie dyscypliny,
maksymalnej sumy udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych autorstwa albo współautorstwa pracowników spoza liczby N,
maksymalnej liczby uwzględnianych w ewaluacji przyznanych patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i wyłącznych praw hodowców do odmian roślin,
d) przesłanki formalne nie uwzględnienia osiągnięcia naukowego w ocenie;
e) przypadki, kiedy może nastąpić zmiana punktacji za autorstwo albo współautorstwo publikacji naukowej;
f) dobre praktyki gromadzenia dokumentacji potwierdzającej sprawozdawczość danych zgodnie ze stanem faktycznym (dokumenty papierowe lub elektroniczne służące ustaleniu stanu faktycznego i potwierdzeniu danych sprawozdawczych).

3. Reguły pomniejszania sumy udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych uwzględnianych w ocenie dyscypliny — System SEDN:
a) objaśnienia alertów i sankcji;
b) alerty i sankcje dla pracownika, czy spełnia warunki i wymagania procesu ewaluacyjnego (oświadczenia — brak oświadczonych publikacji naukowych z wykazu, brak oświadczonych dyscyplin, brak oświadczania o zaliczeniu do liczby N);
c) sprawozdawczość nieobecności pracownika wyłączających stosowanie przepisów w przedmiocie sankcji dla dyscypliny.

4. Ocena efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych — System POL-on:
a) regulacje prawne w zakresie szczegółowych danych sprawozdawczych rozporządzenia ws. POL-on;
b) definicje rodzajów osiągnięć i rozróżnienie komercjalizacji wyników B+R oraz usług badawczych świadczonych na zlecenie;
c) przychody z tytułu komercjalizacji wyników B+R;
d) przychody z usług badawczych na zlecenie;
e) zasady ustalania stanu faktycznego zaliczenia projektów badawczych (krajowych, międzynarodowych) w ewaluacji z praktycznym wykorzystaniem przepisów prawnych: ustaw, aktów wykonawczych — rozporządzeń, komunikatów ministerialnych oraz dokumentacji konkursowej — regulaminów, decyzji, umów — praktyczne przykłady;
f) wymagania formalne uwzględnienia projektów naukowych w ocenie (definicja normatywna badań B+R, tematyka a dyscyplina, kierownik, tryb konkursowy, data przyznania i rodzaj strumienia środków finansowych);
g) katalog instytucji i rodzaj strumienia środków finansowych określony przepisami prawa — rozporządzenie ws. ewaluacji a rozporządzenie ws. POL-on:
instytucje finansujące, podmioty zarządzające, operatorzy programów,
konkursy, programy, przedsięwzięcia, fundusze, działania, priorytety.
h) szczególne przypadki finansowania albo współfinansowania projektów badawczych obejmujących tzw. komponent badawczy;
i) stosowanie najważniejszych wytycznych MEiN w zakresie sprawozdawczości projektów B+R jako uzupełnienie „nieostrych” przepisów prawnych;
j) osiągnięcia interdyscyplinarne — wymóg określenia procentowego udziału środków finansowych przyznanych na realizację projektu, przypadających na daną dyscyplinę naukową oraz procentowego udziału badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach danej dyscypliny naukowej w przychodach z tytułu komercjalizacji lub usług badawczych na zlecenie — wzory załączników sprawozdawczych;
k) dane niekompletne wymagające weryfikacji, uzupełnienia lub poprawy.

Przerwa
Godz. 12.30-13.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.00-14.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski


Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY