Prawa autorskie w działalności wydawniczej

Termin szkolenia: 14.05.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

1) Aspekty przedmiotowe ochrony autorskiej:
     a) utwór a jego egzemplarze (nośniki) – rodzaje utworów,
     b) prawo autorskie a Prawo prasowe,
     c) prawo autorskie a Kodeks cywilny,

2) Prawa autorskie i prawa pokrewne:
     a) prawa osobiste (zmiany, nadzory, korzystanie z wizerunku, tajemnica korespondencji i tajemnica źródeł informacji),
     b) prawa majątkowe (pola eksploatacji)
     c) publikacja a rozpowszechnienie utworu,
     d) rozpowszechnianie utworu przez Internet,
     e) prawa zależne (przeróbki, opracowania - tłumaczenia),
     f) uprawnienia wydawców w zakresie szczególnych opłat i wynagrodzeń (reprografia, czyste nośniki, wypożyczenia biblioteczne),
     g) pokrewne prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych,

3) Ograniczenia praw majątkowych:
    
a) dozwolony użytek utworów:
            - dozwolony przedruk,
            - dozwolony cytat,
            - inny przypadki dozwolonego użytku, istotne dla wydawców,
     b) wygasanie praw majątkowych,

4) Aspekty podmiotowe ochrony:
   
  a) domniemanie dotyczące wydawcy,
     b) aspekt współautorstwa,
     c) nabywanie praw od pracowników,
     d) dziedziczenie praw majątkowych – spadkobiercy twórcy,
     e) specyfika dotycząca utworów zbiorowych,

5) Postanowienia umowne – umowy wydawnicze:
   
  a) zamówienie utworu czy wydanie utworu „gotowego”,
     b) postanowienia dotyczące praw osobistych,
     c) wariant umowy przenoszącej prawa do utworu,
     d) wariant licencyjny – rodzaje licencji,
     e) znaczenie i zakres domniemań ustawowych,
     f) postanowienia dotyczące praw zależnych,
     g) aspekty czasowe –data nabycia praw,


6) Inne wybrane zagadnienia, dotyczące umów wydawniczych:
   
  a) termin realizacji (opóźnienia),
     b) przyjęcie utworu – wadliwe („usterkowe”) wykonanie,
     c) odstąpienie od umowy a wypowiedzenie umowy,
     d) szczególne uwarunkowania dotyczące wynagrodzeń (zasada odpłatności, ograniczenie ustawowe dotyczące zwrotu „zaliczki”),
     e) uwarunkowania związane z formą zawarcia umowy (zakres zastosowania formy pisemnej),

7) Odpowiedzialność na naruszenie praw do utworu:
   
  a) wady prawne utworu,
     b) roszczenia z tytułu naruszenia praw osobistych,
     c) roszczenia z tytułu naruszenia praw majątkowych (odszkodowania),
     d) przedawniane się roszczeń,
     e) odpowiedzialność z tytułu plagiatu,

8) Zakres zastosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodów,

9) Podsumowanie (dyskusja, pytania uzupełniające).

 

Prowadzący:

Radca prawny w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbiter Sądu Polubownego do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem własności intelektualnej i przemysłowej, z prawem cywilnym, gospodarczym oraz podatkowym.

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY