Jak przygotować się do kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Termin szkolenia: 09.05.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)


Program szkolenia:

1. Wprowadzenie: Polska Komisja Akredytacyjna: struktura, skład, zadania

2. Rola PKA w procesie tworzenia uczelni, tworzenia studiów, tworzenia filii przez uczelnie zagraniczne

3. Formy ewaluacji: ocena programowa i ocena kompleksowa, charakterystyka kryteriów oceny programowej i kompleksowej

4. Szczegółowe omówienie kryteriów oceny programowej.

5. Certyfikaty przyznawane przez PKA

6. Wydanie oceny na podstawie oceny, akredytacji lub certyfikatu podmiotu dokonującego ocen jakości kształcenia, ocena jakości kształcenia w przypadku prowadzenia studiów wspólnych

7. Dyskusja, konsultacje, przykłady dobrej praktyki krajowej i zagranicznej

Prelegent:
Dr hab. Marek Frankowicz, Uniwersytet Jagielloński. Koordynator i uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych, ekspert w akredytacjach międzynarodowych. Z-ca Kierownika Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ (2008-15). Ekspert Boloński (przez cały okres funkcjonowania Zespołu Promotorów/Ekspertów Bolońskich). Ekspert MNiSW oraz MEN w pracach nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Członek Rady EURASHE oraz Zespołów Zadaniowych (Task Forces) Grupy COIMBRA. Prowadzi szkolenia krajowe w zakresie systemów zapewnienia jakości, budowy programów studiów, internacjonalizacji, ECTS, ram kwalifikacji oraz innych zagadnień związanych z reformą polskiego szkolnictwa wyższego i budową Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, jak również warsztaty i szkolenia międzynarodowe.  Członek jednego z trzech zwycięskich zespołów prezentujących projekty założeń do Ustawy 2.0.
 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej)
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY