Obsługa administracyjna i rozliczanie projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki

Termin szkolenia: 26.06.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 09.00-14.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Szkolenie kierowane jest:

Do pracowników administracyjnych, którzy w uczelniach i w jednostkach naukowych odpowiedzialni są za obsługę administracyjną i rozliczanie projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki.

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje tematycznie problematykę administracyjnej obsługi projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki tj. od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur wprowadzania zmian i aneksowania umów, raportowania okresowego, raportów końcowych, rozliczenia i zamknięcia projektu badawczego. Ponadto ma na celu zarówno poszerzenie wiedzy merytorycznej w przedmiotowym zakresie, jak również podniesienie kompetencji praktycznych.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie administracyjnej obsługi projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki. Ponadto ze względu na fakt nowatorskiego i kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 09.00-12.30

1. Administracja projektem badawczym, w tym:
a) przygotowanie i wysłanie umowy do NCN w systemie Obsługi Strumieni Finansowania (ZSUN OSF):
data podpisania umowy,
termin i sposób wysłania umowy,
zakres przedmiotowy umowy,
najczęściej popełniane błędy w umowie, w tym te skutkujące jej niepodpisaniem,
warunki realizacji projektu.
b) gospodarka finansowo-księgowa:
zatrudnienie w projekcie, wynagrodzenia (etatowe, dodatkowe) i stypendia naukowe,
katalog kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych,
koszty:
—— bezpośrednie i pośrednie (Open Access, pozostałe koszty pośrednie),
—— aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania,
—— staży zagranicznych,
—— obniżenia pensum dydaktycznego,
—— materiałów i drobnego sprzętu,
—— usług obcych,
—— wyjazdów służbowych, wizyt i konsultacji,
—— wykonawców zbiorowych.
c) Efekty realizacji projektu.

2. Zmiany w realizacji projektów:
tryb i podstawy prawne wprowadzania zmian wg. umowy i regulaminu (kluczowe zapisy),
rodzaje zmian (podmiot prowadzący, skład osobowy, okres realizacji, kosztorys, aparatura naukowo-badawcza, merytoryczne),
zmiany wymagające uzyskania zgody NCN,
zmiany możliwe za zgodą Podmiotu lub kierownika projektu,
wniosek o zmianę warunków realizacji projektu i uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany oraz aneksowanie umowy,
terminy na przesłanie wymaganych dokumentów.

3. Sprawozdawczość i raporty roczne, cząstkowe i końcowe, w tym:
a) sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej oraz sposób finansowego rozliczenia projektu,
b) jak prawidłowo sporządzić raport z realizacji projektu:
kwestie ogólne,
podstawowe dane podmiotu realizującego i kierownika projektu,
wykaz publikacji,
wykaz aparatury,
informacje o stażu,
sprawozdanie merytoryczne,
wykonane zadania badawcze,
zestawienie kosztów,
zespół projektowy,
wartość dodana realizacji projektu,
popularyzatorski opis rezultatów projektu,
upowszechnianie wyników.
c) konsekwencje niezłożenia raportu rocznego w terminie lub złożenie raportu niekompletnego,
d) najczęściej popełniane błędy w raportach.

4. Kontrola (planowa, doraźna) projektów badawczych z mocy ustawy, w tym:
zasady wykonywania przez NCN nadzoru nad realizacją projektu,
sposób, tryb i etapy przeprowadzania postępowania kontrolnego,
zakres i przedmiot oceny prawidłowości wykonywania projektu,
zgodność z umową o realizację i finansowanie projektu, dokonaną na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli: legalności, gospodarności, celowości oraz rzetelności,
najczęściej spotykane nieprawidłowości i uchybienia w realizacji projektów.

5. Zasady otwartej nauki, w tym publikowania publikacji naukowych oraz deponowania otwartych danych badawczych w polityce i praktyce NCN, w tym:
a) koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne związane z procesem publikacyjnym oraz interpretacja regulacji dotyczących kosztów pośrednich Open Access,
b) Polityka i Instrukcja NCN dotyczące otwartego dostępu do publikacji,
c) zakres i przedmiot złagodzonych zapisów Polityki NCN dotyczącej otwartego dostępu do publikacji naukowych,
d) narzędzia do weryfikacji jakości czasopism i konferencji względem warunków określonych w Polityce Otwartego Dostępu NCN, w tym wskazanie zgodności w ramach odpowiedniej ścieżki publikacyjnej,
e) dobre praktyki, rekomendacje i wytyczne w zakresie opracowania wzorcowego szablonu Planu Zarządzania Danymi badawczymi (Data Management Plan, DMP) jako integralnej części wniosku o finansowanie projektu:
charakterystyka i opis sposobu zarządzania danymi badawczymi zgodny z planem badań projektu (cykl życia zebranych lub wytworzonych danych badawczych od planowania, organizowania, dokumentowania, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych po udostępnianie i publikowanie datasetów w repozytoriach),
Plan Zarządzania Danymi badawczymi a raport końcowy oraz jego ocena po zakończeniu realizacji projektu.

6. Zagadnienia problemowe i najczęściej zadawane pytania w przedmiocie:
realizacji projektów,
wynagrodzeń i stypendiów oraz kosztów,
przekazywania i zwrotów środków finansowych,
raportowania, rozliczania i oceny projektów (ocena formalna, ocena merytoryczna),
otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych.

Przerwa
Godz. 12.30-13.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.00-14.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY