Proces rekrutacji na studia - problemy prawne i praktyczne

Termin szkolenia: 27.03.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

1. Wiadomości wstępne:
    1) podstawy prawne procesu rekrutacji na studia,
    2) podstawowe definicje.

2. Zasady i warunki rekrutacji – możliwości i wymagania:
    1) zmiany w systemie oświaty a zmiany warunków rekrutacji na studia,
    2) termin, sposób określania warunków i trybu oraz harmonogramu rekrutacji,
    3) termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji.

3. Przyjęcie na studia:
    1) przez rekrutację:
       - warunki rekrutacji, z uwzględnieniem różnych podstaw przyjęć na studia,
       - zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego,
       - możliwość przeprowadzania dodatkowych egzaminów wstępnych;
    2) poprzez potwierdzenie efektów uczenia się:
       - wymogi prawne i ograniczenia;
    3) na podstawie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej,
       - podstawy prawne i tryb postępowania, status, wymagana dokumentacja;

4. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia:
    1) dokumenty związane z przyjęciem na studia:
       - oczekiwane od kandydata,
       - stanowiące podstawę przyjęcia na studia,
       - wskaźnik rekrutacyjny absolwenta technikum.

5. RODO w procesie rekrutacji.

6. Rekrutacja kandydatów z niepełnosprawnością.

7. Zasady rekrutacji na studia cudzoziemców:
    1) warunki rekrutacji, z uwzględnieniem różnych podstaw przyjęć na studia,
    2) tryb rekrutacji,
    3) organy prowadzące postępowanie w sprawie przyjęcia na studia,
    4) procedura przyjęcia na studia,
    5) rekrutacja obywateli Ukrainy w świetle tzw. „specustawy” o pomocy obywatelom Ukrainy

8. Opłaty rekrutacyjne.

9. Warunki ustalania, obniżania i zwalniania z opłaty rekrutacyjnej oraz zasady zwrotu ww. opłaty.

10. Obowiązki sprawozdawcze uczelni w zakresie rekrutacji.

Prelegent:

Od 1998 roku pracownik  wiodącej uczelni publicznej w kraju – obecnie uczelni badawczej. Od 2005 roku kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich, po zmianach w strukturze organizacyjnej uczelni obecnie pełni funkcje dyrektora Centrum Obsługi Studiów zarządzając 76-cio osobowym zespołem  odpowiedzialnym za rekrutację na studia i studia podyplomowe,  obsługę studiów,  wsparcie z pomocy materialnej oraz równanie szans edukacyjnych  dla studiujących osób z niepełnosprawnością,  obsługę procesu rozliczania zajęć dydaktycznych oraz procesu dyplomowania. Kierownik pierwszego projektu pilotażowego POWER kierunki zamawiane oraz koordynator merytoryczny wielu obecnie prowadzonych projektów POWER w zakresie kształcenia; wieloletni członek senackiej komisji ds. kształcenia, rady kształcenia na uczelni oraz Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, od 16 lat audytor uczelniany ds. kształcenia.

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych i Administracji Państwowej Uniwersytetu Śląskiego, w 2022 ukończyła studia Executive Master of Business Administration MBA.

Od 7 lat prowadzi szkolenia z zakresu organizacji studiów i studiów podyplomowych oraz wszelkich spraw związanych z obsługą studenta.

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY