Najnowsze zmiany w standardach kształcenia na studiach na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty

Termin szkolenia: 29.04.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 09.00-14.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zgodnie z ogłoszonym w Dzienniku Ustaw w dniu 6 października Rozporządzeniem MEiN z dnia 29 września 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2023 poz. 2152)

Szkolenie kierowane jest:

Zarówno do pracowników naukowych, jak i administracyjnych, w tym funkcyjnych odpowiedzialnych za aktualizację i dostosowanie programów studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym do znowelizowanych standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym.

Zakres przedmiotowy szkolenia:

W związku z obowiązkiem i koniecznością modyfikacji i dostosowania przez uczelnie programów studiów do zmienionych standardów kształcenia, wynikającym z nowelizacji rozporządzenia ministerialnego w zakresie wymagań dotyczących standardów kształcenia na studiach przygotowujących do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, w taki sposób, aby kształcenie to w większym stopniu odpowiadało na aktualne potrzeby w zakresie przygotowania absolwentów tych studiów do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, organizowane jest szkolenie, którego zakres przedmiotowy obejmuje omówienie znowelizowanego zbioru reguł i wymagań w zakresie standardów kształcenia dotyczących sposobu jego organizacji, osób je prowadzących, ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się, a także sposobu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. Znowelizowane standardy kształcenia będą obowiązywać od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie dostosowania programów studiów na kierunku lekarskim i na kierunku lekarsko-dentystycznym do znowelizowanych standardów kształcenia. Ponadto ze względu na fakt nowatorskiego i kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 09.00-12.30

1. Cel nowelizacji przepisów prawnych w przedmiocie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.
2. Aktualizacja i dostosowanie efektów uczenia się z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy i najnowszych osiągnięć naukowych w dyscyplinie naukowej nauki medyczne oraz w kontekście dokonującego się postępu w nauce.
3. Nabywanie wiedzy i umiejętności pożądanych na rynku pracy w sektorze medycznym w zakresie:
a) profilaktyki onkologicznej, wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych oraz opieki nad osobami w trakcie i po zakończonym leczeniu onkologicznym zgodnie z programem wieloletnim pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030;
b) wprowadzenia zmian polegających na aktualizacji dotychczasowych oraz wprowadzeniu dodatkowych efektów uczenia się z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych;
c) rozszerzenia wymagań dotyczących kształcenia obejmującego treści o charakterze praktycznym, w tym umożliwiającego uzyskanie efektów uczenia się w kategorii umiejętności dotyczących profesjonalnego komunikowania się z pacjentem i jego rodziną oraz komunikowania się w zespole w ramach nauk behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu i komunikacji, z uwzględnieniem idei humanizmu w medycynie.
4. Zwiększenia wymiaru zajęć kształtujących umiejętności praktyczne:
a) wprowadzenie zmian w zakresie szczegółowych efektów uczenia się dotyczących w szczególności koncentracji na objawach (szukanie rozwiązania diagnostycznego na podstawie objawów);
b) bezpieczeństwa pacjenta, niepożądanych zdarzeń medycznych lub uzależnień;
c) postępowania w przypadku podejrzenia przemocy, w tym przemocy w rodzinie;
d) opieki paliatywnej;
e) wprowadzenie zagadnień dotyczących e-usług (e-recepta, e-skierowanie).
5. Szczegółowa charakterystyka i omówienie znowelizowanych standardów kształcenia, w tym m.in. najnowsze zmiany:
a) zmniejszenie wymiaru zajęć w grupach zajęć obejmujących treści kształcenia o charakterze teoretycznym na rzecz zwiększenia wymiaru zajęć w grupach zajęć obejmujących treści kształcenia o charakterze praktycznym:
zmiany w minimalnej liczbie godzin zajęć zorganizowanych i punktach ECTS w poszczególnych grupach zajęć, w ramach których osiąga się szczegółowe efekty uczenia się;
b) rezygnacja z realizacji zajęć w formie seminariów na rzecz realizacji zajęć w formie ćwiczeń, w tym realizowanych w symulowanych warunkach klinicznych;
c) określenie liczebności grup, w których studenci będą odbywać zajęcia w formie ćwiczeń w symulowanych warunkach klinicznych;
d) określenie minimalnych wymagań wobec kadry prowadzącej zajęcia (nauczyciele akademiccy lub inne osoby);
e) zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się — egzaminy.

Przerwa
Godz. 12.30-13.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.00-14.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY