Dobre praktyki i zasady redagowania, opracowywania oraz publikowania wewnętrznych aktów normatywnych w uczelniach i jednostkach naukowych

(UCHWAŁY; ZARZĄDZENIA; OBWIESZCZENIA; STANOWISKA;
POSTANOWIENIA; KOMUNIKATY; INSTRUKCJE; REGULAMINY)

Termin szkolenia: 12.04.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 09.00-14.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Szkolenie kierowane jest:

Do osób zajmujących się zarówno opracowaniem, jak również opiniowaniem projektów aktów prawa wewnętrznego, inaczej treści źródeł prawa w uczelniach i instytutach naukowych.

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Szkolenie oparte jest na najlepszych praktykach zasad techniki prawodawczej w zakresie przygotowywania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych. Prezentowane profesjonalne techniki prawodawcze redagowania regulacji prawnych, generalnie zasad tworzenia prawa, wpisują się w merytoryczną specjalizację kompetencji i kwalifikacji w przedmiocie konstruowania aktów prawa wewnętrznego i praktyczną umiejętność posługiwania się językiem prawnym na gruncie zasad prawidłowej legislacji i typowych środków techniki prawodawczej. W drugiej części szkolenia — Q&A, odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi eksperckich.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiotowym zakresie. Ponadto ze względu na fakt nowatorskiego i kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom do realizacji ich służbowych obowiązków.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 09.00-12.30

1. Formalne aspekty procesu legislacji w systemie prawnym tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych:
a) przepisy prawa krajowego powszechnie obowiązujące a wewnętrzne akty normatywne;
b) rodzaje i zakres wewnętrznych aktów prawnych oraz obszary ich przeznaczenia;
c) organy i podmioty uprawnione do wydawania wewnętrznych aktów prawnych;
d) waga i znaczenie jakości wewnętrznych aktów normatywnych a praktyka funkcjonowania podmiotu w wymiarze prawnym;
e) budowanie i organizacja zespołu roboczego na potrzeby zadań legislacyjnych;
f) pracownicy merytoryczni a osoby decyzyjne — współpraca, komunikacja i konsultacje;
g) interesariusze docelowi tj. pracownicy określonych obszarów lub jednostek organizacyjnych.

2. Etapy i charakterystyka prawidłowej ścieżki legislacyjnej regulacji prawnych:
a) uzasadnienie obligatoryjnego obowiązku ustawowego albo fakultatywnej potrzeby unormowania i wprowadzenia uregulowań prawnych do porządku prawnego w podmiocie:
działania adekwatne i zgodne z instrukcją kancelaryjną oraz sposobem procedowania przedmiotowych zagadnień w jednostce właściwej do spraw legislacji,
wzorcowy przykład wniosku o wydanie wewnętrznego aktu prawnego:
  wnioskodawca i uzasadnienie konieczności wydania aktu prawnego,
  określenie przedmiotu regulacji aktu (wprowadzenie, zmiana, uchylenie przepisów prawnych),
  zagadnienia merytoryczne, które powinny zostać uregulowane w wewnętrznym akcie prawnym;
b) planowanie normy prawnej:
  określenie, interpretacja i dostosowanie do obowiązującego aktualnie stanu prawnego,
  wskazanie celów jakie zamierza się osiągnąć poprzez wydanie aktu prawnego,
  określenie przewidywanych skutków wydania aktu prawnego;
c) praktyka projektowania i redagowania regulacji prawnych;
d) przedwdrożeniowa checklista kontrolna ryzyk;
e) ogłaszanie aktu prawnego;
f) implementacja rozwiązań prawnych;
g) weryfikacja powdrożeniowa;
h) istota i zasady nowelizowania przepisów, w tym przygotowywanie i ogłaszanie tekstu jednolitego aktu wewnętrznego.

3. Dobre praktyki i właściwa technika prawodawcza tworzenia wewnętrznych aktów prawnych:
a) komentarz do zasad techniki prawodawczej czyli o pojęciu techniki prawodawczej ustalonym na gruncie wykładni doktrynalnej — znaczenie najszersze, węższe i najwęższe;
b) zarządzenie wewnętrzne podmiotu w sprawie opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów prawnych, w tym typologii przepisów: ogólne, szczegółowe, prawa materialnego, ustrojowe i proceduralne;
c) zasady poprawnego formułowania i redagowania przepisów z uwzględnieniem specyfiki języka prawnego, w tym najczęściej popełniane błędy;
d) analiza normatywna formułowania tekstów prawnych, czyli o tym jak redagować akty prawne, aby w sposób wyczerpujący a zarazem jasny, zwięzły i syntetyczny regulować danądziedzinę spraw;
e) metodyka przygotowania projektów aktów normatywnych oraz procedury prawodawcze;
f) budowa wewnętrznego aktu normatywnego:
szablon, struktura i elementy oraz specyfika aktów prawa wewnętrznego, w tym formatowanie i układ strony,
rozdziały tematyczne wraz z podtytułami porządkujące układ tematyczny treści aktu prawnego,
skróty, aparat pojęciowy (słowniczek) i definicje legalne a określenia wieloznaczne, nieostre lub powszechnie niezrozumiałe,
podmiot tj. adresaci i przedmiot tj. intencja prawodawcy co do zakresu spraw regulacji,
podstawa prawna aktu wewnętrznego,
zasady formułowania tytułu,
jednostki redakcyjne aktu normatywnego, czyli od „paragrafu do tiretu”,
wyliczenia tj. wprowadzenie, punkty i część wspólna,
oznaczanie przepisów i ich systematyzacja,
odesłania i odnośniki,
załączniki jako integralna część aktu normatywnego tj. np. wzory, szablony, wykazy, tabele, instrukcje, regulaminy, itp.,
g) charakter i właściwość przepisów merytorycznych i wykonawczych, a jeżeli dotyczy:
epizodycznych, wprowadzających, dostosowujących, przejściowych (intertemporalnych) i końcowych (uchylające, o wejściu w życie, o wygaśnięciu mocy obowiązującej);
h) charakterystyka i omówienie poglądowych przykładów zapisów aktów prawnych ułatwiających samodzielną redakcję poszczególnych elementów aktu wewnętrznego.

Przerwa
Godz. 12.30-13.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.00-14.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- dostęp do platformy szkoleniowej bez konieczności instalowania oprogramowania
- wyspecjalizowaną kadrę
- laminowane certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY