Obsługa studentów zagranicznych

Termin szkolenia:
18.04.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 497,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

Program szkolenia:

1. Wiadomości wstępne: akty prawne, formy kształcenia, które mogą podejmować studenci zagraniczni, zasady i tryb rekrutacji na studia mających wpływ na obsługę studenta zagranicznego.
2. Dokumenty w teczce akt osobowych studenta zagranicznego: zaświadczenie o przyjęciu na studia albo o kontynuacji studiów, związane z rozpoczęciem studiów, dotyczące przebiegu studiów, związane z ukończeniem studiów.
3. Prawa i obowiązki studentów cudzoziemców związane z organizacją i przebiegiem studiów, ze szczególnym uwzględnieniem:
- zmiany uczelni (polskiej i zagranicznej) i przenoszenia osiągnięć,
- zasad przyznawania indywidualnej organizacji studiów,
- konsekwencji udzielenia urlopu od zajęć,
- skreślenia cudzoziemca z listy studentów i jego konsekwencji.
4. Zasady płatności za studia przez cudzoziemców na studiach wyższych.
5. Zasady ogólne przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów cudzoziemców.
6. Prawa i obowiązki studentów cudzoziemców związane z legalizacją pobytu na terytorium RP w związku z ustawą o cudzoziemcach oraz wykonywaniem pracy w ramach praktyk.
7. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące studentów i absolwentów cudzoziemców (statystyka zbiorcza i imienna): dla MNISW (GUS, POL-on, do podziału subwencji), dla NAWA, Straży Granicznej, innych służb.

 

Prelegent:

Joanna Domagała

 

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY