Opodatkowanie i oskładkowanie przychodów osiąganych przez twórców w zakresie prawa autorskiego w uczelniach

Termin szkolenia: 07.05.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 Program szkolenia:

1. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego 

2. Treść prawa autorskiego

3. Rodzaje umów w zakresie prawa autorskiego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawieranych przez twórcę z :

a) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną i jej jednostką organizacyjną oraz jednostką organizacyjną niemającej osobowości prawnej,

b) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną i jej jednostką organizacyjną oraz jednostką organizacyjną niemającej osobowości prawnej, będąca naszym pracodawcą,

c) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną i jej jednostką organizacyjną oraz jednostką organizacyjną niemającej osobowości prawnej, będąca naszym pracodawcą, w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy,

d) tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

e) tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki niebędącej osobą prawną, 

f) osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Rodzaje umów w zakresie prawa autorskiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny

5. Źródła przychodów osiąganych przez twórcę w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na przykładzie umowy między RP a RFN w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie umów prawa autorskiego.

6. Koszty uzyskania przychodów twórcy w zakresie umów prawa autorskiego 

8. Opodatkowanie dochodu twórcy od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów ( nieograniczony obowiązek podatkowy )

9. Zasady wypełniania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty ) 

10. Składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne twórcy w zakresie umów prawa autorskiego od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów ( nieograniczony obowiązek podatkowy )

11. Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczących twórcy w świetle umów w zakresie prawa autorskiego.

12. Podatek od spadków i darowizn w świetle umów w zakresie prawa autorskiego.

 

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY