Narzędzia sztucznej inteligencji AI w procesie kształcenia i w dydaktyce akademickiej, a rozwiązania formalno-prawne i dobre praktyki w uczelniach wyższych w zakresie ich zastosowań

Termin szkolenia: 28.06.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 09.00-14.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Szkolenie kierowane jest:

Zarówno do pracowników funkcyjnych, jak i administracyjnych oraz nauczycieli akademickich odpowiedzialnych w uczelniach wyższych za opracowywanie, monitorowanie i aktualizację wewnętrznych aktów normatywnych, regulacji prawnych, standardów, polityk czy rekomendacji w przedmiocie jakości kształcenia.

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje zagadnienia formalno-prawne i dobre praktyki w uczelniach wyższych w zakresie korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji AI w procesie kształcenia i na potrzeby dydaktyki akademickiej. W związku z nieustannym rozwojem i doskonaleniem sztucznej inteligencji AI na wielu płaszczyznach życia zarówno społecznego jak i gospodarczego, koniecznym również staje się uregulowanie jej zastosowań w obszarze kształcenia w szkołach wyższych, jak i w dydaktyce akademickiej. Dlatego zakres przedmiotowy szkolenia skupia się na wdrożeniu rozwiązań co do zasadności, przydatności i bezpieczeństwa wykorzystania AI na gruncie specyfiki szkolnictwa wyższego, przede wszystkim celem przygotowania osób studiujących na uczelniach wyższych do wyzwań współczesności ery technologii cyfrowych.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w zakresie korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji AI w procesie kształcenia i na potrzeby dydaktyki akademickiej. Ze względu na fakt nowatorskiego i kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie w środowisku akademickim.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 09.00-12.30

1. Wprowadzenie formalno-prawne do korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji AI, takich jak generatory: tekstu tzw. konwersacyjne modele językowe (ChatGPT OpenAI, Bard Google itp.), a także wideo-generatory czy obrazotwórcze lub dźwiękotwórcze algorytmy AI obrazu (Canva Magic Media) lub dźwięku:
a) definicja sztucznej inteligencji i jej rola w procesie kształcenia w szkołach wyższych;
b) warunki korzystania;
c) polityka prywatności;
d) zasady dotyczące niedozwolonych zastosowań generatywnej AI;
e) słabe strony i najczęściej popełniane błędy przy korzystaniu z narzędzi sztucznej inteligencji AI:
wskazywanie wyników fałszywie pozytywnych lub fałszywie negatywnych,
uzyskiwanie potencjalnie niedokładnych odpowiedzi, zwłaszcza gdy pytanie dotyczy spraw złożonych lub związanych z faktami,
stronniczość odpowiedzi odzwierciedlająca uprzedzenia lub punkty widzenia dotyczące ludzi lub innych tematów, obecne w danych, na których generator był trenowany;
f) kwestie bezpieczeństwa w kontekście oszustw i nadużyć, a procedury ich wykrywania i zapobiegania.

2. Unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady o sztucznej inteligencji Artificial Intelligence Act (AI Act, AIA) jako pierwszy na świecie kompleksowy i horyzontalny akt prawny regulujący stosowanie AI:
a) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY USTANAWIAJĄCE ZHARMONIZOWANE PRZEPISY DOTYCZĄCE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AKT W SPRAWIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI) I ZMIENIAJĄCE NIEKTÓRE AKTY USTAWODAWCZE UNII;
b) od kiedy akt w sprawie sztucznej inteligencji będzie w pełni stosowany ?
c) zakres przedmiotowy i definicje - omówienie, charakterystyka i komentarz prawny;
d) systemy sztucznej inteligencji AI tzw. wysokiego ryzyka a obszar Edukacji i szkoleń oraz obowiązki użytkowników;
e) poziomy ryzyka zastosowań sztucznej inteligencji AI:
niedopuszczalne,
wysokie,
minimalne,
szczególne w zakresie przejrzystości,
systemowe.
f) zakazane sposoby i niedopuszczalne praktyki w zakresie użycia sztucznej inteligencji AI w Unii Europejskiej;
g) obowiązki w zakresie przejrzystości w odniesieniu do określonych systemów sztucznej inteligencji AI.

3. Jak na gruncie szkoły wyższej unormować korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji AI w procesie kształcenia:
a) wewnętrzne akty normatywne i regulacje prawne oraz polityki, standardy, procedury, wytyczne i rekomendacje dobrych praktyk w przedmiocie:
odpowiedzialnego i transparentnego korzystania w dydaktyce akademickiej z narzędzi sztucznej inteligencji AI w zgodzie z etyką i najlepszymi praktykami,
szczegółowych zasad korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji AI w procesie kształcenia dla określonego kierunku studiów,
określenia celów, zakresu i sposobu wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji AI w przygotowaniu prac zaliczeniowych lub prezentacji zaliczeniowych,
zasad nakładających na uczestników zajęć dydaktycznych, prowadzących zajęcia lub opiekunów prac dyplomowych dodatkowe obowiązki,
szczegółowych procedur przeprowadzania egzaminów i zaliczeń,
szczegółowych zasad procesu dyplomowania, w tym przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego,
konsekwencji w przypadku nieetycznego uzyskiwania przez studentów zaliczeń zajęć i egzaminów czy przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa.

4. Działania zapobiegawcze tworzeniu i rozpowszechnianiu treści, które mają na celu przedstawianie nieprawdziwych informacji lub wprowadzanie w błąd:
a) przyjęcie zasady, że treść, obraz lub dźwięk wygenerowane przez generatory AI nie są uznawane za samodzielną pracę studentów;
b) stosowanie odpowiednich metod i form egzaminów i zaliczeń, umożliwiających właściwe weryfikowanie uzyskiwanych efektów uczenia się w kategorii wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
c) zapobieganie nadużyciom poprzez wdrożenie mechanizmu losowego sprawdzania prac dyplomowych lub zaliczeniowych za pomocą detektorów treści;
d) przeciwdziałanie fałszywemu przedstawianiu pochodzenia tworzonych treści, w szczególności z zakresu fachowej wiedzy lub umiejętności jako wytworzonych przez człowieka lub przedstawianiu ich jako oryginalne utwory w celu wprowadzenia w błąd;
e) kształtowanie otwartości, potencjału i refleksyjnej postawy oraz doskonalenie umiejętności krytycznego i twórczego myślenia oraz eksperymentalnego podejścia do zastosowań multimedialnych innowacji technologicznych przez studentów w środowisku akademickim czy zawodowym;
f) wdrożenie platformy wymiany doświadczeń i bazy wiedzy w przedmiocie zastosowań i rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji AI.

Przerwa
Godz. 12.30-13.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.00-14.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Autor bestsellerowych publikacji książkowych wydanych nakładem
specjalistycznego Wydawnictwa Helion - literatura informatyczna i nowe
technologie:
https://helion.pl/autorzy/wojciech-majkowski#

"jQuery. Tworzenie animowanych witryn internetowych", 2013, ISBN:
978-83-246-5541-0 (bestseller wydawniczy).


"Frameworki JavaScript. Projektowanie interaktywnych i dynamicznych
stron WWW", 2014, ISBN: 978-83-246-8865-4 (bestseller wydawniczy).

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY