Wzorcowy raport samooceny szkoły doktorskiej — zasady przygotowania na potrzeby ewaluacji jakości kształcenia

Termin szkolenia:
13.10.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje dobre praktyki w przedmiocie przygotowania podmiotu do ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich poprzez wypracowanie i omówienie zaleceń, wytycznych i rekomendacji dotyczących przygotowania podmiotu prowadzącego szkołę doktorską do wizytacji zespołu oceniającego oraz opracowania raportu samooceny z uwzględnieniem zarówno ogólnych jak i szczegółowych kryteriów ewaluacji ujętych w ustawie i w przedmiotowym rozporządzeniu.

Program szkolenia, a wraz za tym i materiały szkoleniowe, zostały opracowane w taki sposób, aby poprzez problemowe i kierunkowe pytania w nich zawarte, zasugerować odbiorcy praktyczne wskazówki oraz merytoryczne wytyczne do właściwego przygotowania raportu samooceny tzn. optymalnego – z punktu widzenia celowości i poziomu jego szczegółowości. Przede wszystkim mają dać odpowiedź na pytanie jak adekwatnie i wyczerpująco opisać osiem ustawowo określonych obszarów funkcjonowania szkoły doktorskiej oraz kryteria szczegółowe wynikające z rozporządzenia ? celem umożliwienia kompleksowego przeprowadzenia ewaluacji jakości kształcenia oraz oceny warunków do rozwoju naukowego lub artystycznego doktorantów. Inaczej rzecz ujmując jak merytorycznie i praktycznie opisać weryfikację nabywanych przez doktorantów w trakcie procesu kształcenia: wiedzy i umiejętności oraz kształtowanych kompetencji społecznych. Dlatego materiał szkoleniowy stanowić będzie przykład wzorcowego raportu samooceny na podstawie, którego dany podmiot dostosuje jego treść do specyfiki indywidualnej formuły działalności danej szkoły doktorskiej.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich z uwzględnieniem autonomii pomysłów na realizację misji szkoły doktorskiej jej specyfikę oraz mechanizmy i poszczególne obszary funkcjonowania. Ponadto ze względu na fakt kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-13.30

1. Dlaczego akty prawa wewnętrznego regulujące funkcjonowanie szkoły doktorskiej są tak istotne z punktu widzenia jej oceny ?
a) jakość i dostępność informacji oraz wewnętrznych aktów normatywnych, dotyczących funkcjonowania szkoły doktorskiej czyli realna możliwość zapoznania się z dokumentami dotyczącymi jej funkcjonowania;
b) dlaczego i gdzie w raporcie samooceny należy odwołać się do zapisów i regulacji następujących aktów prawa wewnętrznego:
statutu,
regulaminu organizacyjnego;
uchwał ws.:
regulaminu szkoły doktorskiej,
zasad rekrutacji kandydatów, w tym cudzoziemców do szkoły doktorskiej,
ustalenia programu kształcenia,
zatwierdzenia składów Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej;
zarządzeń ws.:
utworzenia szkoły doktorskiej, w tym sekcji organizacyjnych,
określenia kompetencji zastępcy dyrektora i kierowników sekcji w szkole doktorskiej,
powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej,
zatwierdzenia limitów przyjęć dla kandydatów do szkoły doktorskiej w danym roku akademickim,
ustalenia liczebności grup i form zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkole doktorskiej,
szczegółowych zasad odbywania praktyk dydaktycznych przez doktorantów szkoły doktorskiej,
zasad odbywania stażu w ramach kształcenia w szkole doktorskiej,
regulaminu zasad finansowania działalności naukowej doktorantów (konkursowe granty i mini granty),
zasad edytorskich obowiązujących doktorantów szkoły doktorskiej przygotowujących rozprawy doktorskie,
wprowadzenia wzoru oświadczenia dla osób, którym powierza się funkcję promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora,
wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej,
powołania Komisji ds. Jakości Kształcenia w szkole doktorskiej,
szczegółowych zadań Komisji ds. Jakości Kształcenia w szkole doktorskiej oraz zespołów działających w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w szkole doktorskiej,
zasad przeprowadzania badań ankietowych dla doktorantów,
regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych doktorantom z niepełnosprawnościami.
2. Dlaczego w raporcie samooceny powołujemy się na przedmiot i cel procedur z zakresu jakości kształcenia:
strategia i polityka zarządzania oraz doskonalenia i podnoszenia standardów jakości kształcenia w szkole doktorskiej (niezwykle istotny element oceny w ramach ewaluacji),
jak wykorzystać zasady funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w szkole doktorskiej:
odniesienia do czynności i zadań:
Komisji ds. Jakości Kształcenia w szkole doktorskiej, w tym sprawozdań z działalności,
Zespołu ds. Kadry Dydaktycznej i Procesu Kształcenia w szkole doktorskiej,
Zespołu ds. Monitorowania Programów i Efektów Uczenia się w szkole doktorskiej,
Zespołu ds. Ewaluacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w szkole doktorskiej,
wewnętrzna, merytoryczna samoocena i krytyczne spojrzenie na jakość funkcjonowania szkoły doktorskiej (rzetelne podejście i korzyści):
ankietyzacja jakości kształcenia i hospitacje zajęć dydaktycznych,
ocena obsługi administracyjnej doktorantów,
zapewnienie doktorantom dostępności kształcenia, wsparcia w procesie uczenia się, partycypacji społecznej, rozwoju naukowym oraz w zakresie świadczeń (działania zapewniające równość szans i brak dyskryminacji),
rekomendacje oraz działania naprawcze i zapobiegawcze podejmowane w celu wyeliminowania przyczyn wykrytych niezgodności lub innych niepożądanych sytuacji,
działania w zakresie likwidowania nieprawidłowości w procesie kształcenia i podnoszenia jakości kształcenia.
3. Dlaczego warto w raporcie samooceny powołać się na dobre praktyki w zakresie przygotowania indywidualnego planu badawczego ?
a) co zyskamy w oparciu o dobre praktyki przygotowania indywidualnego planu badawczego zgodnie ze standaryzowanym wzorcem obowiązującym w podmiocie:
indywidualny plan badawczy - jak uzupełnić i na co zwrócić uwagę ?
potwierdzenie opracowania indywidualnego planu badawczego zgodnie z wymogami ustawy i regulaminu szkoły doktorskiej,
zadania badawcze,
tematyka badawcza a planowany okres realizacji,
źródło finansowania i efekty działalności naukowej,
harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej,
plan aktywności mających na celu podniesienie kompetencji przygotowujących doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym.
4. Stopień umiędzynarodowienia procesu kształcenia w szkole doktorskiej i działalności naukowej:
zapewnienie doktorantom warunków do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku naukowym lub artystycznym,
mobilność i aktywność w środowisku międzynarodowym nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych prowadzących kształcenie w szkole doktorskiej,
stopień włączenia wybitnych specjalistów zatrudnionych poza podmiotem w sprawowanie opieki naukowej lub artystycznej lub w działania służące wsparciu doktorantów w prowadzeniu działalności naukowej,
sposoby zwiększania rozpoznawalności szkoły doktorskiej za granicą i ich skuteczność,
aktywne budowanie wizerunku szkoły doktorskiej na arenie międzynarodowej.
5. Zasady i doskonalenie procesu rekrutacji w trybie otwartego konkursu:
przejrzysty i niedyskryminacyjny sposób weryfikacji umiejętności i predyspozycji kandydatów o najwyższych kwalifikacjach do prowadzenia działalności naukowej.
6. Rzetelność przeprowadzania oceny śródokresowej doktorantów:
skład i kompetencje komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową,
dobór kryteriów i obiektywne zasady przeprowadzenia oceny śródokresowej,
realizacja i doskonalenie procesu oceny śródokresowej.
7. Jakość opieki naukowej lub artystycznej i wsparcia w prowadzeniu działalności naukowej:
sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego,
zasady postępowania na wypadek wystąpienia konfliktu doktoranta z promotorem.
8. Czy podmiot realizuje dla doktorantów pakiet rekomendowanych warsztatów, kursów, szkoleń i konsultacji niezbędnych do podnoszenia umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia na wczesnym etapie rozwoju kariery naukowej ?
a) warunki do zdobywania przez doktorantów tzw. umiejętności przekrojowych, tj. kwalifikacji dotyczących krytycznego myślenia, kreatywności, podejmowania inicjatywy, umiejętności rozwiązywania problemów, oceny ryzyka i podejmowania decyzji oraz umiejętności dotyczących prowadzenia działalności naukowej;
b) instytucjonalna polityka zarządzania ścieżką kariery naukowej:
znaczenie zorganizowania przez podmiot najbardziej stymulującego środowiska badań naukowych lub twórczości artystycznej dla doktorantów,
znaczenie, zasady i rola mentorskiej opieki naukowej w kreowaniu wielowymiarowej i zróżnicowanej ścieżki kariery naukowej doktorantów, zgodnej z Europejską Kartą Naukowca;
c) optymalizacja systemowego wsparcia procesu rozwoju zindywidualizowanej kariery naukowej:
zadania i zakres obowiązków na stanowisku:
Doradcy ds. ścieżki rozwoju kariery naukowej,
Konsultanta ds. przedmiotowego obszaru w ramach właściwej administracyjnej jednostki organizacyjnej;
d) dobre praktyki w planowaniu kariery naukowej doktorantów:
przykład i omówienie uniwersalnego wzoru informacyjnej ankiety profilującej, — skoordynowane doradztwo merytoryczne w przedmiotowym zakresie na poziomie podmiotu prowadzącego szkołę doktorską (konsultacje, pośrednictwo, indywidulane spotkania),
międzynarodowa mobilność stażowa,
aplikowanie o granty badawcze,
działania włączające do międzynarodowej lub krajowej współpracy wieloośrodkowej,
rozwój kompetencji metodologicznych.

Przerwa
Godz. 13.30-14.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 14.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- dostęp do platformy szkoleniowej bez konieczności instalowania oprogramowania
- wyspecjalizowaną kadrę
- laminowane certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY