Dobre praktyki w przygotowaniu przedmiotowego wniosku habilitacyjnego wraz z wymaganą dokumentacją na potrzeby wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

Termin szkolenia: 19.09.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 09.00-14.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje praktyczne rekomendacje, wskazówki i porady w zakresie sporządzenia przedmiotowego wniosku habilitacyjnego wraz z wymaganą dokumentacją na potrzeby wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. W części pierwszej - wykładowej, dotyczącej zakresu przedmiotowego wniosku habilitacyjnego wraz z kompletną dokumentacją, omówione zostaną ustawowe wymagania dokumentacyjne, formalne zalecenia i wytyczne Rady Doskonałości Naukowej oraz zawartość merytoryczna wymagana w szczególności w autoreferacie wraz z opisem kariery zawodowej oraz w wykazie osiągnięć naukowych spełniających kryteria i wymagania ustawowe. W szczególności uwaga zostanie zwrócona na dorobek naukowy stanowiący znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny oraz na wykazaniu się istotną aktywnością naukową. Ponadto celem dopełnienia całościowego ujęcia prezentowanego zagadnienia zostaną przedstawione również przykładowe, wewnętrzne, minimalne wytyczne podmiotów habilitujących warunkujące wyrażenie zgody przez właściwy organ na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. W części drugiej - Q&A, odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi eksperckich.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie sporządzenia przedmiotowego wniosku habilitacyjnego wraz z wymaganą dokumentacją, w tym dobre praktyki oraz najczęściej popełniane błędy przy jej opracowaniu. Ponadto ze względu na fakt kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 09.00-12.30

1. Ustawowe wymagania dokumentacyjne dotyczące przedmiotowego wniosku habilitacyjnego w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

2. Formalne zalecenia i wytyczne Rady Doskonałości Naukowej w zakresie sporządzenia przedmiotowego wniosku habilitacyjnego w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

3. Sporządzenie dokumentacji habilitanta w kontekście przystępności wykonania recenzji przez recenzentów, dotyczącej oceny, czy osiągnięcia naukowe osoby ubiegającej się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego odpowiadają wymaganiom określonym w ustawie, w tym dążenie do opracowania dokumentacji wnioskującego w takiej formie, aby umożliwiała recenzentom przystępne zapoznanie się z przedstawionym materiałem oraz wyrażenie jednoznacznej konkluzji uzasadniającej ocenę osiągnięć naukowych i aktywności naukowej kandydata z punktu widzenia kryteriów określonych w ustawie.

4. Wewnętrzne wytyczne podmiotu habilitującego jako determinanty warunkujące w przedmiocie wyrażenia zgody przez właściwy organ na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, w szczególności praktykowane w dyscyplinie nauk medycznych (w oparciu o informacje dostępne w wewnętrznych aktach normatywnych w BIP podmiotów habilitujących).

5. Opracowanie dokumentacji habilitacyjnej pod kątem spełnienia ustawowych przesłanek i kryteriów zgodnych z art. 219 ust. 1 pkt. 2-3 tj.:
a) posiadania w dorobku osiągnięć naukowych stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny;
b) wykazania się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej.

6. Wniosek i jego dokumentacja załącznikowa, w tym:
a) określenie we wniosku osiągnięcia naukowego (habilitacyjnego) będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego;
b) charakterystyka wzoru i omówienie schematu autoreferatu wraz z opisem kariery zawodowej w kontekście merytorycznego ujęcia przedmiotowych osiągnieć habilitacyjnych oraz istotności aktywności naukowej;
c) charakterystyka wzoru i omówienie schematu wykazu osiągnięć naukowych w kontekście znacznego wkładu w rozwój określonej dyscypliny;
d) rodzaje załączników typu oświadczenia lub zaświadczenia, w tym obligatoryjne wymagane ustawą oraz uzupełniające;
e) co w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od habilitanta nie jest możliwe uzyskanie oświadczeń współautorów określających indywidualny wkład kandydata w powstawanie publikacji wieloautorskiej (przypadki zwolnienia habilitanta z obowiązku przedłożenia oświadczenia);
f) specyfika wymagań dokumentacyjnych wniosku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Przerwa
Godz. 12.30-13.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.00-14.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty wysłane pocztą tradycyjną

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY