Prawo autorskie w działalności uczelni i instytutów badawczych

Termin szkolenia: 08.05.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

1) Aspekty przedmiotowe ochrony autorskiej:

a) utwór a egzemplarz utworu,

b) utwory nazwane - utwór naukowy,

c) utwory nienazwane - wykład,

d) prawo autorskie a Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (regulamin zarządzania prawami),

e) prawo autorskie a Kodeks cywilny,

2) prawa autorskie i prawa pokrewne:

a) autorskie prawa osobiste (zmiany, nadzory),

b) autorskie prawa majątkowe (pola eksploatacji),

c) prawa zależne (przeróbki, opracowania),

d) prawa do pierwszych wydań oraz prawa do wydań naukowych i krytycznych,

3) ograniczenia praw majątkowych:

a) dozwolony użytek (prawo cytatu, użytek biblioteczny, użytek dydaktyczno-naukowy, dozwolony przedruk, inne przypadki dozwolonego użytku),

b) użytek utworów osieroconych oraz korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym,

c) wygasanie praw majątkowych,

4) aspekty podmiotowe ochrony:

a) status twórcy,

b) status współtwórcy,

c) aspekty pracownicze – pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego,

d) relacje ze studentami,

5) postanowienia umowne:

a) postanowienia dotyczące praw osobistych,

b) wariant umowy przenoszącej prawa majątkowe,

c) wariant licencyjny – rodzaje licencji,

d) znaczenie i zakres domniemań ustawowych,

e) postanowienia dotyczące praw zależnych,

f) aspekty czasowe –data nabycia praw,

g) termin realizacji (opóźnienia),

h) przyjęcie utworu – wadliwe („usterkowe”) wykonanie,

a) odstąpienie od umowy,

b) szczególne uwarunkowania dotyczące wynagrodzeń (zasada odpłatności,ograniczenie ustawowe dotyczące zwrotu „zaliczki”),

c) uwarunkowania związane z formą i trybem zawarcia umowy (zakres formy pisemnej, konkursy, przetargi),

6) odpowiedzialność na naruszenie praw do utworu:

a) wady prawne,

b) roszczenia z tytułu naruszenia praw osobistych,

c) roszczenia z tytułu naruszenia praw majątkowych (odszkodowania),

d) przedawnianie się roszczeń,

e) odpowiedzialność z tytułu plagiatu (Jednolity System Antyplagiatowy),

7) zmiany ustawowe dotyczące kosztów uzyskania przychodów

 

Prowadzący:

Radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autor licznych publikacji książkowych i prasowych, m. in.  zakresu własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (m. in. Prawo autorskie i Prawa pokrewne, Skrypty Becka, Praktyczny komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ODDK).

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY