Pisanie artykułów naukowych

Termin szkolenia: 20.05.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 16.00-19.15
Cena szkolenia za jedną osobę: 347,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Opis:

Pisanie artykułów naukowych jest dla badaczy podstawą awansu zawodowego. W Polsce, każdy kto ma styczność z pracą na uczelni, w centrum badawczym, ośrodku edukacyjnym, instytucji kultury itp., zetknął się z terminem „punktoza” określającym nieustanną pogoń naukowców za ministerialnymi punktami przyznawanymi za publikowanie. W dobie Ustawy 2.0 szczególnie ważne stały się wysokopunktowane, prestiżowe czasopisma czy wydawnictwa. Szkolenie ma na celu pokazanie, jak skutecznie pisać oraz publikować właśnie w takich miejscach, a także zwrócenie uwagi na praktyczną stronę pisania.

Podstawą dobrych artykułów są dobre badania naukowe, ale to tylko połowa sukcesu. Niezwykle istotne jest poznanie meandrów publikacyjnego ekosystemu, choćby po to, aby zdecydować się, co, jak i gdzie publikować. Nie obędzie się także bez wypracowania solidnego warsztatu, bowiem teksty naukowe stanowią odrębny gatunek literacki, rządzący się określonymi prawami. Ich odkrycie oraz sprawna implementacja często pozwalają odpowiednio „sprzedać” wyniki swoich badań.

Pisanie artykułów naukowych „obwarowane” jest konkretnymi wytycznymi, co dotyczy nawet z pozoru mało ważnych kwestii, takich jak słowa kluczowe czy abstrakty. Obok „żelaznych” zasad, warto zwrócić uwagę na „miękką” stronę procesu publikacyjnego. Nauczyć się trzeba, jak pracować z redaktorem czasopisma lub sprawnego i przekonującego odpowiadania na recenzje.

Przygotowanie tekstów naukowych jest przy tym pracą podzieloną na przynajmniej dwa etapy: samo pisanie, czyli czas, kiedy powstaje manuskrypt/rozdział oraz publikowanie, czyli wszelkie działania prowadzące do jego ukazania się w (jak najlepszym) miejscu. Skupić się trzeba na obydwu etapach, nie zaniedbując drugiego, zwykle traktowanego po macoszemu. Ponadto, badacze muszą być świetnie przygotowani nawet na poziomie językowym oraz wyczuleni na wszelkie językowe pułapki.

Korzyści:

a) Zdobycie wiedzy dotyczącej publikowania w najbardziej prestiżowych anglojęzycznych periodykach.
b) Doskonalenie umiejętności pisania artykułów.
c) Zdobycie wiedzy potrzebnej redaktorom lub edytorom naukowych pism.
d) Odkrycie tego, jak poprawnie pisać artykuły naukowe.
e) Bycie biegłym w wyszukiwaniu źródeł naukowych.

Opis materiałów dostarczanych uczestnikom:

Prowadzący dostarcza następujące materiały online (zdigitalizowane):
a) Materiały szkoleniowe wykorzystywane w trakcie szkolenia – wskazane w programie treści oraz użyte praktyczne przykłady.
b) Dwa zasoby online – pliki na platformie Google Drive z dziesiątkami przykładów zasobów sieciowych. Są to opisy i odnośniki do opracowań naukowych, pełnych tekstów publikacji, czasopism wydawanych w modelu Open Access.

Program szkolenia:

Część 1. Jak się przygotować do pisania artykułu – pisanie jako proces
1. Pisanie jako proces.
2. Na jakie pytania odpowiedzieć sobie, przystępując do pisania tekstów naukowych.
3. Dlaczego publikowanie jest trudne?
4. Jak się przygotować do napisania artykułu naukowego – planowanie pisania; sformułowanie kategorii swojego tekstu.
5. Wybór rodzaju publikacji.
6. Kryteria recenzowania tekstów.

Część 2. Porady językowe związane z pisaniem artykułów
1. Pisanie po polsku czy po angielsku?
2. Co zrobić, żeby upewnić się, że poprawny językowo (jeśli piszemy w języku angielskim)?
3. Porządkowanie materiału oraz wybór stylu pisania.

Część 3. Wybór czasopisma, czyli gdzie publikować
1. Co brać pod uwagę, wybierając czasopismo, w którym chcemy opublikować tekst: tematyka, wskaźniki, szybkość publikacji, opłaty, kontakt z redakcją, aims and scope, journal metrics.
2. Wybór czasopisma pod względem tematyki; narzędzia: Journal Finder, Journal Suggester, Matching Journal, Journal Recommender.
3. Jak weryfikować czasopisma pod względem ich jakości; czasopisma drapieżne, czasopisma kwestionowane (questionable); etyka czasopism: COPE oraz inne wytyczne (np. EASE, ICMJE, WAME, CONSORT).
4. Sprawdzanie co można, a czego nie można robić w wypadku danego czasopisma (np. politykę dotyczącą prawa autorskiego; Sherpa/Romeo, Journal Checker Tool, Open Journal Matcher.
5. Analizy cytowalności – Web of Science; Impact Factor; Scopus – CiteScore, Scimago Journal Rank (SJR), Source Normalized Impact per Paper (SNIP); indeks Hirscha oraz indeks Egghe’a dla czasopism; Google Metrics.

Część 4. Wysyłka (submission) artykułu
1. Proponowanie artykułów czasopismom anglojęzycznym – o czym jeszcze pamiętać?
2. List do edytora, covering letter/cover letter.
3. Desk reject – co wówczas?
4. Wskazywanie potencjalnych recenzentów.
5. Odpowiadanie recenzentom, czyli jak sobie radzić z odrzuceniami oraz propozycjami zmian (minor lub major revision; reject).
6. Działania około-publikacyjne, czyli jak samemu promować swój tekst.

Część 5. Tytuły, abstrakty i słowa kluczowe
1. Dlaczego te elementy są kluczowe – pozycjonowanie artykułu
2. Tytuł artykułu jako wyznacznik jego treści.
3. Strategie tworzenia dobrego tytułu – informacyjny charakter vs przystępność, język
4. Kilka zdań o słowach kluczowych (Key words) – dlaczego są ważne, jak je dobrze wybrać.
5. Lista autorów (kryteria autorstwa).
6. Abstakt jako odzwierciedlenie struktury tekstu; poszczególne części abstraktu.
7. Abstrakty strukturyzowane i opisowe
8. Extended abstracts i abstrakty na konferencje.
9. Jak sobie poradzić z ograniczonym miejscem – słownictwo oraz skróty.
10. Abstrakt a wprowadzenie i pozostałe części artykułu.
11. Czego nie potrzebuje nasz abstrakt i inne dobre praktyki.

Część 6. Konstrukcja artykułu
1. Uniwersalna struktura artykułu naukowego i jej różne odmiany.
2. Research articles, czyli o potrzebie zastosowania schematu AIMRaD (Abstract, Introduction, Materials and methods, Results, and Discussion) oraz rozlicznych jego wariantów.
3. The Introduction – wymiary kompletnego Wprowadzenia: ulokowanie w polu naukowym; wskazanie „nieodkrytych” obszarów; dokładne wyjaśnienie celu; poprawność logiczna i inne; typy cytowań (skupione na informacjach, na autorze, mieszane).
4. Sekcja Results, czyli o tym, jak „rozkręcić” swój artykuł, przedstawiając wyniki badań niczym ciekawą historię; jak przygotować się do napisania rezultatów.
5. Ilustracje, tabele, wykresy – jak „opowiadać” wyniki wykorzystując te elementy; typy wykresów; dobre praktyki związane z tabelami i wykresami; najczęstsze błędy związane z tymi elementami.
6. Sekcja Methods – jej cele oraz organizacja; passive voice czy actice voice.
7. Sekcja Discussion – ważne kwestie związane z konstrukcją (co musi/może się znaleźć w Dyskusji, podkreślanie kluczowych informacji, negocjowanie siły tez.
8. Podziękowania – Acknowledgments.

Część 7. Wyszukiwanie czasopism oraz innych zasobów naukowych
1. Typologia, rodzaje źródeł sieciowych – wyszukiwarki, agregatory, bazy danych, katalogu, serwisy ASNS, społecznościowe bibliografie.
2. Wyszukiwanie opracowań naukowych, pełnych tekstów publikacji.
3. Wyszukiwanie czasopism wydawanych w modelu Open Access (sieciowe zasoby); różne rodzaje OA: gold, green, hybrydowy, itd.
4. Jak się upewniać, co do polityki wydawniczej periodyków.
5. Rodzaje zasobów naukowych.
6. Wyszukiwanie danych pochodzących z badań empirycznych.

 

Prelegent:

dr hab. Piotr Siuda, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  • Autor poczytnego poradnika wydanego przez PWN: „Publikacje naukowe”:

 

  • Jego pełny dorobek na stronie osobistej: http://piotrsiuda.com.
  • Autor kilku monografii naukowych; publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (Q1 i Q2 journals).
  • Kierownik szeregu projektów badawczych, w tym zadania „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH („Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii”).
  • Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w elektronicznej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty
 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY