Ocena pracy nauczycieli akademickich, w tym hospitacje zajęć i wykorzystanie coachingu akademickiego do rozmowy oceniającej

Termin szkolenia: 10.06.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Warsztaty będą podzielone na dwie główne części. W pierwszej przedstawiony zostanie proces oceniania, a także metody i narzędzia oceny i ewaluacji pracy nauczyciela akademickiego w podziale na obszary jego aktywności zawodowej. W drugiej części uwaga będzie skupiona na znaczeniu rozmowy oceniającej z wykorzystaniem coachingu akademickiego oraz na błędach w ocenianiu. W związku z tym omówione zostaną:

-      obszary aktywności nauczycieli akademickich

o   metody i techniki oceny pracy

o   funkcje procesu oceny

o   powiązania procesu oceny ze strategią uczelni

-      ocena aktywności dydaktycznych, w tym hospitacje zajęć

-      błędy w ocenianiu

-      rozmowa oceniająca z wykorzystaniem coachingu akademickiego

o   funkcje rozmów oceniających

o   metody i techniki przeprowadzania rozmów oceniających

-      komentarze, dobre i złe przykłady

Warsztaty skierowane są do nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni pełniących funkcje lub stanowiska kierownicze na uczelni. A także do wszystkich pracujących w zespołach projektowych oraz prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Podczas warsztatów oczekiwane będzie włączenie się w dyskusję, omawianie przypadków i proponowanie rozwiązań.

 

Prowadzący:

dr hab. inż. Justyna Bugaj

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej)
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY