Opracowanie wzorcowego szablonu Planu Zarządzania Danymi badawczymi w projektach naukowych Narodowego Centrum Nauki

Termin szkolenia: 27.06.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Część pierwsza — wykładowa obejmuje zarówno rekomendacje w zakresie stosowania dobrych praktyk, jak również wytyczne w kontekście aspektów i regulacji prawnych w przedmiocie przygotowania Planu Zarządzania Danymi Badawczymi (Data Management Plan DMP) jako dokumentu opisującego czynności wykonywane na poszczególnych etapach procesu postępowania badawczego z wykorzystaniem danych badawczych. Plan Zarządzania Danymi Badawczymi zostanie poddany charakterystyce jako dokument opisujący to, co będzie działo się z danymi w trakcie projektu badawczego i po jego zakończeniu, tym samym ukazując cykl życia zebranych lub wytworzonych danych badawczych od planowania, organizowania, dokumentowania, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych po udostępnianie i publikowanie datasetów w repozytoriach RepOD i Zenodo. W końcu Plan Zarządzania Danymi Badawczymi zostanie omówiony zarówno jako integralna część wniosku o finansowanie projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki, jak również na etapie jego aktualizacji i uzupełnienia w trakcie składania raportu końcowego oraz oceny po zakończeniu realizacji projektu. W części drugiej — Q&A, odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi eksperckich.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami, w tym o charakterze komentarza prawnego. Ponadto ze względu na fakt kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie. W trakcie szkolenia wykorzystany zostanie kompletny, wzorcowy szablon Planu Zarządzania Danymi badawczymi zawierający przykładowe, gotowe objaśnienia i zapisy do zastosowania, jak również ewentualnego, indywidualnego ich rozszerzenia czy dostosowania w zależności od potrzeb czy specyfiki prowadzonych badań naukowych w danej dyscyplinie, a przede wszystkim względem typologii wytwarzanych danych badawczych. Te ostatnie będą decydujące ze względu na medium, w którym są wyrażone m.in.: wartości liczbowe (.csv), tekst (.txt), obraz (.jpg), dźwięk (.mp3) czy film (.avi) albo ich współwystępowanie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-13.30

1. Plan Zarządzania Danymi jako techniczny opis sposobu zarządzania danymi badawczymi zgodny z planem badań projektu badawczego (gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie danych badawczych).

2. Opis i pozyskiwanie danych badawczych:
a) definicja normatywna i charakterystyka danych badawczych;
b) uwarunkowania merytoryczne i techniczne oraz sposoby pozyskiwania danych badawczych (zebrane, opisane, zaobserwowane, wyprodukowane, wytworzone, wygenerowane, nagrane, wzbogacone lub zdigitalizowane);
c) organizacja struktury katalogowej i plików zbioru danych badawczych (Datasetu) oraz zarządzanie ich wersjonowaniem;
d) sposoby kontroli i dokumentowania jakości i spójności danych badawczych;
e) sposoby dokumentowania pochodzenia danych badawczych;
f) typologia i rodzaje danych badawczych;
g) formaty plików elektronicznych.

3. Dokumentacja i jakość danych badawczych:
a) metodologia organizacji danych badawczych;
b) standard opisu metadanych, czyli dane o danych jako ustrukturyzowane informacje opisujące zasoby, formę i treść;
c) środki kontroli jakości.

4. Przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych podczas badań:
a) przechowywanie danych badawczych;
b) tworzenie kopii zapasowych zbioru danych;
c) bezpieczeństwo i ochrona danych wrażliwych.

5. Wymogi prawne i kodeks postępowania:
a) przetwarzanie i ochrona danych osobowych;
b) prawa własności intelektualnej;
c) wolne licencje.

6. Udostępnianie i długotrwałe przechowywanie danych badawczych:
a) warunki i ograniczenia udostępniania danych badawczych („Tak zamknięte, jak to konieczne, tak otwarte, jak to możliwe”);
b) embargo czasowe związane publikowaniem wyników B+R, ochroną własności intelektualnej czy ubieganiem się o uzyskanie praw wyłącznych – patentów;
c) selekcja danych badawczych przeznaczonych do utrwalenia (czynniki determinujące dobór zbiorów danych do archiwizacji);
d) długoterminowe przechowywanie i deponowanie danych badawczych w repozytorium:
obsługa techniczna Repozytorium Otwartych Danych RepOD:
—— zakładanie konta,
—— kolekcje, zbiory danych i pliki oraz system identyfikacji,
—— dodawanie nowego zbioru danych,
—— metadane cytowania;
obsługa techniczna Repozytorium Zenodo:
—— zakładanie konta,
—— dodawanie nowego zbioru danych,
—— rezerwowanie numeru DOI,
—— określenie prawa dostępu (open, embargoed, restricted, closed),
—— wolne licencje i warunki udzielania dostępu do zbioru danych,
—— metadane cytowania;
e) dostęp i korzystanie z danych badawczych;
f) unikalny i trwale przypisany identyfikator zbioru danych badawczych.

7. Zadania związane z zarządzaniem danymi badawczymi oraz zasoby:
a) zarządzanie danymi badawczymi przez personel odpowiedzialny za zarządzanie zbiorem danych w trakcie trwania projektu, tj. od ich utworzenia, początkowego przechowywania, aż do archiwizacji i długoterminowego przechowywania danych (kierownik projektu, zespół badawczy, opiekun danych — data steward);
b) opisanie podziału ról i obowiązków w zakresie zarządzania i opieki nad danymi badawczymi;
c) zasoby finansowe oraz infrastrukturalne zapewniające przestrzeganie zasad FAIR DATA;
d) lista kontrolna planu Zarządzania Danymi, czyli jakich informacji nie może w nim zabraknąć.

Przerwa
Godz. 13.30-14.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 14.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- wyspecjalizowaną kadrę
- dostęp do platformy szkoleniowej bez konieczności pobierania dodatkowego oprogramowania
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- laminowane certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY