Praktyka stosowania prawa autorskiego w uczelniach, wydawnictwach i bibliotekach akademickich oraz jednostkach naukowych

Termin szkolenia:
16.06.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Szkolenie kierowane jest:

Do szerokiej grupy pracowników zarówno administracyjnych, jak i naukowych uczelni, wydawnictw i bibliotek akademickich, jak również jednostek naukowych PAN oraz instytutów badawczych.

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu: przedmiotu i podmiotu prawa autorskiego; treści autorskich praw osobistych i majątkowych, jak również ich ochrony; dozwolonego użytku chronionych utworów; korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym czy w końcu odpowiedzialności karnej za naruszenia praw autorskich. Ponadto problematyka ujęta w programie szkolenia zostanie omówiona w oparciu o bogaty zasób przykładów obowiązujących w doktrynie oraz orzecznictwie i judykaturze Sądu Najwyższego. W drugiej części szkolenia — Q&A, odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi eksperckich.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie stosowania prawa autorskiego. Ponadto ze względu na fakt kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-13.30

1. Prawo autorskie a Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz inne ustawy o jednostkach naukowych:
a) zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy o Prawie autorskim;
b) zakres przedmiotowy spraw uregulowanych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w ustawach o Polskiej Akademii Nauk oraz instytutach badawczych;
c) definicja normatywna działalności naukowej, w tym badań naukowych lub prac rozwojowych w kontekście pojęcia utworu naukowego jako wyniku badań naukowych, z wyjątkiem utworów stanowiących tzw. „rezultat twórczy”;
d) utwór naukowy a utwór pracowniczy oraz inne utwory;
e) postanowienia regulaminu zarządzania własnością intelektualną — prawami autorskimi;
prawa i obowiązki podmiotu zatrudniającego pracownika-twórcę w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich;
prawa i obowiązki pracownika jako twórcy, który wytworzył lub współtworzył dobro intelektualne w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich;
zasady, postanowienia i wytyczne w przedmiocie korzystania z pracowniczych utworów naukowych oraz ich publikowania i rozpowszechniania, w tym zgodnie z zasadami finansowania publikacji naukowych oraz trybem zlecania usług wydawniczych;
korzystanie z wyników badań naukowych przez twórcę w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej, w tym zgodnie z zasadami otwartego dostępu do publikacji naukowych i otwartego dostępu do danych badawczych;
prawo do publikacji i korzystania z prac dyplomowych oraz prawo korzystania z utworu stworzonego przez studenta lub doktoranta.

2. Przedmiot prawa autorskiego:
a) definicja normatywna utworu, w tym ustawowe rozumienie oryginału a egzemplarza utworu (przykłady w doktrynie oraz orzecznictwie i judykaturze Sądu Najwyższego);
b) klasyfikacja utworów:
utwory nazwane czyli otwarty katalog rezultatów twórczej działalności twórcy;
utwory nienazwane czyli dobra intelektualne odpowiadające ustawowej definicji opisowej utworu (przykłady w doktrynie oraz orzecznictwie i judykaturze Sądu Najwyższego);
istota wykładu naukowego, jako dzieła autorskiego (przykłady w doktrynie oraz orzecznictwie i judykaturze Sądu Najwyższego);
utwory naukowe jako wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych stanowiące rezultat naukowo-badawczego procesu poznawczego;
utwór pracowniczy stworzony w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy;
c) prawa zależne;
d) prawa do pierwszych wydań oraz prawa do wydań naukowych i krytycznych;
e) dozwolony użytek utworów osieroconych;
f) niektóre sposoby korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym.

3. Podmiot prawa autorskiego:
a) status twórcy a współtwórcy;
b) utwór zbiorowy;
c) utwór opublikowany a rozpowszechniony;
d) połączone odrębne utwory;
e) pierwszeństwo opublikowania utworu oraz korzystanie z materiału naukowego.

4. Autorskie prawa osobiste:
a) zasady ogólne;
b) prawa osobiste po śmierci twórcy;
c) ochrona i rozpowszechnienie wizerunku.

5. Autorskie prawa majątkowe:
a) zasady ogólne;
b) czas trwania autorskich praw majątkowych;
c) pola eksploatacji;
d) ograniczenia praw majątkowych:
dozwolony użytek chronionych utworów (prawo cytatu, użytek biblioteczny, użytek dydaktyczno-naukowy, dozwolony przedruk, użytek informacyjny, inne przypadki dozwolonego użytku);
przykłady w doktrynie oraz orzecznictwie i judykaturze Sądu Najwyższego;
prawa do pierwszych wydań;
prawa do wydań naukowych i krytycznych;
dozwolony użytek utworów osieroconych oraz korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym;
wygasanie praw majątkowych.

6. Ochrona autorskich praw osobistych:
a) zagrożenie autorskich praw osobistych przez cudze działanie;
b) zaniechanie i czynności usunięcia skutków naruszenia autorskich praw osobistych.

7. Ochrona autorskich praw majątkowych:
a) roszczenia za naruszenie autorskich praw majątkowych.

8. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich i pracowników naukowych za naruszenie praw autorskich:
a) konsekwencje naruszenia praw autorskich w kontekście awansu naukowego (dr; dr hab.; prof.);
b) plagiat jako przestępstwo ścigane z urzędu;
c) odpowiedzialność karna za popełnienie plagiatu;
d) odpowiedzialność cywilna za popełnienie plagiatu;
e) Jednolity System Antyplagiatowy jako wsparcie w zakresie przeciwdziałania naruszeniom przepisów o prawie autorskim.

9. Prawo autorskie a Kodeks cywilny:
a) umowa o dzieło a umowa zlecenia;
b) umowa o przeniesienie praw majątkowych (przejście autorskich praw majątkowych);
c) rodzaje licencji;
d) umowy a prawa zależne;
e) forma i tryb zawarcia umowy a uwarunkowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych;
f) odstąpienie od umowy;
g) negocjowanie umów wydawniczych w praktyce.

Przerwa
Godz. 13.30-14.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 14.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY