POL-on sprawozdawczość danych w praktyce: kierunki studiów, studenci, liczba godzin zajęć dydaktycznych

Termin szkolenia:
14.04.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje sprawozdawczość danych w trzech modułach Systemu POL-on w następujących obszarach: studia i uruchomienia, studenci i pomoc materialna oraz pracownicy — pensum dydaktyczne i liczba godzin zajęć. W pierwszej części szkolenia omówiona zostanie zarówno praktyka rejestracji danych w poszczególnych modułach Systemu POL-on, jak również aspekty formalno-prawne sprawozdawczości, w tym wyjaśnienie zagadnień problemowych tak teoretycznych, jak i technicznych. W drugiej części szkolenia — Q&A, odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi eksperckich.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie ustawowego obowiązku sprawozdawczego w Systemie POL-on. Ponadto ze względu na fakt kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-13.30

1. Moduł Kierunki studiów
1.1 Szczegółowy zakres danych sprawozdawczych raportowanych w module Systemu POL-on w świetle przepisów prawnych.
1.2 Terminarz wprowadzania danych.
1.3 Ustawowe zasady prowadzenia studiów w kontekście merytorycznej sprawozdawczości i zarządzania danymi w module.
1.4 Rejestracja studiów na kierunku i reguły zarządzania danymi (dodawanie; edycja; usuwanie).
1.5 Rejestracja uruchomień studiów na kierunku i reguły zarządzania danymi (dodawanie; korekta; usuwanie; likwidacja).
1.6 Objaśnienie zakresu możliwości dokonywania korekt w danych w zależności od podstawy prawnej utworzenia studiów (decyzja lub pozwolenie ministra; uchwała senatu lub zarządzenie rektora).
1.7 Skutki zmian w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin w kontekście dostosowania programów studiów do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących.
a) przyporządkowanie prowadzonych kierunków studiów do dyscyplin, które zmieniły nazwę (zmiany w programie studiów w zakresie nazwy dyscypliny):
zasady wdrażania zmian i dostosowania programu studiów wprowadzanych w trakcie cyklu kształcenia;
cykle kształcenia, dla których zmiany należy wprowadzić obligatoryjnie.
b) przyporządkowanie prowadzonych kierunków studiów w przypadku wyodrębnienia nowej dyscypliny:
zmiany w programie studiów w zakresie efektów uczenia się i przyporządkowania kierunku do dyscyplin naukowych, w tym zmiany dyscypliny wiodącej, w związku z wyodrębnieniem w klasyfikacji nowej dyscypliny;
możliwości doskonalenia programów studiów poprzez dokonywanie w nich zmian w zakresie związanym z przyporządkowaniem kierunków do dyscyplin naukowych, w tym zmian efektów uczenia się;
konieczność wystąpienia do MEiN z wnioskiem o pozwolenie na utworzenie studiów na nowym kierunku (o nazwie innej niż dotychczasowy), w przypadku zmiany dyscypliny wiodącej na wyodrębnioną nową dyscyplinę, w której uczelnia nie posiada odpowiedniej kategorii naukowej (co najmniej B+).
1.8 Liczba godzin zajęć dydaktycznych rejestrowana w Module Kierunki studiów.
a) łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów:
całkowita liczba godzin zajęć w ramach danego cyklu kształcenia, określona w programie studiów;
b) liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy:
zsumowana liczba godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich wynikającą z programu studiów, a nie faktycznie realizowana.

2. Moduł Studenci
2.1 Szczegółowy zakres danych sprawozdawczych raportowanych w module Systemu POL-on w świetle przepisów prawnych.
2.2 Terminarz wprowadzania danych.
2.3 Rejestracja studenta:
a) proces rejestracji studenta posiadającego obywatelstwo polskie;
b) proces rejestracji studenta nieposiadającego obywatelstwa polskiego;
c) podstawa przyjęcia na studia i kształcenia oraz zwolnienia z opłat cudzoziemca;
d) proces rejestracji studenta na kierunek studiów wg rodzaju rekrutacji:
na uruchomienie;
bez podziału na kierunki;
na indywidualne studia międzydziedzinowe;
e) pomoc materialna, stypendia i zapomogi:
proces rejestracji świadczeń;
zasady przyznawania i reguły kontrolne (walidacje) świadczeń;
f) aktualizacja, poprawa błędów, zmiana biznesowa i korekta danych studenta oraz przebiegu studiów:
g) najważniejsze reguły walidacji w obszarze studentów:
dokumentacja techniczna kontroli danych;
opisy reguł;
komunikaty dla użytkownika.

3. Moduł Pracownicy
3.1 Szczegółowy zakres danych sprawozdawczych raportowanych w module Systemu POL-on w świetle przepisów prawnych.
a) rejestracja rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum dydaktyczne zaplanowane dla pracownika na dany rok akademicki):
terminarz wprowadzania danych;
zatrudnienie, w ramach którego pracownik ma ustalone pensum dydaktyczne;
liczba godzin zajęć dydaktycznych ustalonych dla pracownika w ramach danego pensum dydaktycznego.
b) informacje o prowadzonych zajęciach (liczba godzin zajęć):
terminarz wprowadzania danych;
zatrudnienie, w ramach którego pracownik na danym kierunku, poziomie i profilu studiów realizuje określoną liczbę godzin zajęć wskazaną w programie studiów w danym roku akademickim;
liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim;
zasady i szczególne przypadki raportowania liczby godzin zajęć.

Przerwa
Godz. 13.30-14.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 14.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY