Zmiany procedur w postępowaniach awansowych (dr; dr hab.; prof.) w świetle nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 13 stycznia oraz 16 czerwca 2023 r.

Szkolenie obejmuje postanowienia Uchwały Prezydium Rady Doskonałości Naukowej z dnia 13 lutego 2023 r.
w sprawie zmian w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (określa dyscypliny, które zostały wyodrębnione z nowych dyscyplin; dyscypliny, których nazwa uległa zmianie; a także dyscypliny, które zostały włączone do innej dyscypliny lub dyscyplin).

Termin szkolenia:
25.09.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje nowelizację przepisów ustawy dotyczących zarówno zmian prawno-ustrojowych jak i procesowych w zakresie rozwoju kadry i ścieżki awansu naukowego, w tym w szczególności przeprowadzania postępowań awansowych o nadanie stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki oraz tytułu profesora. W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi, które pojawiły się na gruncie praktyki stosowania ustawy, przedstawione i omówione zostaną w formule komentarza prawnego, zarówno nowe regulacje prawne (nadanie nowego brzmienia przepisom), jak i zmiany o charakterze dostosowującym, uspójniającym, uszczegóławiającym, doprecyzowującym, porządkującym, uzupełniającym czy formalnym i technicznym. Umożliwi to rozwiązanie istotnych problemów w sferze wykładni prawa wynikających z dotychczasowego stosowania wieloznacznych, nieostrych czy wręcz niejasnych regulacji prawnych. W części drugiej szkolenia - Q&A, odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi eksperckich.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie znajomości i stosowania ustawowych przepisów prawnych. Ponadto ze względu na fakt kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-13.30

I Kalendarium wejścia w życie przepisów prawnych
1. Terminarz wejścia w życie i obowiązywania nowelizowanych przepisów prawnych, w tym harmonogram na dostosowanie wewnętrznych aktów normatywnych w podmiotach doktoryzujących i habilitujących.

II Uprawnienia podmiotów do nadawania stopni naukowych
1. Szczególne zasady nadawania uprawnień przez Radę Doskonałości Naukowej podmiotom
do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, w tym:
a) określenie skutków zmian w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin z punktu widzenia podmiotów posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych;
b) ustawowe kompetencje Rady Doskonałości Naukowej do nadawania podmiotom w drodze decyzji administracyjnej uprawnień do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w następstwie zmian w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin;
c) nowe zasady i warunki nadawania podmiotom uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w ustawowym trybie określonym w art. 226a ust. 1;
d) wzór wniosku i dokumenty składane wraz z tym wnioskiem do Rady Doskonałości Naukowej;
e) nowe zasady głosowania senatu uczelni oraz innych określonych w jej statucie organów w sprawach nadawania stopni naukowych.

III Stopień doktora
1. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w przypadku włączenia dyscypliny do innej dyscypliny albo do innych dyscyplin albo włączenia dziedziny do innej dziedziny albo do innych dziedzin.
2. Zasady wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, w tym w trybie eksternistycznym oraz w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.
3. Określenie przesłanek odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i wprowadzenie procedury odwoławczej.
4. Zasady ponoszenia kosztów postępowań awansowych przez podmioty zatrudniające nauczycieli akademickich albo pracowników naukowych.
5. Obowiązki informacyjne podmiotu doktoryzującego udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentacji dotyczącej obrony rozprawy doktorskiej.
6. Publiczny charakter obrony rozprawy doktorskiej a dysertacje, których przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną.
7. Przypadki, kiedy podmiot doktoryzujący może skorzystać z możliwości przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej B2.
8. Uchwała senatu albo rady naukowej określająca warunki korzystania z infrastruktury badawczej i informatycznej podmiotu doktoryzującego przez osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym.
9. Sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.
10. Termin na sporządzenie opinii przez promotora lub promotorów o rozprawie doktorskiej przygotowanej w trybie eksternistycznym.
11. Stypendia przyznawane doktorantom przygotowującym rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym.

IV Stopień doktora habilitowanego
1. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w przypadku włączenia dyscypliny do innej dyscypliny albo do innych dyscyplin albo włączenia dziedziny do innej dziedziny albo do innych dziedzin.
2. Postępowanie w sprawie skrócenia terminu wystąpienia z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
3. Zasady ponoszenia kosztów postępowań awansowych przez podmioty zatrudniające nauczycieli akademickich albo pracowników naukowych.
4. Procedury postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczętych i niezakończonych do dnia 30 września 2023 r.
5. Określenie wnioskodawcy w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
6. Obowiązek przeprowadzania kolokwium habilitacyjnego, w tym przepisy przejściowe w tym przedmiocie.
7. Obowiązki informacyjne podmiotu habilitującego udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentacji dotyczącej postępowania habilitacyjnego.

V Tytuł profesora
1. Zasady prowadzenia postępowań o nadanie tytułu profesora w przypadku włączenia dyscypliny do innej dyscypliny albo do innych dyscyplin albo włączenia dziedziny do innej dziedziny albo do innych dziedzin.
2. Określenie przez Radę Doskonałości Naukowej wzoru wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora i dokumentów składanych wraz z tym wnioskiem.
3. Zasady postępowania w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w związku z odmową wystąpienia do Prezydenta RP o nadanie tytułu profesora.
4. Aktualizacja przesłanek skutkujących utratą tytułu profesora.
5. Nowe zasady wyznaczania recenzentów przez Radę Doskonałości Naukowej w postępowaniach awansowych.

Przerwa
Godz. 13.30-14.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 14.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- dostęp do platformy szkoleniowej bez konieczności instalowania oprogramowania
- wyspecjalizowaną kadrę
- laminowane certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY