Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o finansowanie projektu badawczego w konkursie SONATINA 7 Narodowego Centrum Nauki

Termin szkolenia:
16.02.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2023 r.

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje praktyczne rekomendacje, porady i zalecenia w zakresie dobrych praktyk przygotowania wniosku aplikacyjnego o finansowanie projektu badawczego w konkursie SONATINA 7 Narodowego Centrum Nauki, składanych do 15 marca br. W części pierwszej – wykładowej omówiona zostanie w szczególności dokumentacja konkursowa służąca poprawnemu sporządzeniu przedmiotowego wniosku, w tym m.in: warunki przeprowadzenia i przystąpienia do konkursu NCN na projekty badawcze; zasady finansowania i sporządzania kosztorysu projektu badawczego (określenie zasobów i szacowanie kosztów); zakres przedmiotowy informacji zawartych w poszczególnych sekcjach elektronicznego formularza wniosku w systemie ZSUN/OSF oraz sposób i kryteria jego oceny. Na uwagę zasługuje również omówienie nowości obowiązującej od obecnej edycji konkursów tj. rekomendowanego wzoru ankiety kierownika projektu tzw. CV narracyjnego w zakresie przebiegu kariery naukowej. W części drugiej - Q&A, odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi eksperckich.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie przygotowania wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursach NCN, w tym dobre praktyki oraz najczęściej popełniane błędy przy jego opracowaniu. Ponadto ze względu na fakt kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-13.30

1. Procedura składania wniosku aplikacyjnego w konkursach NCN, w tym omówienie dokumentacji konkursowej, w szczególności:
a) uchwały Rady NCN określającej warunki konkursu;
b) regulaminu finansowania projektów badawczych;
c) Planu zarządzania danymi; Polityki Otwartego Dostępu do publikacji naukowych; Kodeksu NCN ws. rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania; Zasad oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN; Wytycznych ws. kwestii etycznych; Pomocy publicznej czy wysokość kwot przyznawanych na wydatki związane z podróżami w związku z realizacją stażu zagranicznego.

2. Szczegółowe kryteria i zasady oraz tryb dwuetapowej oceny formalno-merytorycznej wniosku aplikacyjnego:
a) rzetelne przygotowanie wniosku zgodne z wymaganiami ogłoszenia o konkursie (popełniane błędy i wady strukturalne wniosku);
b) oryginalność oraz innowacyjny, nowatorski i pionierski charakter planowanych badań lub zadań badawczych, dobór metodologii oraz zasadność planu badań w odniesieniu do celów naukowych projektu;
c) poziom naukowy i znaczenie projektu: doskonały, bardzo dobry, dobry (znaczenie, oryginalność oraz nowatorski charakter badań naukowych w kontekście międzynarodowym);
d) poziom naukowy i znaczenie projektu: przeciętny, słaby, bardzo słaby (umiarkowane, niewielkie, zerowe znaczenie w dziedzinie/dyscyplinie badawczej);
e) wpływ projektu badawczego na dziedziny/ę badawcze/ą w kontekście światowym (duży, umiarkowany, niewielki) - ranga, zasięg i rozpoznawalność wydawnictw i czasopism naukowych;
f) możliwość wykonania projektu badawczego:
— kwalifikacje i osiągnięcia kierownika projektu (ocena uwzględnia wytyczne DORA) oraz zespołu badawczego (skład, liczebność, rozpoznawalność ze względu na jakość i wkład w naukę, dorobek publikacyjny, wpływ publikacji oraz pozostałą aktywność naukową),
— plan realizacji projektu, harmonogram prac i przydział zadań badawczych,
— dobór metodologii ze względu na zakładane cele projektu,
— opis zarządzania ryzykiem,
— infrastruktura i aparatura badawcza (jeżeli dotyczy),
— współpraca międzynarodowa (jeżeli dotyczy),
— inne czynniki mające wpływ na możliwość wykonania projektu;
g) właściwe uzasadnienie kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu planowanych badań naukowych;
h) właściwe zaplanowanie:
— zarządzania danymi,
— odniesienia do kwestii etycznych planowanych badań,
— odniesienia do Kodeksu NCN dotyczącego rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania;
i) zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego:
— ranga naukowa zagranicznego ośrodka naukowego, w której kierownik projektu będzie odbywał staż zagraniczny,
— trafność wyboru ośrodka naukowego,
— potencjalny wpływ stażu na rozwój kariery naukowej kierownika projektu;
j) rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem projektu;
k) mocne i słabe strony wniosku.

3. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego „krok po kroku” o projekt badawczy na podstawie elektronicznego wzoru formularza w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania), w tym zakres przedmiotowy informacji niezbędnych do wypełnienia poszczególnych sekcji:
a) informacje podstawowe;
b) informacje o stażu;
c) wnioskodawca;
d) podmiot(y) realizujący/e;
e) pomoc publiczna;
f) współpraca międzynarodowa;
g) streszczenie, w tym popularnonaukowe – wymagania merytoryczne i techniczne;
h) plan badań, w tym zbliżone zadania badawcze;
i) zespół badawczy i zakres prac;
j) kwestie etyczne;
k) plan zarządzania danymi;
l) opis skrócony – wymagania merytoryczne i techniczne (dlaczego opis skrócony jest tak istotny na I etapie oceny merytorycznej ?);
ł) opis szczegółowy – wymagania merytoryczne i techniczne (dlaczego opis skrócony jest tak ważny na II etapie oceny merytorycznej ?);
m) kosztorys, wynagrodzenia i stypendia oraz inne koszty;
n) Open Access;
o) oświadczenia administracyjne.

4. Nowość obowiązująca od obecnej edycji konkursów tj. rekomendowany wzór ankiety kierownika projektu tzw. CV narracyjne, w tym:
a) dlaczego warto w sposób czytelny i przejrzysty przygotować tzw. CV narracyjne i czemu to służy ?;
b) przebieg kariery naukowej;
c) informacje o wykształceniu, uzyskanych stopniach/tytułach i zatrudnieniu (data nadania stopnia/tytułu, podmiot, dyscyplina naukowa, rok rozpoczęcia i zakończenia, podmiot, stanowisko);
d) pobyty i staże naukowe w kraju i za granicą (okres pobytu, kraj, instytucja, rodzaj pobytu);
e) wykłady i referaty (informacje o wygłaszanych zaproszonych wykładach plenarnych lub wygłaszanych osobiście prezentacjach na uznanych konferencjach międzynarodowych, a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki, informacje o aktywnym udziale w uznanych wydarzeniach artystycznych);
f) wyróżnienia i nagrody (data, rodzaj wyróżnienia i miejsce; najważniejsze krajowe lub międzynarodowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub aktywności artystycznej);
g) pozostałe istotne osiągnięcia (np. kształcenie młodej kadry, działalność dydaktyczna, organizacyjna i społeczna, uzyskane patenty, współpraca z otoczeniem gospodarczym, członkostwo w radach redakcyjnych uznanych czasopism naukowych, działalność recenzencka);
h) inne istotne informacje mające wpływ na ocenę przebiegu kariery (np. dotyczące dłuższych przerw w karierze lub innej niż naukowa aktywności zawodowej).

Przerwa
Godz. 13.30-14.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 14.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- dostęp do platformy szkoleniowej bez konieczności instalowania oprogramowania
- wyspecjalizowaną kadrę
- laminowane certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY