Sprawozdawczość GUS (S-10, S-11, S-12) za 2022 rok w Systemie POL-on

Termin szkolenia:
15.02.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje zarówno, aspekty prawne programu badań statystycznych statystyki publicznej GUS (S-10, S-11, S-12) w kontekście wypełniania ustawowego obowiązku sprawozdawczego w Systemie POL-on, jak również dobre praktyki w obsłudze samego Modułu GUS — od automatycznego pobierania danych do sprawozdań ze źródłowych rejestrów Systemu POL-on oraz ręcznego ich uzupełniania poprzez import plików, aż po proces ich walidacji, weryfikacji i korekty pod względem spójności danych oraz ostatecznego zatwierdzenia danych danego działu i całości sprawozdania.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie sprawozdawczości na potrzeby programu badań statystycznych statystyki publicznej GUS (S-10, S-11, S-12). Ponadto ze względu na fakt kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-13.30

1. Podstawy prawne programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz ustawowego obowiązku sprawozdawczego w Systemie POL-on, w tym:
a) szczegółowa charakterystyka informacji raportowanych w Systemie POL-on (rejestry i wykazy źródłowe: instytucja, kierunki studiów, studenci, pomoc materialna, szkoły  doktorskie, doktoranci, osoby ubiegające się o stopień doktora, zawiadomienia dr/dr hab., pracownicy), stanowiące źródło danych dla sprawozdań (S-10, S-11, S-12);
b) zakres przedmiotowy sprawozdań (S-10, S-11, S-12), w tym komunikat GUS ws. sprawozdania S-12;
c) objaśnienia ogólne i szczegółowe poszczególnych działów formularzy (S-10, S-11, S-12);
d) zmiany w formularzach (S-10, S-11, S-12);
e) omówienie metodologii wyliczeń danych w sprawozdaniach generowanych w Systemie POL-on (sposoby generowania wartości oraz szczegóły wyliczeń i uwagi).

2. Moduł GUS — interfejs użytkownika oraz praktyczna obsługa dedykowanych funkcjonalności i zasady pracy, w tym:
a) wymagane uprawnienia do obsługi modułu sprawozdawczego oraz rejestrów i wykazów źródłowych Systemu POL-on;
b) zawartość poszczególnych zakładek danego sprawozdania (S-10, S-11, S-12);
c) poszczególne działy sprawozdania w ramach sekcji;
d) historia zmian statusu;
e) podsumowanie (potwierdzenie poprawności i kompletności sprawozdania).

3. Funkcjonalności eksportu oraz importu:
a) danych statystycznych danego działu w ramach sekcji;
b) raportu z importu;
c) raportu z danych źródłowych;
d) sprawozdania (S-10, S-11, S-12);
e) zaimportowanych plików.

4. Procedura uzupełniania sprawozdania, w tym:
a) pobieranie szablonu importu;
b) importowanie uzupełnionego pliku;
c) wypełnianie sprawozdań GUS w zakresie działów uzupełnianych ręcznie (częściowo lub w całości);
d) zatwierdzenie danych działu i całości sprawozdania (S-10, S-11, S-12);
e) warunki i skutki zatwierdzenia sprawozdania (S-10, S-11, S-12);
f) dzienny harmonogram i systemowy czas trwania przeliczenia danych w Module GUS.

5. Procedury walidacji i weryfikacji sprawozdań (S-10, S-11, S-12), w tym:
a) dwupoziomowa walidacja sprawozdań;
b) walidacja błędów w importowanym pliku (raport z importu);
c) walidacja spójności danych z innymi działami sprawozdań (raport z błędów walidacyjnych);
d) błędy walidacji (lista działów, dla których zostały wykryte błędy w sprawozdaniu podczas ostatniej walidacji sprawozdania);
e) weryfikacja poprawności danych w sprawozdaniu z wykorzystaniem pliku z danymi statystycznymi oraz raportu z danych źródłowych;
f) moduł Raporty — generowanie raportów GUS na potrzeby weryfikacji średniej liczby pracowników w roku.

6. Procedury korekty błędów lub braków w sprawozdaniu:
a) co jeśli błąd dotyczył zaimportowanych danych wprowadzanych ręcznie ?
b) co jeśli błąd dotyczył zaimportowanych danych wyliczanych automatycznie ?
c) uzupełnienie lub korekta właściwego rejestru w Systemie POL-on;
d) poprawa błędów i ponowny import pliku;
e) usuwanie błędnie zaimportowanych danych;
f) korekta po zatwierdzeniu sprawozdania GUS jako całości.

Przerwa
Godz. 13.30-14.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 14.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę
- laminowane certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY