Skuteczne aplikowanie o granty badawcze oraz efektywne zarządzanie projektami naukowymi

zakopaneTermin szkolenia : 27-28-29.01.2019
Miejsce szkolenia : Zakopane
Cena szkolenia za jedną osobę: 1797,00 zł netto (kwota brutto w przypadku gdy szkolenie opłacane jest ze środków publicznych)

W cenę szkolenia wliczone są noclegi oraz pełne wyżywienie.

  Program szkolenia..................................................................................................

Dzień 1:

Zakwaterowanie, powitanie uczestników, uroczysta kolacja

 

Dzień 2 oraz 3:

Wstęp

1.       Wprowadzenie do problematyki finansowania projektów badawczych (grantów) wyłanianych w trybie konkursowym oraz do zagadnień z zakresu metodyk zarządzania projektami naukowymi.

2.       Krajowe rozwiązania finansowania projektów badawczych (grantów) w kontekście dobrych praktyk stosowanych w Europie i na Świecie (charakterystyka i analiza porównawcza).

     I  blok tematyczny

1. Kompetencje kontekstowe zarządzania projektami

1.1. Zasady finansowania projektów badawczych (grantów) ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w świetle obowiązujących aktów prawnych.

1.2. Porównawcza charakterystyka konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (adresaci konkursów/wnioskodawcy; cele, warunki/procedura przystąpienia do konkursu; zakres danych wymaganych we wniosku oraz załączniki; sposób składania wniosków).

1.3. Specyfika wnioskowania o granty badawcze w Narodowym Centrum Nauki i w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (charakterystyka i analiza porównawcza).

1.4. Dwuetapowy system środowiskowej oceny wniosków aplikacyjnych składanych do Narodowego Centrum Nauki.

1.5. Kilkuetapowa procedura oceny wniosków aplikacyjnych składanych do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

1.6. Najczęściej popełniane błędy formalne, techniczne i merytoryczne w trakcie przygotowywania wniosku aplikacyjnego (ankieta dorobku naukowego kierownika i zespołu projektowego; tytuł, cel, hipotezy i metodologia badawcza oraz rezultaty projektu; koncepcja, plan i zadania badawcze projektu; streszczenie projektu; skrócony i szczegółowy opis projektu; kosztorys i koszty projektu; aparatura badawcza w projekcie; zatrudnienie członków zespołu projektowego).

1.7. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego on-line w internetowym systemie Obsługi Strumieni Finansowania (OSF) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

1.8. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego on-line w internetowym systemie składania wniosków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

1.9. Efektywna i planowa realizacja grantu badawczego (umowa grantowa, procedury aneksowania umów, raporty okresowe i końcowe, zamówienia publiczne, rozliczenie i zamknięcie projektu badawczego).

 

    II   blok tematyczny

1. Kompetencje techniczne zarządzania projektami

1.1. Proces inicjowania projektu (karta projektu, podstawowe pojęcia i definicje).

1.2. Proces planowania projektu - Kick-off meeting.

1.3. Uzasadnienie biznesowe - Business case.

1.4. Formułowanie celów projektu zgodnie z zasadą SMART.

1.5. Analiza interesariuszy projektu - Stakeholders.

1.6. Struktura podziału prac - Work Breakdown Structure (WBS).

1.7. Diagram sieciowy i metoda ścieżki krytycznej - Critical Path Method (CPM).

1.8. Harmonogram projektu - Wykres Gantta.

1.9. Budżet projektu.

1.10.     Ryzyko w projekcie.

a)                  Definicja ryzyka.

b)                  Identyfikacja ryzyka.

c)                   Klasyfikacja/kategoryzacja ryzyk.

d)                   Pomiar/kwantyfikacja ryzyka.

e)                   Metody reakcji na ryzyko.

f)                    Proces zarządzania ryzykiem.

1.11.      Monitoring przebiegu realizacji projektu.

 

    III blok tematyczny

1. Kompetencje behawioralne zarządzania projektami

1.1. Kierownik projektu.

a)                   Przywództwo w projekcie.

b)                   Style zarządzania w projekcie.

1.2. Zarządzanie zespołem projektowym.

a)                   Dobór członków zespołu.

b)                   Budowa i rozwój zespołu.

c)                   Rodzaje struktur projektowych.

d)                   Fazy i dynamika rozwoju zespołu.

e)                   Konflikty i kryzysy w pracy zespołu.

1.3. Komunikacja w projekcie.

a)                   Planowanie komunikacji.

b)                   Dystrybucja informacji.

c)                   Raportowanie wykonania.

Zakończenie

1. Podsumowanie, wnioski oraz wskazówki na przyszłość.

 

Opis szkolenia


Szkolenie dedykowane jest zarówno dla pracowników naukowych (Uczelni wyższych, Instytutów naukowych lub badawczych) aplikujących o granty naukowe, jak również dla pracowników administracji (Uczelni wyższych, Instytutów naukowych lub badawczych) zaangażowanych w proces przygotowania wniosków grantowych oraz w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów.
Szkolenie stawia za cel wskazanie praktycznych porad i dobrych praktyk w aplikowaniu o granty naukowe oraz przekazanie wiedzy praktycznej dotyczącej zarządzania projektami naukowymi finansowanymi ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Problematyka szkolenia dotycząca wnioskowania o granty badawcze oraz zarządzania projektami badawczymi zaprezentowana zostanie w oparciu o dwa modele finansowania nauki: budżetowy i pozabudżetowy. Pierwszy wspierający działalność naukową w zakresie badań podstawowych realizowany przez Narodowe Centrum Nauki jako rządową agencję wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Drugi realizujący szeroko pojętą misję wspierania nauki organizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej jako pozarządową, apolityczną instytucję typu non profit.
Celowe zestawienie dwóch instytucji tak różnych w swej specyfice finansowania badań naukowych, umożliwi uczestnikom szkolenia zdobycie kompleksowej wiedzy merytorycznej, jak i praktycznych umiejętności z zakresu profesjonalnego przygotowania wniosków grantowych oraz efektywnego zarządzania projektami naukowymi.

 

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty
- noclegi w pokojach 2 osobowych (pokoje 1 osobowe za dopłatą 100 zł/doba)
- wyżywienie przez cały okres trwania szkolenia

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.