Procedury awansu naukowego w postępowaniu habilitacyjnym (stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki doktora habilitowanego)

z uwzględnieniem zmian w obowiązkach sprawozdawczych wprowadzonych nowelizacją rozporządzenia ws. POL-on z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 r.

Termin szkolenia:
30.05.2022 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje zagadnienia rozwoju kadry naukowej w kontekście procedury awansu naukowego w postępowaniu habilitacyjnym w sprawie nadania stopnia naukowego i stopnia w zakresie sztuki doktora habilitowanego. W części pierwszej - wykładowej, w ramach systemu awansu naukowego, omówione zostaną ustawowe regulacje prawne dotyczące przesłanek warunkujących ubieganie się i uzyskiwanie stopnia naukowego i stopnia w zakresie sztuki doktora habilitowanego; praktyczne wskazówki służące poprawnemu sporządzeniu przedmiotowego wniosku z uwzględnieniem wymogów formalnych i prawnych, w tym dotyczące opracowania wykazu osiągnięć i aktywności naukowych albo artystycznych stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny; przepisy ustrojowe i procesowe regulujące postępowanie przed właściwymi organami ustawowymi administracji publicznej;
odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a. w administracyjnym postępowaniu habilitacyjnym oraz obowiązki sprawozdawcze podmiotu habilitującego w Systemie POL-on w bazie dokumentów w postępowaniach awansowych. W części drugiej - Q&A, odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi eksperckich.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie procedur awansu naukowego w postępowaniu habilitacyjnym. Ponadto ze względu na fakt kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-13.30

1. Ustawowe przepisy prawne oraz zalecenia, wytyczne i opinie zawarte w Poradniku Rady Doskonałości Naukowej w przedmiocie postępowania dotyczącego nadania stopnia naukowego i stopnia w zakresie sztuki doktora habilitowanego, w tym:
a) Rada Doskonałości Naukowej jako centralny organ administracji rządowej działający na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej i jej szczegółowy zakres zadań statutowych
(Przewodniczący, Prezydium, Zespoły dziedzinowe);
b) szczegółowe zasady, tryb i warunki przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki doktora habilitowanego, określone przez podmiot habilitujący uchwałą Senatu albo Rady naukowej;
c) sposób, tryb wyznaczania i powoływania oraz skład i czynności dokonywane przez komisję habilitacyjną, w tym kolokwium habilitacyjne;
d) sposób wyznaczania i wymogi formalne stawiane recenzentom, w tym oświadczenie recenzenta w przedmiocie dochowania terminowości sporządzania recenzji w postępowaniach w sprawie nadania stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki doktora habilitowanego;
e) ustawowe obowiązki informacyjne podmiotu habilitującego w ramach prowadzonego postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki doktora habilitowanego;
f) odwołanie do RDN od decyzji o odmowie nadania stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki doktora habilitowanego;
g) nabycie uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

2. Wymagania dokumentacyjne wniosku w sprawie nadania stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki doktora habilitowanego, w tym warunki formalne określone przez podmiot habilitujący.
a) sporządzanie przedmiotowego wniosku z uwzględnieniem wymaganych dokumentów:
- zalecenia, wytyczne i opinie Rady Doskonałości Naukowej;
- wniosek przewodni;
- dane wnioskodawcy;
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki doktora;
- autoreferat, w tym: opis kariery zawodowej; opis istotnej aktywności naukowej albo artystycznej; informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz popularyzujących naukę lub sztukę; kopie dokumentów potwierdzających określone osiągnięcia (staże naukowe, granty badawcze, publikacje naukowe);
- wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej albo artystycznej, w tym: rodzaje osiągnięć i aktywności naukowych albo artystycznych oraz wymogi w przedstawianiu prac wieloautorskich; współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym; informacje naukometryczne.
b) następstwa i sankcje wycofania wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki doktora habilitowanego.
c) specyfika wymagań dokumentacyjnych wniosku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

3. Definicje legalne osiągnięć naukowych, źródła danych naukometrycznych, wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, w tym:
a) wykazy czasopism punktowanych ministra właściwego ds. nauki:
- z 2021 r. za lata 2019-2021,
- z 2017 r. za lata 2017-2018,
- z 2017 r. za lata 2013-2016,
- z 2012 r. za lata 2011–2012,
- z 2010 r. za lata 2007-2010,
- z 2005 r. za lata 2005–2006,
- z 2004 r. za 2004,
- z 2003 r. za lata 1999–2003;
b) wykazy wydawnictw punktowanych ministra właściwego ds. nauki:
- z 2021 r. za lata 2017-2021;
c) obliczenia indeksu Hirscha (h-Index) wg. Web of Science; Scopus; Google Scholar Citations;
d) informacja o punktacji Impact Factor (IF JCR).

4. Ustawowe obowiązki sprawozdawcze podmiotu habilitującego w Systemie POL-on w bazie dokumentów w postępowaniach awansowych:
a) zmiany w obowiązkach sprawozdawczych wprowadzone nowelizacją rozporządzenia ws. POL-on z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 r.;
b) szczegółowy zakres danych sprawozdawczych raportowanych w Systemie POL-on w bazie dokumentów w postępowaniach awansowych;
c) rejestracja postępowania o nadanie stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki doktora habilitowanego, w tym status przebiegu postępowania (postępowanie w toku; nadano; pozbawiano):
- wymogi formalne i techniczne rejestracji wniosku,
- wprowadzanie informacji o komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego, w tym deponowanie recenzji;
d) weryfikacja pod kątem poprawności i kompletności danych w przypadkach kiedy dokument jest niepoprawny i niekompletny – wymaga uzupełnienia i poprawy danych (kody błędów);
e) korekta danych postępowania a zmiany w stanie faktycznym dotyczącym postępowania;
f) przypadki zamknięcia postępowania przez rejestrację nadania stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki doktora habilitowanego, bez nadania stopnia albo jego pozbawienia.

Przerwa
Godz. 13.30-14.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 14.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY