Moduł Ewaluacja Systemu SEDN

Termin szkolenia:
wkrótce - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-12.30

1. Kryteria formalne i prawne wyboru przez algorytm optymalizacyjny osiągnięć publikacyjnych spełniających warunki ewaluacji, wchodzących w skład zestawienia, które ostatecznie będą poddawane ocenie, w tym limity:
a) liczba 3N dyscypliny (limit na sumę wszystkich uwzględnionych udziałów - liczba całkowita);
b) maksymalna liczba monografii i redakcji;
c) maksymalna liczba udziałów jednostkowych dla monografii, rozdziałów oraz artykułów z lat 2019-2021;
d) "punktacja całkowita" publikacji naukowych a "punktacja do ewaluacji".
e) proces automatycznej walidacji osiągnięć publikacyjnych w oparciu o bazę Web of Science znajdujących się w Profilach Instytucji (weryfikacja pozytywna/negatywna/nierozstrzygnięta jakości danych bibliograficznych: doi, tytuł, rok publikacji, autorzy, afiliacja).
2. Zadania koordynatora dyscypliny w procesie wstępnej akceptacji zestawienia osiągnięć publikacyjnych (zmiana statusu przygotowania dyscypliny do ewaluacji na „Wstępnie zaakceptowano”).
3. Zadania kierownika podmiotu w przedmiocie ostatecznej akceptacji zestawienia osiągnięć publikacyjnych i rozpoczęcia procesu oceny (zmiana statusu przygotowania dyscypliny do ewaluacji na „Zaakceptowano”).
4. Zasady optymalizacji osiągnięć publikacyjnych oraz działania algorytmu optymalizacyjnego, w tym:
a) zasada uzyskania najwyższego wyniku punktowego dla podmiotodyscypliny z zachowaniem reguły nie przekroczenia ustalonych ograniczeń i limitów;
b) osiągnięcia publikacyjne zakwalifikowane przez algorytm optymalizacyjny oraz takie, które posiadają przynajmniej jeden udział niezerowy, ale nie zostały wskazane do ewaluacji;
c) sumy udziałów wybranych przez algorytm, oraz suma udziałów po korekcie;
d) liczba niewykorzystanych slotów z 3N;
e) liczba niewykorzystanych udziałów jednostkowych dla monografii i redakcji naukowych;
f) liczba niewykorzystanych udziałów jednostkowych dla monografii, rozdziałów, redakcji oraz artykułów opublikowanych w latach 2019 – 2021;
g) liczba osiągnięć osób nieuwzględnionych w liczbie N (limit na sumę uwzględnionych udziałów przez osoby spoza N - dokładność do 4 miejsc po przecinku).
5. Korekta zestawienia listy osiągnięć publikacyjnych zakwalifikowanych do oceny przez algorytm optymalizacyjny, w tym funkcjonalności:
a) dodawanie lub usuwanie oraz zatwierdzanie udziałów jednostkowych celem automatycznego przeliczenia punktacji osiągnięcia publikacyjnego oraz punktacji globalnej w dyscyplinie;
b) "Zaakceptuj zestawienie";
c) "Przywróć do wyliczenia algorytmu";
d) "Wybrane osiągnięcia" oraz "Wszystkie osiągnięcia" jako atrybuty filtrowania osiągnięć publikacyjnych.

Przerwa
Godz. 12.30-13.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY