SEDN - System Ewaluacji Dorobku Naukowego - Praktyczna obsługa aplikacji w zakresie gromadzenia i weryfikacji danych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej

Termin szkolenia:
wkrótce - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-12.30

1. Współpraca i komunikacja w zakresie poprawności sprawozdawczości danych pomiędzy użytkownikami SEDN (koordynatorzy, obserwatorzy), użytkownikami POL-on (dla poszczególnych modułów) oraz importerami publikacji w PBN:
a) reguły i sposoby weryfikacji migrowanych danych w poszczególnych modułach:
- podmiot w ewaluacji;
- osoba w ewaluacji;
- osiągnięcia naukowe.
2. Warunki uwzględnienia w ewaluacji osiągnięć naukowych:
a) za 2017 r., w tym:
- spełnienie warunku zaliczenia do liczby N,
- dyscyplina wskazana w tzw. pierwszym oświadczeniu,
- wyłączenia określonych pracowników wg grup stanowisk,
b) w przypadku zakończenia stosunku pracy w danym podmiocie i nawiązaniu w innym nowego zatrudnienia;
c) powstałych po dacie zakończenia zatrudnienia;
d) pracowników przebywających na urlopach;
e) pracowników, którzy oświadczyli więcej niż jedną dyscyplinę naukową.
3. Alerty i sankcje:
a) alerty dla pracownika (czy spełnia warunki i wymagania procesu ewaluacyjnego – oświadczenia, zatrudnienie, nieobecności);
b) alerty dla publikacji naukowych;
c) sankcje pomniejszenia sumy udziałów jednostkowych (brak oświadczonych publikacji naukowych z wykazu, brak oświadczonych dyscyplin, pracownik niezaliczony do liczby N).
4. Karta oceny i ograniczenia parametryczne:
a) maksymalna suma udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych oraz limity osiągnięć publikacyjnych w dyscyplinie na podmiot,
b) analiza zgodności danych publikacji naukowych zmigrowanych w SEDN a zaraportowanych w PBN:
- lista publikacji w profilu Instytucji PBN a dorobek naukowy w SEDN - zakres przedmiotowy;
- podgląd i szczegóły publikacji naukowych w profilu Instytucji PBN a w SEDN - relacje, pozytywna weryfikacja i zaliczenie do ewaluacji.
5. Zasady ustalania liczby punktów publikacji naukowych wg ministerialnego wykazu (monografie, w tym edycje naukowe i przekłady, rozdziały, artykuły, materiały pokonferencyjne) uwzględnionych w ewaluacji w podziale na lata 2017-2018; 2019–2021; 2017–2021:
a) punktacja źródła (liczba punktów zgodna z wykazem),
b) punktacja za udział jednostkowy danej osoby,
c) suma punktów za udziały w osiągnięciu,
d) wartości udziału jednostkowego danej osoby.

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Podobne szkolenia:

29.10.2021 - Ocena stanu przygotowań podmiotu do ewaluacji jakości działalności naukowej w Systemach POL-on, PBN, SEDN i STUDNIA