Prawo autorskie w naukach humanistycznych, empitycznych i ścisłych

Praktyczne warsztaty dla pracowników naukowych, administracyjnych i zarządzających
Termin szkolenia :
 
11.06.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 
10.00- 15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)


Program szkolenia:

1. Twórczość artystyczna, naukowa i użytkowa a twórczość w rozumieniu prawnym
      - Pojęcie „twórczości” na gruncie różnych rodzajów własności intelektualnej, co jest utworem chronionym prawem autorskim, co nie może być chronione prawem autorskim.
      - Praktyczne sposoby kwalifikowania materiałów do ochrony prawnoautorskiej
2. Do czego przydatna jest ochrona prawna autorska w nauce? Co w praktyce chroni prawo autorskie?
      - Czy pomysł na badania naukowe lub projekt naukowy podlega ochronie, a jeśli tak to jakiej?
      - Czy temat pracy naukowej i jej wnioski jest chroniony?
      - Wnioski i treść merytoryczna o ochrona prawem autorskim
      - Kwalifikacja prawna wykresów, tabeli i zbiorów danych
      - Rysunki i schematy w świetle prawa autorskiego?
      - Treść wykładów i wystąpień a prawo autorskie
3. Prawo autorskie a sfera „wolnej twórczości”
      Prawo autorskie jako prawo wyłączne, ograniczenia wewnątrz sfery monopolu autorskiego – dozwolony użytek, czas ochrony praw autorskich, rodzaje treści niepodlegających ochronie autorskiej
4. Ochrona twórczości naukowej odrębna od prawa autorskiego
      - Ochrona praw do baz danych (zestawień danych)
      - Dobra osobiste naukowcy (dorobek naukowy, renoma)
      - Ochrona patentowa
5. Komu przysługują prawa autorskie?
      - Naukowiec jako autor, zespół autorów, uczelnia i instytut jako uprawniony.Uprawnieni pierwotnie a uprawnieni wtórnie
      - Opracowania i dzieła inspirowane,
      - Twórczość indywidualna, współtwórcy, dzieła zbiorowe, połączone, pracodawca jako uprawniony do utworu.
      - Utwór pracowniczy
6. Dokumentowanie własnej twórczości (zabezpieczanie własnego autorstwa)
7. Osobista więź twórcy z dziełem a możliwość komercjalizacji dzieła
      Prawa majątkowe a prawa osobiste, konstrukcja i rodzaje praw osobistych, „komercjalizacja praw osobistych”.
8. Formy korzystania z praw autorskich
      Przeniesienie praw, licencje, „zgoda na korzystanie” jako forma dyspozycji prawami autorskimi.
9. Jak formułować umowy dotyczące utworów?
      Forma umów, obowiązkowe postanowienia, zasady prawidłowej redakcji umów, pola eksploatacji, postanowienia dotyczące wynagrodzenia, czas trwania umów licencyjnych, przyjęcie dzieła, zobowiązani do rozpowszechnienia dzieła.
10. Dozwolone korzystanie z cudzych utworów (dozwolony użytek)
      Definicja dozwolonego użytku, dozwolony użytek prywatny, dozwolony użytek publiczny ze szczególnym uwzględnieniem prawa cytatu.
11. Naruszenie praw autorskich
      Kiedy następuje naruszenie, plagiat, roszczenia w przypadku naruszenia praw autorskich.
12. Jeżeli nie prawo autorskie, to co?
      Postanowienia w umowach, ochrona przed naśladownictwem - czynami nieuczciwej konkurencji.

 

Prelegent:

Marcin Mioduszewski - Radca Prawny

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w elektronicznej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY