Kryterium III ewaluacji jakości działalności naukowej - Przygotowanie opisów wpływu w dyscyplinach z dziedziny nauk humanistycznych

NOWOŚĆ
Termin szkolenia:

16.04.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Szkolenie stawia za cel przedstawienie dobrych praktyk w przedmiocie opracowania opisów wpływu działalności naukowej w dyscyplinach z dziedziny nauk humanistycznych na
funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki w ramach III kryterium ewaluacji jakości działalności naukowej.
Szkolenie zostało podzielone na dwa bloki tematyczne. Pierwszy ma charakter szkoleniowy w formie wykładowej, drugi doradztwa eksperckiego w zakresie rekomendacji w kontekście
zadawanych pytań przez uczestników szkolenia. 

Program szkolenia:

I blok – szkoleniowy: 10.00-12.30
Przerwa 12.30-13.00
II blok – doradztwo eksperckie: 13.00-15.00

I blok

1. Potencjał dyscyplin w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie kreowania wpływu na procesy i stosunki społeczno-gospodarcze w oparciu o osiągnięcia w przedmiocie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, w tym:
a) przykładowy katalog czynników wpływających na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa;
b) oryginalne i nowatorskie wyniki badań naukowych jako potencjalne zagadnienia stanowiące podstawę dla formułowania opisu wpływu – odpowiedni dobór zagadnień tematycznych na poziomie ustaleń wewnętrznych podmiotu (klucz wyboru);
c) ocena potencjału punktowego opisu wpływu w zakresie zasięgu oraz znaczenia – merytoryczne przesłanki dokonania najkorzystniejszego wyboru.

2. Działalność naukowo-badawcza w dziedzinie nauk humanistycznych w rozumieniu prowadzenia badań podstawowych tzw. „czystych” (prac empirycznych lub teoretycznych) - jeśli nie ukierunkowanie wyników badań naukowych na praktyczne, komercyjne zastosowanie lub komercjalizację produktów, procesów lub usług - to co ? „Not for profit” a raczej oddziaływanie ukierunkowane w obszarze osiągnięcia określonej zmiany społecznej - przykładowy katalog rozumienia „przestrzeni” dla wpływu lub oddziaływania (influencji, interferencji) na społeczeństwo.

3. Specyfika wyników badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych w kontekście przygotowania opisów wpływu:
a) właściwe formułowanie tytułu (czego nie może zabraknąć w tytule opisu wpływu ?);
b) opracowanie streszczenia (na co należy zwrócić szczególną uwagę ?)
c) charakterystyka:
- głównych wniosków z badań naukowych (związek między wynikami badań naukowych a rozwojem cywilizacyjnym społeczeństwa, kulturą lub sztuką);
- roli podmiotu w osiągnięciu efektów działalności naukowej (przykłady jaką rolę odegrał podmiot);
- wpływu na otoczenie społeczno-gospodarcze (dobre praktyki redagowania treści z uwzględnieniem wymogów formalnych (zasięg, znaczenie, obszar wpływu, beneficjenci, dokumentacja i wskaźniki potwierdzające wpływ, „ścieżki” wpływu), w tym najczęściej popełniane błędy);
- znaczenia interdyscyplinarności badań naukowych na powstanie wpływu (dlaczego interdyscyplinarność badań naukowych miała kluczowe znaczenie dla powstania wpływu ?).

4. Specyfika dowodów wpływu w dziedzinie nauk humanistycznych:
a) przykładowy katalog dowodów wpływu;
b) dobre praktyki w opracowaniu i prezentacji dowodów wpływu.

5. Zasady oceny opisów wpływu, w tym możliwość zgłoszenia dodatkowych w dziedzinie nauk humanistycznych.

II blok
6. Doradztwo eksperckie (odpowiedzi na pytania od uczestników szkolenia).

Prelegent:

dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe

- wyspecjalizowaną kadrę

- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY