System świadczeń pomocy materialnej dla studentów - najnowsze zmiany

Termin szkolenia:
14.09.2022 - ONLINE (platforma clickmeeting)
19.09.2022 - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)


Program szkolenia:

I część szkolenia:
      1. Wprowadzenie
      2. Świadczenia dla studentów w roku akademicki 2022/2023 ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez ustawodawcę (Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 2232 z późn. zm.)
      3. Postępowanie administracyjne w sprawach stypendialnych (w formie interaktywnego quizu oraz kazusów):
            1) Kodeks postępowania administracyjnego w pigułce – najważniejsze przepisy z punktu widzenia osób odpowiedzialnych za przyznawanie świadczeń dla studentów,
            2) omówienie procedury przyznawania świadczeń,
            3) kompetencje komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej,
            4) omówienie decyzji w sprawach świadczeń dla studentów ze szczególnym uzasadnieniem uzasadnienia faktycznego i prawnego,
            5) wskazówki praktyczne dotyczące doręczania decyzji,
            6) stosowanie przepisów w czasie pandemii,
            7) wskazówki dotyczące usprawnienia procedury przyznawania świadczeń dla studentów.

II część szkolenia:
      1. Świadczenia dla studentów w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – stypendium socjalne (w formie interaktywnego quizu oraz kazusów opracowanych na podstawie prawdziwych stanów faktycznych)
            1) ustalania składu rodziny studenta,
                  - osoby wliczane do składu rodziny studenta,
                  - właściwe dokumentowanie składu rodziny,
                  - samodzielność finansowa,
            2) obliczanie dochodu,
                  - ustalanie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne,
                  - właściwe dokumentowanie sytuacji materialnej studentów,
                  - prawidłowe zakwalifikowanie dochodów uzyskanych i utraconych,
                  - dochody utracone a obniżenie wynagrodzenia z powodu pandemii koronawirusa,
                  - alimenty a sytuacja materialna studenta,
                  - dzierżawa gruntów rolnych,
                  - zmiana sytuacji materialnej studentów w czasie roku akademickiego,
            3) Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
            4) Obowiązek dostarczania zaświadczenia z pomocy społecznej,
            5) Omówienie najważniejszych przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

III część szkolenia:
      1. Świadczenia dla studentów w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga (w formie interaktywnego quizu oraz kazusów opracowanych na podstawie prawdziwych stanów faktycznych)
            1) Stypendium rektora
                  - sposób dokumentowania osiągnięć przy stypendium rektora,
                  - jakie osiągnięcia powinny być uwzględnianie przy przyznawaniu stypendium rektora – wskazówki praktyczne.
            2) Stypendium dla osób niepełnosprawnych
                  - ułatwienia dotyczące składania wniosków przez osoby niepełnosprawne – wskazówki praktyczne,
                  - powstanie niepełnosprawności w czasie studiów a możliwość ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych.
            3) Zapomoga
                  - przesłanki uprawniające do otrzymania zapomogi,
                  - praktyczne wskazówki związane z ustaleniem kwoty zapomogi,
                  - przyznawanie zapomóg a pandemia koronawirusa.

IV część szkolenia (w formie case study)
            1) Pandemia koronawirusa a przyznawanie świadczeń dla studentów
                  - sposób składania wniosków o świadczenia dla studentów na semestr letni roku akademickiego 2022/2023.
            2) Regulamin świadczeń dla studentów
                  - wymogi dotyczące Regulaminu świadczeń dla studentów,
                  - Ustawa a regulamin świadczeń dla studentów.
            3) Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.
                  - orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych oraz NSA w sprawach dotyczących świadczeń dla studentów.
            4) Dyskusja na temat modeli funkcjonowania komisji stypendialnych.
            5) Prawidłowa komunikacja pomiędzy pracownikami uczelni a członkami komisji stypendialnych
                  - jak usprawnić komunikację pomiędzy studentami a pracownikami administracyjnymi – wskazówki praktyczne,
                  - polityka informacyjna a przyznawanie świadczeń dla studentów.
            6) Wskazówki dotyczące usprawnienia działania komisji stypendialnych
                  - najczęściej popełniane błędy podczas przyznawania świadczeń dla studentów,
                  - wykorzystanie dostępnych narzędzi celem usprawnienia działania komisji stypendialnych.

 

Prelegent:

Wojciech Kiełbasiński - Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie m.in. doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UMK, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Od początku studiów zaangażowany w działalność na rzecz społeczności akademickiej. W przeszłości m.in. ekspert PKA ds. studenckich, Przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich, członek Rady Studentów Parlamentu Studentów RP przewodniczący Komisji Finansowo-Prawnej Samorządu Studenckiego UMK w Toruniu, oraz Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WPiA UMK. Doświadczenie w zakresie pomocy materialnej dla studentów zdobywał podczas pracy w Wydziałowej Komisji Stypendialnej WPiA UMK oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej UMK w Toruniu. Prowadził wiele szkoleń z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i pomocy materialnej. Uczestnik wielu konferencji naukowych oraz autor wielu publikacji naukowych.

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty
- przerwa kawowa i obiadowa w przypadku szkolenia stacjonarnego

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY