System świadczeń pomocy materialnej dla studentów - najnowsze zmiany 2021/2022

Termin szkolenia:
wkrótce - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)


Program szkolenia:

I część szkolenia:
1. Wprowadzenie
2. Świadczenia dla studentów po wejściu w życie nowej ustawy regulującej obszar szkolnictwa wyższego i nauki,
3. Postępowanie administracyjne w sprawach stypendialnych (w formie interaktywnego quizu oraz kazusów):
      1) Kodeks postępowania administracyjnego w pigułce – najważniejsze przepisy z punktu widzenia osób odpowiedzialnych za przyznawanie świadczeń dla studentów,
      2) omówienie procedury przyznawania świadczeń,
      3) kompetencje komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej,
      4) omówienie decyzji w sprawach świadczeń dla studentów ze szczególnym uzasadnieniem uzasadnienia faktycznego i prawnego,
      5) wskazówki praktyczne dotyczące doręczania decyzji,
      6) stosowanie przepisów w czasie pandemii,
      7) wskazówki dotyczące usprawnienia procedury przyznawania świadczeń dla studentów.

II część szkolenia:
1. Świadczenia dla studentów w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – stypendium socjalne (w formie interaktywnego quizu oraz kazusów opracowanych na podstawie prawdziwych stanów faktycznych)
      1) ustalania składu rodziny studenta,
            - osoby wliczane do składu rodziny studenta,
            - właściwe dokumentowanie składu rodziny,
            - samodzielność finansowa,
      2) obliczanie dochodu,
            - ustalanie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne,
            - właściwe dokumentowanie sytuacji materialnej studentów,
            - prawidłowe zakwalifikowanie dochodów uzyskanych i utraconych,
            - dochody utracone a obniżenie wynagrodzenia z powodu pandemii koronawirusa,
            - alimenty a sytuacja materialna studenta,
            - dzierżawa gruntów rolnych,
            - zmiana sytuacji materialnej studentów w czasie roku akademickiego.
      3) Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
      4) Obowiązek dostarczania zaświadczenia z pomocy społecznej a pandemia koronawirusa,
      5) Omówienie najważniejszych przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych,

III część szkolenia:
1. Świadczenia dla studentów w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga (w formie interaktywnego quizu oraz kazusów opracowanych na podstawie prawdziwych stanów faktycznych)
      1) Stypendium rektora
            - sposób dokumentowania osiągnięć przy stypendium rektora,
            - jakie osiągnięcia powinny być uwzględnianie przy przyznawaniu stypendium rektora – wskazówki praktyczne.
      2) Stypendium dla osób niepełnosprawnych
            - ułatwienia dotyczące składania wniosków przez osoby niepełnosprawne – wskazówki praktyczne,
            - powstanie niepełnosprawności w czasie studiów a możliwość ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych.
      3) Zapomoga
            - przesłanki uprawniające do otrzymania zapomogi,
            - praktyczne wskazówki związane z ustaleniem kwoty zapomogi,
            - przyznawanie zapomóg w czasie pandemii koronawirusa.

IV część szkolenia (w formie case study)
      1) Pandemia koronawirusa a przyznawanie świadczeń dla studentów
            - sposób składania wniosków o świadczenia dla studentów w czasie pandemii koronawirusa,
            - zmiany wprowadzone przez tzw. Tarczę Antykryzysową – co nas czeka w roku akademickim 2021/2022?
      2) Regulamin świadczeń dla studentów
            - wymogi dotyczące Regulaminu świadczeń dla studentów,
            - Ustawa a regulamin świadczeń dla studentów.
      3) Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.
            - orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych oraz NSA a liczenie 6-letniego okresu, w czasie którego przysługują świadczenia.
      4) Dyskusja na temat modeli funkcjonowania komisji stypendialnych.
      5) Prawidłowa komunikacja pomiędzy pracownikami uczelni a członkami komisji stypendialnych
            - jak usprawnić komunikację pomiędzy studentami a pracownikami administracyjnymi – wskazówki praktyczne,
            - polityka informacyjna a przyznawanie świadczeń dla studentów.
      6) Wskazówki dotyczące usprawnienia działania komisji stypendialnych
            - najczęściej popełniane błędy podczas przyznawania świadczeń dla studentów,
            - wykorzystanie dostępnych narzędzi celem usprawnienia działania komisji stypendialnych.

 

Prelegent:

Wojciech Kiełbasiński - Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie m.in. doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UMK, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Od początku studiów zaangażowany w działalność na rzecz społeczności akademickiej. W przeszłości m.in. ekspert PKA ds. studenckich, Przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich, członek Rady Studentów Parlamentu Studentów RP przewodniczący Komisji Finansowo-Prawnej Samorządu Studenckiego UMK w Toruniu, oraz Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WPiA UMK. Doświadczenie w zakresie pomocy materialnej dla studentów zdobywał podczas pracy w Wydziałowej Komisji Stypendialnej WPiA UMK oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej UMK w Toruniu. Prowadził wiele szkoleń z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i pomocy materialnej. Uczestnik wielu konferencji naukowych oraz autor wielu publikacji naukowych.

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY