POL-on 2.0. Techniczne i formalno-prawne aspekty obsługi nowego systemu

Termin szkolenia: 
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 780,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

1. Techniczne aspekty obsługi nowego Systemu POL-on 2.0, w tym m.in.:

a) zadania administratora w Systemie POL-on 2.0, w tym m.in. rejestracja nowego użytkownika i nadawanie uprawnień;

b) scenariusz rejestracji nowego konta Modułu Centralnego Logowania (MCL) z poziomu systemu dziedzinowego albo bezpośrednio z konsoli Systemu MCL, w tym:

- domena rejestracyjna konta centralnego MCL,

- faza rejestracji parametrów konta centralnego MCL (liczba, wymagalność i unikalność parametrów; polityka bezpieczeństwa w zakresie haseł),

- faza aktywowania konta centralnego MCL (okres ważności wiadomości rejestracyjnej),

- logowanie do pulpitu użytkownika Systemu MCL (zarządzanie parametrami i edytowanie konta centralnego MCL;zmiana albo odzyskiwanie hasła),

- edytowanie parametrów konta centralnego MCL z poziomu systemu dziedzinowego;

c) scenariusz logowania do Systemu POL-on 2.0 kontem centralnym MCL (etap identyfikacji i uwierzytelnienia);

d) scenariusz logowania do Systemu POL-on 2.0w przypadku posiadania wyłącznie konta lokalnego (dziedzinowego), w tym:

- procedura podłączania konta centralnego MCL,

- proces zmiany konta lokalnego na centralne.

2. Formalno-prawny zakres zmian przedmiotowych w zarządzeniu wewnętrznym rektora w sprawie organizacji, gromadzenia i raportowania danych w Systemie POL-on - określenie ról i zakresów kompetencyjnych administracji, celem implementacji ustawowych regulacji prawnych oraz wdrożenia do praktyki sprawozdawczej uczelni.

3. Odpowiedzialność rektora oraz sankcje prawne i administracyjne kary pieniężne za niesystematyczne, nieprawidłowe, nierzetelne i nieterminowe aktualizowanie danych w Systemie POL-on.

4. Nowy terminarz wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych w Systemie POL-on - Zestawienie tabelaryczne nr 1.

5. Szczegółowa analiza porównawcza zakresu raportowanych danych na gruncie Ustawy 2.0 i nowego rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Systemie POL-on w stosunku do przepisów dotychczasowych:

a) Zestawienie tabelaryczne nr 2. Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu;

b) Zestawienie tabelaryczne nr 3. Publikacje naukowe;

c) Zestawienie tabelaryczne nr 4. Patenty i prawa ochronne;

d) Zestawienie tabelaryczne nr 5. Projekty obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub upowszechnianie nauki;

e) Zestawienie tabelaryczne nr 6. Inwestycje;

f) Zestawienie tabelaryczne nr 7. Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe, nakłady inwestycyjne oraz źródła pochodzenia środków i wynikach finansowych;

g) Zestawienie tabelaryczne nr 8. Wykaz studentów;

h) Zestawienie tabelaryczne nr 9. Opis wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki;

i) Annex no 10. Description of the impact of scientific activity on functioning of the society and economy.

6. Szczegółowa charakterystyka danych sprawozdawczych raportowanych w Systemie POL- on, ze szczególnym uwzględnieniem nowego zakresu przedmiotowego informacji dotąd nie objętych ustawowym obowiązkiem sprawozdawczym.

7. Bazy danych Systemu „POL-on” oraz źródła informacji sprawozdawczych (wewnętrzne i zewnętrzne), w tym m.in.:

a) wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową orazosób biorących udział w jej prowadzeniu, w tym m.in.:

- osiągnięcia naukowe;

- Dodatek nr 1. Instrukcja rejestracji indywidualnego konta w Systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) oraz jego powiązania z kontem Systemu ORCID i ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;

- informacje dotyczące osób prowadzących kształcenie, ale niebędących nauczycielami akademickimi;

- oświadczenie o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią oraz posiadanych kompetencjach naukowych, dydaktycznych lub praktycznych art. 343 ust. 11 – uchylony;

- źródła finansowania stanowiska pracy;

- urlopy, zasiłki chorobowe lub świadczenia rehabilitacyjne;

- liczbę godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim;

- informacje o szkole doktorskiej, w której dana osoba prowadzi kształcenie;

- informacje o orzeczeniu kary dyscyplinarnej oraz zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

b) wykaz osób ubiegających się o stopień doktora, w tym m.in.:

- szkoła doktorska, promotor, ocena śródokresowa, stypendium doktoranckie, zatrudnienie;

- informacje o osobach ubiegających się o stopień doktora poza kształceniem w szkołach doktorskich – w trybie eksternistycznym.

c) wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym m.in.:

- szkoły doktorskie;

- organy nadające stopnie naukowe;

- informacje dotyczące oceny programowej i kompleksowej;

- informacje o prowadzonych studiach;

- rodzaje opłat za kształcenie na studiach;

- projekty naukowe, przychody z usług badawczych oraz z tytułu komercjalizacji wyników B+R lub know-how związanego z tymi wynikami;

- opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki;

- aparatura naukowo-badawcza i infrastruktura informatyczna, o wartości przekraczającej 500 000 zł;

- inwestycje, nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe, źródła pochodzenia tych środków oraz wynik finansowy;

- informacje o przychodach z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

- informacje o przychodach z tytułu komercjalizacji wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami.

d) baza dokumentów w postępowaniach awansowych, w tym m.in.:

- treść rozprawy doktorskiej oraz jej streszczenie i opis;

- recenzenci i recenzje rozprawy doktorskiej;

- wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego;

- członkowie komisji habilitacyjnej;

- recenzje osiągnięć naukowych.

e) baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, w tym m.in.:

-sprawozdania z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365 ustawy składane w trybie art. 427 ust. 1 ustawy;

- raporty z wykorzystania środków finansowych na inwestycje związane z kształceniem oraz z działalnością naukową, w tym współfinansowane ze źródeł zagranicznych;

- raporty z wykorzystania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju oraz specjalnej infrastruktury informatycznej mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa;

- raporty z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach programów i przedsięwzięć ustanawianych przez ministra.

f) baza osób upoważnionych do podpisywania dokumentów, w tym m.in.:

- informacje o wzorach dyplomów ukończenia studiów; dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych; odpisów dokumentów; świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz zaświadczeń o ukończeniu studiów i studiów podyplomowych.

8. Dyskusja, podsumowanie i wnioski końcowe oraz konsultacje indywidualne.

 

Prelegent:

dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji papierowej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

- serwis obiadowy oraz całodzienny serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.