Gościmy

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Stopnie i tytuł naukowy oraz szkoły doktorskie w Ustawie 2.0

Termin szkolenia : 
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 680,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Moduł 1. Zasady, procedury i warunki nadawania stopni i tytułu naukowego oraz przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich oraz postępowaniach habilitacyjnych i na tytuł profesora.

1. Kalendarz wejścia w życie Ustawy 2.0 - przepisy wprowadzające, uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe.

      > Zasady prowadzenia postępowań w sprawie nadania uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego:

            >> Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy.

            >> Wszczęte w okresie od dnia wejścia w życie ustawy.

      > Warunki posiadania uprawnień do nadawania stopni naukowych w okresie przejściowym.

      > Procedury prowadzenia przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy.

      > Procedury prowadzenia przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora w okresie od dnia wejścia w życie ustawy.

      > Okres przejściowy, w którym nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.

      > Ostateczny termin na wszczęcie przewodów doktorskich, postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora na podstawie przepisów dotychczasowych.

      > Ostateczny termin kiedy przewody i postępowania wszczęte według dotychczasowych zasad i niezakończone będą odpowiednio zamykane albo umarzane.

      > Ostateczny termin złożenia do CK oświadczeń w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do nadawania stopni naukowych do odpowiedniej dyscypliny.

      > Wydanie komunikatu przez CK o uprawnieniach uczelni, instytutów PAN oraz instytutów badawczych do nadawania stopni w dyscyplinach i dziedzinach według nowej klasyfikacji.

      > Stosowanie poszczególnych przepisów obecnej ustawy o stopniu i tytule naukowym w okresie przejściowym po wejściu w życie Ustawy 2.0.

      > Zniesienie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów a pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej i jej zadania.

2. Harmonogram wdrożeniowy jako podstawa do opracowania pakietu prac implementacyjnych w obszarze rozwoju kadry i prowadzenia szkół doktorskich.

3. Uczelnia jako podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki wstępujący w ogół praw i obowiązków jej podstawowych jednostek organizacyjnych (wydziałów) - konsekwencje i nowe zadania.

4. Przeniesienie uprawnień do nadawania stopni naukowych na poziom uczelni oraz jej organy i komisje uprawnione do ich nadawania i przeprowadzania czynności w przewodach i postępowaniach.

5. Zasady tworzenia i funkcjonowania federacji jako podmiotów z uprawnieniami do nadawania stopni naukowych i kształcenia doktorantów.

6. Kategorie naukowe a zasady przyznawania oraz utraty uprawnień do nadawania stopni naukowych – likwidacja minimum kadrowego do nadawania stopni naukowych.

7. Tryb i warunki oraz czynności w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych, w tym kolokwium habilitacyjne i na tytuł profesora.

8. Osiągnięcia naukowe wymagane w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i na tytuł profesora w okresie przejściowym i docelowym.

9. Wymogi formalne stawiane rozprawom doktorskim, w tym obowiązek sprawdzenia z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego oraz

dodatkowe warunki dopuszczenia do obrony.

10. Wymogi ustawowe w zakresie sprawowania opieki naukowej przez promotora oraz wyznaczania recenzentów.

11. Zniesienie obowiązku habilitacji a dydaktyczna ścieżka kariery nauczycieli akademickich.

Moduł 2. Zasady tworzenia, organizacji i funkcjonowania szkół doktorskich.

1. Warunki prowadzenia szkół doktorskich w okresie przejściowym.

2. Terminy podania po raz pierwszy do publicznej wiadomości zgodnych z wymogami ustawowymi zasad rekrutacji, nowych regulaminów i programów kształcenia w szkołach doktorskich.

3. Podmioty uprawnione do prowadzenia szkół doktorskich, w tym w ramach współpracy na podstawie umowy dwustronnej.

4. Organy uczelni uprawnione do tworzenia szkół doktorskich i ustalania programów kształcenia.

5. Liczba możliwych do utworzenia szkół doktorskich w podmiocie w danej dyscyplinie.

6. Ewaluacja jakości kształcenia w szkołach doktorskich.

7. Utrata możliwości prowadzenia kształcenia doktorantów w przypadku zaprzestania spełniania ustawowych warunków.

8. Struktura organizacyjna, dyrekcja i obsługa administracyjna szkoły doktorskiej.

9. Zasady rekrutacji i regulamin szkoły doktorskiej.

10. Promotorstwo, program kształcenia i praktyki zawodowe oraz indywidualny plan badawczy doktoranta.

11. Ocena śródokresowa doktoranta i skład komisji oceniających.

12. Stypendium doktoranckie – rodzaje, wysokość i okres otrzymywania.

13. Dopuszczalne ustawowo możliwości nawiązania stosunku pracy z doktorantem.

Moduł 3. Raportowanie danych w zakresie awansów naukowych i szkół doktorskich do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on”.

1. Zastosowanie Systemu „POL-on” do przetwarzania danych i wykonywania zadań związanych z prowadzeniem postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.

2. Analiza porównawcza zakresu przedmiotowego obecnie raportowanych danych do Systemu „POL-on” w module Zawiadomienia (streszczenia, autoreferaty, recenzje) z danymi wymaganymi na gruncie Ustawy 2.0.

3. Tryb i terminy wprowadzania danych do Systemu „POL-on” oraz ich aktualizowania, archiwizowania i usuwania.

4. Odpowiedzialność i oświadczenia rektora oraz sankcje prawne i administracyjne kary pieniężne za niesystematyczne, nieprawidłowe, nierzetelne i nieterminowe aktualizowanie danych w Systemie „POL-on” oraz naruszenie obowiązków informacyjnych.

5. Bazy danych Systemu „POL-on”.

      > Baza dokumentów w postępowaniach awansowych:

            >> rozprawa doktorska, opis rozprawy doktorskiej i streszczenie.

            >> wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz o nadanie tytułu profesora.

            >> recenzenci i członkowie komisji habilitacyjnej.

      > Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora:

            >> informację o szkole doktorskiej (osiągnięcia naukowe; stypendium doktoranckie; promotor; komisja dokonująca oceny śródokresowej).

            >> elektroniczny identyfikator naukowca zgodny z międzynarodowymi standardami - ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

      > Wykaz osób prowadzących działalność naukową oraz biorących udział w jej prowadzeniu:

           >> informacje o tytule zawodowym, stopniu doktora, stopniu doktora habilitowanego, uprawnieniach równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego lub tytule profesora albo równoważnym tytule zawodowym lub stopniu uzyskanym za granicą.

            >informacje o szkole doktorskiej, w której dana osoba prowadzi kształcenie.

      > Wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki:

            >> prowadzone szkoły doktorskie (osoba kierująca; podmioty prowadzące; podmioty, we współpracy z którymi realizowane jest kształcenie).

            >organy uczelni nadające stopnie naukowe.

Podsumowanie i wnioski końcowe.

 

 

 Prelegent:

dr Wojciech Majkowski

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.