Gościmy

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Warsztaty praktyczne - przygotowania uczelni wyższych i jednostek naukowych do uzyskania wyróżnienia HR Excellence in Research

Termin szkolenia : 
Możemy zorganizować to szkolenie w Państwa jednostce.
Prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów.

Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia : do uzgodnienia
Szkolenie uwzględnia zmiany ogłoszone przez KE i obowiązujące od 15 maja 2018 r.

 

Opis szkolenia:

Szkolenie zrealizowane zostanie w formule warsztatów praktycznych, które stawiają za cel uzyskanie wyróżnienia HR Excellence in Research poprzez wdrożenie regulacji Komisji Europejskiej w zakresie Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) oraz zaleceń z tzw. listy kontrolnej polityki otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji opartych na kwalifikacjach naukowców (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers - OTM-R).

Na wstępie szkolenia zostanie omówiony m.in. harmonogram i pakiet prac (działań) wdrożeniowych, w tym komentarz objaśniający wraz z formularzem oceny okresowej - Interim Review HRS4R w kontekście przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, celem uzyskania wyróżnienia HR Excellence in Research. 

Harmonogram realizacji zadań obejmuje kompleksowo 21 działań (zakres i cel, terminy realizacji, delegacja dla jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za ich wdrożenie), które jako rekomendowane gwarantują poprawne przeprowadzenie procesu wdrożeniowego (ambitne wskazanie liczby działań wdrożeniowych jako permanentny proces samodoskonalenia instytucji).

Omówienie zasad ewaluacji dokumentacji aplikacyjnej pomoże przybliżyć uczestnikom szkolenia warunki i kryteria oceny jej kwalifikowalności i jakości.

Następie we właściwej części warsztatów na podstawie czterdziestu zasad Karty i Kodeksu oraz dwudziestu zaleceń z tzw. listy kontrolnej polityki OTM-R, zostanie wskazany zakres i obszar zagadnień problemowych stanowiący podstawę do określenia potencjalnych niezgodności tzw. luk. Analiza luk przeprowadzona będzie w relacji do krajowych aktów normatywnych i prawnych, w tym w szczególności do wewnętrznych regulacji instytucjonalnych i dobrych praktyk wypracowanych na uczelniach i w instytutach badawczych.

   > Formularz analizy wewnętrznej - Gap Analysis z uwzględnieniem tabeli zgodności procesów rekrutacji z zasadami - Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers - OTM-R;

   > Formularz Strategii HR i Planu działań - HR Strategy and Action Plan HRS4R.

Warsztat praktyczny przeprowadzony zostanie w oparciu o specjalnie przygotowany (dedykowany) formularz roboczy, który został zaprojektowany w następującej konwencji:

1. Analiza zasad Karty i Kodeksu.

2. Określenie zakresu i obszaru zagadnień problemowych.

3. Powiązane krajowe akty normatywne (ustawy i akty wykonawcze) oraz inne regulacje prawne.

4. Prawo uczelniane – akty prawne (uchwały; zarządzenia; regulacje instytucjonalne i/lub dobre praktyki).

5. Wymagane działania naprawcze i doskonalące (ambitne cele, mierzalne wskaźniki).

 

Warsztatowym zadaniem uczestników szkolenia w ramach pracy w grupach i w oparciu o wspominany formularz będzie:

   > Analiza zasad Karty i Kodeksu oraz zaleceń polityki OTM-R w kontekście potencjalnych niezgodności tzw. luk;

   > Określenie zakresu i obszaru zagadnień problemowych stanowiących podstawę do wskazania potencjalnych niezgodności tzw. luk ;

   > Badanie i analiza porównawcza oraz weryfikacja poziomu zgodności dostosowania wewnętrznych aktów normatywnych (regulacji prawnych) oraz procedur i praktyk stosowanych w instytucji wdrażającej w stosunku do zasad zawartych w Karcie i Kodeksie oraz w tabeli zgodności procesów rekrutacji z zaleceniami polityki OTM-R.

   > Wyeliminowanie zidentyfikowanych niezgodności tzw. luk poprzez zaproponowanie działań naprawczych lub samodoskonalących z wykorzystaniem pomocniczych słów kluczowych – poprawa, weryfikacja, uzupełnienie, uaktualnienie, dostosowanie, wdrożenie, utworzenie, udostępnienie, opublikowanie, rozpowszechnienie, zorganizowanie, powołanie, doradztwo, statut, strategia rozwoju, polityka jakości, uchwała, zarządzenie, kodeks, regulamin, instrukcja, poradnik, przewodnik, mentoring, szkolenie, seminarium, warsztat, webinaria, mailing itd.

   > Pakiet prac - zadania szczegółowe: co zostanie zrobione i przez kogo (ambitne cele, mierzalne wskaźniki); horyzont czasowy: kiedy zostanie wykonane; alokacja zasobów: co i kto jest dostępny dla konkretnych działań.

Ponadto w końcowej części szkolenia w zależności od potrzeb uczestników omówione zostaną następujące zagadnienia towarzyszące:

   > Wzór tzw. Deklaracji poparcia dla zasad Karty i Kodeksu oraz Zobowiązania do wdrożenia Strategii HRS4R i OTM-R.

   > Wzór Zarządzenia Wewnętrznego w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

   > Planowanie, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej, popularyzującej i promującej wdrożenie Strategii HRS4R i OTM-R (kanały dystrybucji informacji: prasa, media, sieć WWW).

   > Analiza raportu wyników ankietowych oraz graficznej formy prezentacji wizualizowanych danych w postaci wykresów i tabel z komentarzem objaśniającym.

   > Procesy monitorowania i ciągłego doskonalenia zadań wdrożeniowych jako narzędzia poprawy jakości i wewnętrznej kontroli (wskaźniki i cele sukcesu).

   > Wzory formularzy protokołów i kart kontrolnych służące monitorowaniu działań wdrożeniowych - zakończonych i/lub nie zakończonych wynikających z Planu i harmonogramu.

   > „Dobre praktyki – warto wiedzieć”. Informacje przedstawione zostaną w oparciu o doświadczenia zdobyte jako koordynatora podczas przygotowywania i prowadzenia działań wdrożeniowych w uczelniach i jednostkach naukowych.

 

Prelegent:

Wojciech Majkowski

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.