Prawo autorskie w działalności projektowej

Termin szkolenia:
wkrótce - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

1) Aspekty przedmiotowe ochrony autorskiej:

a) Projekt a utwór,

b) Dokumentacja projektowa – egzemplarze projektu,

c) status obiektu w prawie autorskim,

d) prawo autorskie a Prawo budowlane,

e) prawo autorskie a Kodeks cywilny,

2) prawa autorskie:

a) prawa osobiste (zmiany, nadzory),

b) prawa majątkowe (pola eksploatacji),

c) prawa zależne (przeróbki, opracowania),

3) ograniczenia praw majątkowych:

a) dozwolony użytek projektów (wyłączenie w zakresie użytku osobistego, użytek dotyczący odbudowy i remontu),

b) wygasanie praw majątkowych),

4) aspekty podmiotowe ochrony:

a) projektant jako twórca,

b) współautorstwo projektu,

c) projektant jako pracownik,

d) dziedziczenie praw majątkowych,

e) projektant jako podwykonawca,

5) postanowienia umowne dotyczące praw do projektów:

a) postanowienia dotyczące praw osobistych,

b) wariant umowy przenoszącej prawa do projektu,

c) wariant licencyjny – rodzaje licencji,

d) znaczenie i zakres domniemań ustawowych (domniemanie z art. 61 ustawy),

e) postanowienia dotyczące praw zależnych,

f) aspekty czasowe –data nabycia praw,

6) inne wybrane zagadnienia, dotyczące umów na twórcze prace projektowe:

a) termin realizacji (opóźnienia),

b) przyjęcie utworu (projektu) – wadliwe („usterkowe”) wykonanie,

c) odstąpienie od umowy (istota i ograniczenia ustawowe),

d) szczególne uwarunkowania dotyczące wynagrodzeń (zasada odpłatności, ograniczenie ustawowe dotyczące zwrotu „zaliczki”),

e) uwarunkowania związane z formą i trybem zawarcia umowy (forma pisemna, forma dokumentowa, konkursy, przetargi – specyfika zamówień publicznych),

7) odpowiedzialność na naruszenie praw do projektu:

a) wady prawne projektu,

b) roszczenia z tytułu naruszenia praw osobistych,

c) roszczenia z tytułu naruszenia praw majątkowych (odszkodowania),

d) przedawniane się roszczeń,

8) zmiany ustawowe dotyczące kosztów uzyskania przychodów projektantów (nowelizacja ustawy PIT),

9) podsumowanie (dyskusja, pytania uzupełniające).

 

Adresaci:
Architekci, inżynierowie budownictwa, pracownicy biur projektowych, pozostałe osoby zainteresowane tematyką szkolenia 

 

Prowadzący:

Radca prawny w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbiter Sądu Polubownego do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem własności intelektualnej i przemysłowej, z prawem cywilnym, gospodarczym oraz podatkowym.

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w elektronicznej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY