Budowa i modyfikacja programów studiów w świetle najnowszych uwarunkowań legislacyjnych: profil praktyczny

Termin szkolenia:
23.09.2022 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

Program szkolenia:

1. Uwarunkowania legislacyjne: ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa 2.0)

2. Wymagania dotyczące studiów (analiza Rozporządzenia MNiSW o studiach, pod kątem profilu praktycznego)

3. Określanie i formułowanie efektów uczenia się zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji (charakterystyki uniwersalne i charakterystyki drugiego stopnia), profil praktyczny

4. Uwagi nt. akredytacji (projekt nowego statutu PKA) - profil praktyczny

5. Zajęcia praktyczne: określanie koncepcji kształcenia, formułowanie efektów uczenia się, proponowanie sposobów ich weryfikacji, praktyki zawodowe, zatrudnianie praktyków etc. (możliwość wcześniejszego zgłaszania problemów do analizy)

6. Uwzględnianie wzorców i standardów międzynarodowych. Internacjonalizacja kształcenia, narzędzie samooceny dla profilu praktycznego (wypracowane w ramach projektu BuildPHE)

 

Trener:

Dr hab. Marek Frankowicz, Uniwersytet Jagielloński. Koordynator i uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych, ekspert w akredytacjach międzynarodowych. Z-ca Kierownika Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ (2008-15). Ekspert Boloński (przez cały okres funkcjonowania Zespołu Promotorów/Ekspertów Bolońskich). Ekspert MNiSW oraz MEN w pracach nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Członek Rady EURASHE oraz Zespołów Zadaniowych (Task Forces) Grupy COIMBRA. Prowadzi szkolenia krajowe w zakresie systemów zapewnienia jakości, budowy programów studiów, internacjonalizacji, ECTS, ram kwalifikacji oraz innych zagadnień związanych z reformą polskiego szkolnictwa wyższego i budową Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, jak również warsztaty i szkolenia międzynarodowe.  Członek jednego z trzech zwycięskich zespołów prezentujących projekty założeń do Ustawy 2.0.

 

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY