SciVal — ewaluacja i analityka jakości wyników badań naukowych

NOWOŚĆ
Termin szkolenia:
27.09.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 09.00-14.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Szkolenie kierowane jest:

Do szerokiego grona pracowników zarówno uczelni, jak i instytutów naukowych lub badawczych. Dlatego ofertę szkoleniową dostosowano i dedykuje się pracownikom funkcyjnym (tj. dziekanom wydziałów, dyrektorom instytutów, czy kierownikom katedr), pracownikom naukowym lub badawczym reprezentujących dyscypliny naukowe, a ponadto pracownikom administracyjnym (tj. bibliotekarzom, analitykom danych naukowych czy menedżerom ds. badań) odpowiedzialnych w tych podmiotach za ewaluację jakości działalności naukowej lub realizację polityki naukowej czy strategii badawczej danej instytucji. Zaprezentowane ww. grupom pracowników poniższe praktyczne rozwiązania, znajdują szerokie zastosowanie w zakresie monitorowania, optymalizacji i doskonalenia procedur wewnętrznych dotyczących procesów zarządzania nauką w ramach prowadzonej polityki naukowej danego podmiotu zmierzającej do oceny doskonałości badawczej.

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Szkolenie zostało podzielone dwa bloki zadaniowe. Pierwszy, wykładowy stawia za cel merytoryczne i praktyczne zapoznanie uczestników z funkcjonalnościami narzędzia bibliometrycznego SciVal 10 firmy Elsevier, umożliwiającego analizę i ocenę działalności podmiotów prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe (B+R). SciVal jako profesjonalne, sześcio-modułowe narzędzie analityczne zapewnia dostęp do wyników badań na podstawie danych zawartych w multidyscyplinarnej bazie danych abstraktów i cytatów Scopus z ponad 60 milionami rekordów od ponad 7000 wydawców z całego świata z ponad 24 400 instytucji badawczych i powiązanych z nimi badaczy z 234 krajów na całym świecie.
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani, jak w efektywny sposób korzystać z tego narzędzia w celu analizowania wyników badań naukowych czy ich porównywania bądź tworzenia raportów sprawozdawczych. Drugi blok stanowić będzie dopełnienie pierwszego, ale już w formule dyskusyjnej rozumianej jako sesja pytań i odpowiedzi eksperckich (Q&A). Odpowiedzi na pytania osadzone będą zarówno w warstwie teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej, dlatego bazować będą na wieloletnim doświadczeniu i dobrych praktykach analityczno-statystycznych w interpretacji i prezentacji danych naukowo-badawczych.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie analizy i ewaluacji dorobku naukowo-badawczego instytucji prowadzących działalność B+R. Ponadto ze względu na fakt nowatorskiego i kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 09.00-12.30

1. Charakterystyka Scival jako specjalistycznego i zaawansowanego narzędzia analitycznego działalności naukowej:
a) wprowadzenie do praktycznej obsługi, w tym: słowniczek podstawowych metryk i wskaźników bibliometrycznych oraz pojęć, definicji i terminów;
b) sześcio—modułowa budowa programu oraz organizacja pracy i obszar roboczy;
c) panel główny i nawigacja oraz funkcjonalności analityczne i elementy interfejsu graficznego optymalizujące pracę użytkownika;
d) klasyfikacje przedmiotowe do kategoryzowania i mapowania publikacji wg. dyscyplin naukowych, w tym filtrowanie wybranej klasyfikacji:
— ASJC – All Science Journal Classification (Default),
— FORD – Fields of Research and Development (FORD),
— QS – Quacquarelli Symonds Classificatio,
— THE – Times Higher Education Classification.

2. Metryki podsumowujące dla podmiotu (Summary metrics) tzw. szybki podgląd:
a) wskaźnik produktywności publikacji indeksowanych w bazie Scopus (Scholarly Output);
b) możliwości porównywania dorobku naukowego podmiotów (wg. wielkości instytucji lub dziedziny badawczej);
c) wzrost liczby publikujących autorów;
d) cytowania publikacji względem średniej światowej (Field-Weighted Citation Impact FWCI);
e) publikacje z najwyższym FWCIs (Publications with Highest FWCI).
f) liczba cytowań publikacji (Citation Count);
g) średni wpływ cytowań każdej publikacji (Citations per Publication);
h) indeks h5 (h5-index).

3. Udział publikacji według obszaru tematycznego (Publication share by Subject Area):
a) prezentacja wyników na wykresach typu:
— kołowy,
— pierścieniowy,
— słupkowy,
— mapa drzewa.

4. Tematy badawcze (Research Topics):
a) identyfikacja i analiza dynamiki trendów badawczych;
b) analiza aktywności tematycznej podmiotu oraz dynamiki rozwoju problematyki badawczej (Topics; Topic Clusters);
c) zakres i poziom aktywności oraz udział poszczególnych badaczy w danej przodującej tematyce badawczej;
d) wizualizacja danych w widoku:
— tabeli,
— koła,
— wykresu,
— mapy lub chmury słów (fraz kluczowych).

5. Wskaźniki efektywności (Performance indicators):
a) liczba najczęściej cytowanych publikacji znajdujących się w górnych percentylach zbioru danych: 1%, 5%, 10% lub 25% (Outputs in Top 10% Citation Percentiles);
b) liczba publikacji w najczęściej cytowanych czasopismach znajdujących się w górnych percentylach zbioru danych: 1%, 5%, 10% lub 25% (Publications in Top 10% Journal Percentile).

6. Współpraca międzynarodowa (International Collaboration):
a) identyfikacja potencjalnych partnerstw;
b) współautorstwo publikacji:
— międzynarodowe,
— krajowe,
— instytucjonalne.

7. Współpraca sektorowa (Academic-Corporate Collaboration):
a) identyfikacja potencjalnych partnerstw:
— naukowo-korporacyjnych,
— naukowo-medycznych,
— naukowo-rządowych,
— innych.

8. Generowanie i analiza raportów porównawczych z wykorzystaniem szerokiej gamy wskaźników (Benchmarking):
a) ocena i ewaluacja badań (Research evaluation);
b) profilowanie i ocena wyników podmiotu, badaczy lub zespołów badawczych;
c) kompleksowa funkcjonalność analiz i modelowania scenariuszy;
d) wizualizacja wyników badawczych oraz raportowanie z wykorzystaniem predefiniowanych szablonów, jak i generowanych wg spersonalizowanych ustawień (automatyzacja powtarzalnych zadań);
e) tworzenie rozbudowanych raportów specjalnie dostosowanych do wspierania strategii badawczej podmiotu;
f) techniki formułowania kluczowych wniosków końcowych wspierających procesy decyzyjne.

Przerwa
Godz. 12.30-13.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.00-14.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY