Wykorzystanie badań ankietowych w doskonaleniu jakości kształcenia na uczelniach wyższych

Termin szkolenia: 17.09.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 16:00-19:15
Cena szkolenia za jedną osobę: 397,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

1. Podstawy prawne badań ankietowych w szkolnictwie wyższym
      • Przegląd kluczowych regulacji
      • Praktyczne zastosowanie przepisów prawnych

2. Ankiety jako narzędzie do zbierania danych w edukacji
  a. Typy badań ankietowych i ich praktyczne zastosowanie
      • Ankiety papierowe i online
      • Badania anonimowe i jawne
  b. Konstrukcja skutecznych pytań ankietowych
      • Tworzenie pytań zamkniętych i otwartych
      • Najczęstsze błędy i jak ich unikać
  c. Reprezentatywność próby w badaniach ankietowych

3. Implementacja badań ankietowych w systemach zarządzania jakością kształcenia
      • Integracja ankiet w systemie zarządzania jakością
      • Dobre praktyki

4. Analiza, interpretacja i dystrybucja wyników badań ankietowych
      • Techniki analizy wyników
      • Tworzenie raportów i prezentacji
      • Efektywne udostępnianie wyników zainteresowanym stronom 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej)
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty wysłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY