Polska Bibliografia Naukowa — Nowy Profil Instytucji

W dniu 24 maja b.r. została wdrożona nowa wersja Profilu Instytucji PBN

NOWOŚĆ

Termin szkolenia:
24.06.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 09.00-14.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie praktycznych kompetencji i umiejętności Importerów Publikacji w zakresie obsługi Nowego Profilu Instytucji w ramach Systemu Polskiej Bibliografii Naukowej na potrzeby sprawozdawczości publikacji naukowych. Dlatego pierwsza część szkolenia obejmuje w sposób całościowy „krok po kroku”, zarówno pod względem formalno-prawnym jak i praktycznym, aspekty rejestracji różnych typów publikacji w Systemie PBN — począwszy od omówienia przepisów prawnych, aż po wprowadzanie i edycję danych w systemie. Natomiast w części drugiej szkolenia — Q&A, odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi eksperckich.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami, w tym o charakterze komentarza prawnego. Ponadto ze względu na fakt kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie Nowego Profilu Instytucji.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 09.00-12.30

1. Ustawowe obowiązki sprawozdawcze gromadzenia publikacji powstałych w ramach działalności naukowej podmiotu w świetle regulacji prawnych i dobrych praktyk, w tym rozszerzenie zakresu funkcjonalności Nowego Profilu Instytucji poza cele ewaluacyjne.
a) zagadnienia formalno-prawne (objaśnienia i komentarz do przepisów prawnych);
b) wymogi przygotowania publikacji naukowych do ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2022-2025.

2. Charakterystyka i omówienie działania oraz obsługi Nowego Profilu Instytucji w ramach czterech zakładek tj. Publikacje, Ewaluacja, Oświadczenia dla osoby oraz Pracownicy, w tym:
a) akcje;
b) dodawanie oświadczeń;
c) szczegóły;
d) podgląd wersji publikacji;
e) usuwanie publikacji.

3. Praca w Nowym Profilu Instytucji, w tym:
3a) reguły realizacji technicznego ekwiwalentu oświadczenia pracownika upoważniającego podmiot do wykazania publikacji naukowych w dyscyplinach na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej;
zasady dotyczące prezentowania informacji o dyscyplinach naukowych:
dodawanie oświadczeń do publikacji – cel i warunki oraz alerty błędów:
publikacja nie ma wszystkich niezbędnych połączeń i nie może być dodana/zaktualizowana;
posiadasz więcej oświadczeń w profilu instytucji niż osób, dla których można złożyć oświadczenie;
publikacja zawiera błędy lub braki w podstawowych danych i nie może być zaktualizowana/dodana;
dyscypliny naukowe w oświadczeniach dla pracowników;
dyscypliny naukowe w oświadczeniach dla doktorantów;
dyscypliny naukowe w oświadczeniach osób będących zarówno pracownikami, jak i doktorantami w danym okresie ewaluacyjnym;
komunikaty systemowe w Nowym Profilu Instytucji i w formatkach dodawania/aktualizacji oświadczeń związane z dyscyplinami naukowymi osób.
3b) reguły dotyczące wprowadzania publikacji naukowych z oświadczeniem:
szczegółowy zakres danych sprawozdawczych a rejestracja wymaganych informacji w świetle regulacji prawnych, w tym dostosowanie i zawartość formularzy elektronicznych Nowego Profilu Instytucji;
dodawanie publikacji z oświadczeniem z poziomu Repozytorium;
aktualizacja publikacji z oświadczeniem w Profilu Instytucji;
dodawanie oświadczeń do publikacji z poziomu Profilu Instytucji;
aktualizacja oświadczenia z poziomu Profilu Instytucji.
3c) reguły dotyczące wprowadzania publikacji naukowych bez oświadczeń:
dodawanie publikacji bez oświadczenia z poziomu Repozytorium;
aktualizacja publikacji bez oświadczenia w Profilu Instytucji.
3d) korekta danych publikacji znajdującej się w Profilu Instytucji.

4. Zasady ewaluacji jakości działalności naukowej w odniesieniu do publikacji naukowych w ramach kryterium I:
a) zatrudnienie i oświadczenia w systemach POL-on/PBN/SEDN;
b) oświadczenia o zaliczeniu do liczby N oraz reprezentowanych dyscyplinach, w tym udział czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach;
c) zasady i kryteria oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w systemach POL-on/PBN/SEDN;
d)  ograniczenia parametryczne osiągnięć naukowych w ewaluowanej dyscyplinie:
3-krotności liczby N publikacji naukowych jako sumy udziałów jednostkowych uwzględnianych w ocenie dyscypliny;
maksymalnej sumy udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych dyscypliny — 3N, a sumy udziałów jednostkowych za uwzględniane w ewaluacji publikacje naukowe autorstwa albo współautorstwa pracowników — 4N;
maksymalnej sumy udziałów jednostkowych w monografiach naukowych i redakcjach naukowych takich monografii, uwzględnianych w ocenie dyscypliny;
maksymalnej sumy udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych autorstwa albo współautorstwa pracowników spoza liczby N;
e) przesłanki formalne nie uwzględnienia osiągnięcia naukowego w ocenie;
f) przypadki, kiedy może nastąpić zmiana punktacji za autorstwo albo współautorstwo publikacji naukowej;
g) dobre praktyki gromadzenia dokumentacji potwierdzającej sprawozdawczość danych zgodnie ze stanem faktycznym (dokumenty papierowe lub elektroniczne służące ustaleniu stanu faktycznego i potwierdzeniu danych sprawozdawczych).

Przerwa
Godz. 12.30-13.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.00-14.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski


Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY