Przetwarzanie i ochrona danych osobowych oraz badawczych w naukach medycznych do celów badań naukowych lub prac rozwojowych

Termin szkolenia: 05.04.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 09.00-14.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Szkolenie kierowane jest:

Do kadry kierowniczej, naukowej, zespołów badawczych prowadzących działalność naukowo-badawczą w dyscyplinach z zakresu dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz pracowników administracyjnych uczelni i jednostek naukowych, chcących rozwinąć swoje praktyczne umiejętności oraz poszerzyć swą wiedzę merytoryczną w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz badawczych do celów badań naukowych lub prac rozwojowych. Tematyka szkolenia i przedmiotowe zagadnienia ze względu na kompleksowe i wszechstronne ujęcie, zarówno w aspekcie prawnym, jak i dobrych praktyk, sprostają wymaganiom i potrzebom stawianym z jednej strony przez kadrę zarządzającą i nauczycieli akademickich z uczelni medycznych lub instytutów badawczych prowadzących badania naukowe, a jednocześnie z drugiej strony osób wykonujących zawód lekarza w ramach działalności leczniczej realizowanej w podmiotach leczniczych (np. szpitalach). Motywem przewodnim jest realizacja zagadnień problemowych w relacji badacz—lekarz, a uczelnia—szpital.

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje problematykę interpretacji i wykładni prawa w przedmiocie dopuszczalności przetwarzania zarówno tzw. „zwykłych” danych osobowych, jak i szczególnych kategorii do celów badań naukowych lub prac rozwojowych na gruncie regulacji prawnych stanowiących podstawę do ich przetwarzania, wydanych zarówno przez prawodawcę unijnego, jak również krajowego.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz badawczych w naukach medycznych do celów badań naukowych lub prac rozwojowych.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 09.00-12.30

1. Źródła i charakterystyka podstawy prawnej regulującej zasady, tryb, procedury oraz instrumenty systemu przetwarzania i ochrony danych osobowych:
a) prawo Unii Europejskiej:
ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO (2016/679);
b) regulacje uzupełniające i doprecyzowujące na gruncie prawa krajowego, w tym ustawy:
o ochronie danych osobowych,
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
o systemie informacji w ochronie zdrowia,
o działalności leczniczej,
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
Prawo farmaceutyczne,
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
c) akty wykonawcze:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

2. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych zarówno tzw. „zwykłych”, jak i szczególnych kategorii do celów badań naukowych lub prac rozwojowych przez podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, w tym:
a) gwarantowana konstytucyjnie wolność badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników a ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym ich przepływem;
b) przedmiot i zakres oraz cele i kontekst spraw regulowanych przez RODO (2016/679);
c) podstawowe definicje legalne, terminy i pojęcia;
d) jak RODO (2016/679) definiuje dane osobowe do celów badań naukowych i prac rozwojowych ?
e) jak RODO (2016/679) definiuje dane dotyczące zdrowia ?
f) siedem zasad generalnych w przetwarzaniu danych osobowych oraz reguły bezpieczeństwa wynikające z polityk ochrony danych;
g) motywy i dobre praktyki prawidłowego określania celów przetwarzania danych osobowych
h) prawne podstawy legalizujące dopuszczalność przetwarzania tzw. „danych zwykłych” i szczególnych kategorii danych osobowych;
i) zgoda, inaczej okazanie woli w oświadczeniu jako zupełna i autonomiczna przesłanka legalizującą przetwarzanie danych osobowych;
j) zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów badań naukowych a zgoda na udział w badaniu naukowym;
k) szczególne warunki i zasady udostępniania dokumentacji medycznej na cele naukowe i dydaktyczne;
l) na czym polega przetwarzanie danych osobowych, w szczególności danych zawartych w dokumentacji medycznej pacjenta ?
m) w jaki sposób Szpital przetwarza dane osobowe ? oraz przykładowe czynności przetwarzania tradycyjnego (dokumentacja papierowa) i elektronicznego (elektroniczna dokumentacja medyczna);
n) problematyka przetwarzania danych osobowych w celu biobankowania materiału ludzkiego i tworzenia baz danych genetycznych do celów badań naukowych.

3. Warunki wyłączeń zawarte w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przedmiocie stosowania określonych przepisów ogólnego rozporządzenia RODO (2016/679) do celów badań naukowych lub prac rozwojowych:
a) realizacja praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych do celów badań naukowych lub prac rozwojowych;
b) wystąpienie prawdopodobieństwa uniemożliwiającego lub poważnie utrudniającego realizację celów badań naukowych lub prac rozwojowych;
c) zaistnienie konieczności zastosowania wyłączeń do realizacji celów badań naukowych lub prac rozwojowych;
d) kiedy i pod jakim względem dopuszcza się przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

4. Dobre praktyki, w tym standardy etyczne i prawne przetwarzania danych osobowych do celów badań naukowych w uczelniach medycznych:
a) opracowanie procedur określających sposób zabezpieczenia danych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych:
zakres świadomej zgody uczestników badania,
minimalizacja i ograniczenie zbieranych danych do niezbędnych dla realizacji celów badawczych,
etyczna ocena badań naukowych,
transparentność i dostępność informacji,
monitorowanie i audyt.
b) wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych przy przetwarzaniu danych osobowych w badaniach naukowych z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze (wdrożenie polityki ochrony danych; pseudonimizacja; szyfrowanie danych; zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności iodporności systemów i usług przetwarzania; zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania; zasadne minimalizowanie nadawanych upoważnień i uprawnień; kontrola dostępu do pomieszczeń; anonimizacja).

Przerwa
Godz. 12.30-13.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.00-14.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski


Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY