Interpersonalna komunikacja medyczna w opiece zdrowotnej, czyli jak profesjonalnie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną oraz współpracować i komunikować się w zespole i środowisku medycznym

NOWOŚĆ
Termin szkolenia:
22.03.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 09.00-14.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zakres przedmiotowy szkolenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2023 poz. 2152). Standardy kształcenia obowiązujące na studiach na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025

Szkolenie kierowane jest:

Do nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia w uczelniach medycznych, chcących rozwinąć swoje praktyczne kwalifikacje i kompetencje w zakresie komunikowania się z pacjentem i jego rodziną oraz współpracy i komunikowania się w zespole i środowisku medycznym. Nabyte dzięki szkoleniu umiejętności zarówno praktyczne, jak i teoretyczne, wzbogacą warsztat metodyczny uczestników, co bezpośrednio przełoży się na kształcenie na kierunkach studiów: lekarskim i lekarsko-dentystycznym, a ponadto także na profesjonalizm i ergonomię czasu pracy w codziennej praktyce wykonywania zawodów medycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Zakres przedmiotowy szkolenia:

      Obejmuje przygotowanie kadry dydaktycznej uczelni medycznych do realizacji standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, w zawiązku z rozszerzeniem katalogu szczegółowych efektów uczenia się w kategorii umiejętności, w szczególności dotyczących profesjonalnej komunikacji z pacjentem i jego rodziną oraz komunikacji w zespole i środowisku medycznym, mających zastosowanie do kształcenia na studiach na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025.
Znowelizowane standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 września 2023 r., w którym wskazano, że kształcenie umożliwiające osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie profesjonalnego komunikowania się z pacjentem i jego rodziną w atmosferze zaufania, z uwzględnieniem potrzeb pacjenta, czy przekazywania niekorzystnych informacji oraz współpracy, interakcji i komunikowania się w zespole i środowisku medycznym, będzie prowadzone w ramach nauk behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu i komunikacji, z uwzględnieniem idei humanizmu w medycynie (grupa zajęć D) oraz grup zajęć E i F.
      Dlatego wymogiem i warunkiem prowadzenia przez kadrę dydaktyczną (nauczycieli akademickich lub inne osoby prowadzące zajęcia) kształcenia umożliwiającego osiągnięcie efektów uczenia się w grupach zajęć (D, E, F) w zakresie komunikowania się z pacjentem oraz współpracy i komunikowania się w zespole medycznym jest m.in. ukończenie szkolenia z zakresu komunikacji medycznej lub ukończenie studiów, których program określał efekty uczenia się z zakresu komunikacji medycznej lub posiadanie co najmniej pięcioletniego doświadczenia w nauczaniu komunikacji medycznej.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami co do formy i sposobu prowadzenia zajęć w zakresie umiejętności profesjonalnego komunikowania się z pacjentem i jego rodziną oraz współpracy i komunikowania się w zespole i środowisku medycznym. Całość materiałów rozumiana jako wytyczne o charakterze instruktażowym, przybliżą omawiane zagadnienia uczestnikom szkolenia. Ponadto ze względu na fakt nowatorskiego i kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 09.00-12.30

1. Ustawowe obowiązki oraz etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza i lekarza-dentysty.
2. Ustawowy stan prawny w przedmiocie praw i obowiązków pacjenta.
a) prawa pacjenta do:
świadczeń zdrowotnych,
informacji,
zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
tajemnicy informacji z nim związanych,
wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
poszanowania intymności i godności pacjenta,
dokumentacji medycznej,
zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
opieki duszpasterskiej,
przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
3. Zasady i sposób prowadzenia zajęć umożliwiających osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie umiejętności komunikowania się w grupach zajęć D, E i F w świetle standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty.
a) szczegółowe efekty uczenia się w grupach zajęć:
D. nauki behawioralne i społeczne z elementami profesjonalizmu i komunikacji, z uwzględnieniem idei humanizmu w medycynie,
E. nauki kliniczne niezabiegowe,
F. nauki kliniczne zabiegowe.
4. Forma i warunki przeprowadzania egzaminu praktycznego weryfikującego osiągnięcie efektów uczenia się w kategorii umiejętności w zakresie profesjonalnego komunikowania się w grupach zajęć D, E i F.
5. Protokoły, standardy, modele, teorie, zasady, techniki i reguły skutecznej komunikacji i interakcji wykorzystywane w praktyce klinicznej, w tym zestawy wskazówek i podpowiedzi w relacjach pacjent-lekarz.
a) przekazywanie niepomyślnych wiadomości pacjentom (np. niekorzystne rokowanie, diagnoza) z wykorzystaniem wybranego protokołu:
SPIKES,
EMPATIA,
ABCDE;
b) nawiązywanie kontaktu z pacjentem służącego budowaniu właściwych relacji:
model 4 nawyków (The Four Habits Model),
metoda elicytacji jako technika uzyskiwania informacji w dyskretny sposób,
stosowanie adekwatnie do sytuacji pytań otwartych, zamkniętych, parafrazy, klaryfikacji, podsumowań wewnętrznych i końcowych, sygnalizowanie, aktywne słuchanie (np. wychwytywanie i rozpoznawanie sygnałów wysyłanych przez rozmówcę, techniki werbalne i niewerbalne) i facylitacje (zachęcanie rozmówcy do wypowiedzi);
c) prowadzenie dialogu z pacjentem z uwzględnieniem schematu rozmowy (rozpoczęcie rozmowy, zbieranie informacji, wyjaśnianie i planowanie, zakończenie rozmowy), uwzględniając nadawanie struktury takiej rozmowie oraz kształtując relacje z pacjentem z użyciem wybranego modelu wytycznych:
Calgary-Cambridge,
Segue,
Kalamazoo Consensus,
Maastricht Maas Global,
w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
d) zasady motywowania pacjenta do zachowań prozdrowotnych:
model zmiany Prochaski i DiClemente,
wywiad motywujący.
6. Współpraca i komunikacja w zespole oraz w środowisku medycznym.
rola i zakres odpowiedzialności lekarza w zespole,
komunikacja i współpraca w zespole w kontekście dobra pacjenta,
stosowanie protokołów ATMIST i RSVP/ISBAR w trakcie przekazywania opieki nad pacjentem,
uzyskiwanie informacji od członków zespołu z poszanowaniem ich zróżnicowanych opinii i specjalistycznych kompetencji,
wdrażanie zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym.

Przerwa
Godz. 12.30-13.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.00-14.00


Prelegent:
dr Wojciech MajkowskiCo zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY