Jak wykorzystać metody jakościowe w badaniach naukowych

Termin szkolenia: 29.02.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 09.00-14.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)


Opis:

Wśród autorów niekiedy funkcjonuje pogląd, że wyniki badań jakościowych w porównaniu do ilościowych jest trudniej opublikować w renomowanych czasopismach. Tymczasem badania jakościowe są często źródłem postępu naukowego w danej dyscyplinie, generując interesujące wnioski i prowadząc do rozwoju nowych koncepcji. Należy jednak pamiętać, że czynnikiem ich powodzenia jest istotne zaangażowanie i wiedza badacza. Ponadto, z uwagi na otwarty, interaktywny i niekiedy mniej ustrukturyzowany charakter procesu badawczego, odpowiedzialnością badacza jest zadbanie o procedury zapewniające rzetelność i transparentność badań jakościowych.

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie jest adresowane do osób prowadzących badania naukowe, wykorzystujących lub planujących wykorzystać jakościowe metody badawcze, niezależnie od etapu kariery naukowej.
Uczestnicy zdobędą praktyczną i użyteczną wiedzę, kiedy i w jaki sposób w swojej pracy badawczej wykorzystać jakościowe metody badawcze. Omawiając dobre praktyki i najczęściej spotykane błędy, prelegent opiera się na swoich doświadczeniach jako autor publikacji, kierownik grantów badawczych, ale również jako recenzent artykułów oraz wniosków badawczych.

Program szkolenia:

• Czy badania jakościowe są „gorsze”? Mity i fakty na temat publikowania wyników badań jakościowych
• Jakie są wskazania zastosowania, możliwości i ograniczenia metod jakościowych?
• W jaki sposób dostosować wybór metod badawczych do celów badań?
• Jakie jest praktyczne znaczenie wiedzy badacza i teorii na etapie planowania badań jakościowych?
• Jakie jest znaczenie przeglądu literatury w projektowaniu badań i jakie są główne metody przeglądu literatury? Dobre praktyki i praktyczne wskazówki
• Czym są dane jakościowe i w jaki sposób je gromadzić?
• Czym różni się analiza danych jakościowych od ilościowych, a co je łączy?
• Jak przebiega analiza i interpretacja danych? Przegląd głównych podejść z naciskiem na metodę porównawczych studiów przypadku (comparative case study analysis), analizę treści (content analysis) i tzw. teorię ugruntowaną (grounded theory)
• Nowe podejścia do analizy danych jakościowych (np. fsQCA)
• Jakie mogą być kluczowe efekty badania jakościowego wykraczające poza prosty opis studiów przypadku? Znaczenie hipotez, modeli i typologii
• W jaki sposób wykorzystać synergie pomiędzy ilościowymi i jakościowymi metodami badań?
• W jaki sposób zaplanować realistyczny i wykonalny program badań?
• Procedury podnoszenia rzetelności badań jakościowych (w tym wykorzystanie oprogramowania typu CAQDAS)
• Jakie są główne oczekiwania recenzentów wobec publikacji opartych o dane jakościowe?
• Sesja Q&A

 

Prelegent:

dr hab. Piotr Trąpczyński jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W swojej działalności badawczej skupia się na problematyce wyników ekonomicznych osiąganych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w skali międzynarodowej. Kierownik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki czy Narodową Agencji Wymiany Akademickiej. Wyniki swoich badań publikował w prestiżowych międzynarodowych czasopismach posiadających tzw. Impact Factor, m.in. Journal of Business Research, Journal of World Business, European Management Journal, International Business Review czy Renewable and Sustainable Energy Reviews. Jest członkiem kolegiów redakcyjnych w European Journal of International Management oraz Journal of East European Management Studies, jak również regularnym recenzentem dla innych czasopism z listy JCR. Współpracuje z Narodowym Centrum Nauki w roli eksperta i recenzenta wniosków badawczych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, European International Business Academy oraz Academy of International Business, jak również współzałożycielem i wiceprezesem filii tej ostatniej organizacji na region Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY