STATISTICA — graficzna wizualizacja i analityczne techniki danych statystycznych w badaniach naukowych

NOWOŚĆ
Termin szkolenia:
20.10.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Szkolenie kierowane jest:

Do kadry naukowej i doktorantów, uczelni i jednostek naukowych niezależnie od reprezentowanej dyscypliny naukowej, chcących rozwinąć swoje praktyczne umiejętności analityczne lub zaktualizować swą wiedzę merytoryczną w zakresie zastosowania statystycznych metod i technik wizualizacji danych za pomocą wykresów lub map oraz analizy dużych zbiorów danych. Nabyte dzięki szkoleniu kompetencje zarówno praktyczne, jak i teoretyczne, wzbogacą warsztat metodologiczny uczestników, co bezpośrednio przełoży się na jakość uzyskiwanych wyników badań naukowych oraz zawartość graficzną treści publikacji naukowych.

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje graficzne i analityczne techniki wizualizacji danych statystycznych przygotowywanych z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu oprogramowania statystyczno-analitycznego STATISTICA. Zaprezentowane w sposób ilustracyjny liczne praktyczne, poglądowe i porównawcze przykłady zarówno wprowadzą, jak i przygotują uczestników szkolenia do samodzielnego opracowania wyników badań naukowych, począwszy od ich prawidłowego planowania i gromadzenia przez analizę i interpretację, aż po formułowanie celnych wniosków końcowych, a co więcej do graficznej prezentacji i wizualizacji zagregowanych danych (oprogramowanie STATISTICA dostarcza ponad sześćdziesiąt typów wykresów).

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie statystycznej wizualizacji i prezentacji danych za pomocą grafik. Całość materiałów rozumiana jako tutorial, prezentowana jest w oparciu o zrzuty ekranu z interfejsu graficznego użytkownika oprogramowania STATISTICA, tak aby w praktyczny i rzeczywisty sposób tzn. „krok po kroku” przybliżyć omawiane zagadnienia uczestnikom szkolenia. Dlatego merytoryczną i teoretyczną problematykę podejmowanych zagadnień uzupełniono bogato zilustrowaną praktyką obsługi aplikacji STATISTICA. Ponadto ze względu na fakt nowatorskiego i kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-13.30

1. Wprowadzenie do statystycznej analizy danych w oprogramowaniu STATISTICA:
a) podstawowe pojęcia statystycznej analizy danych (zrozumienie istoty wnioskowania i podejścia statystycznego);
b) wprowadzenie do planowania graficznej prezentacji danych oraz metod i procedur ich statystycznej analizy;
c) zalety wizualizacyjne i percepcyjne efektywnego wykorzystania grafik (obrazu graficznego) w prezentacji danych statystycznych jako predysponowane w stosunku do informacji przekazywanych w tradycyjnej (klasycznej) formie tabelarycznej (tablice):
przejrzystość, wzmacnianie i uatrakcyjnienie przekazem graficznym,
logiczne upraszczanie prezentowanych treści i łatwiejsze przyswajanie obrazkowych informacji,
możliwość wyrażenia najważniejszych prawidłowości i tendencji zmian badanego zjawiska,
harmonijne współistnienie zarówno tekstu, tabel, jak i graficznych form prezentacji danych.

2. Podstawy obsługi pakietu statystycznego STATISTICA:
a) środowisko robocze i organizacja pracy w programie;
b) budowa programu i elementy interfejsu graficznego użytkownika, w tym: menu główne i podręczne (klasyczne lub wstążka), polecenia, funkcjonalności i narzędzia, style, okno podstawowe, pasek tytułowy i stanu;
c) przypadki (wiersze), zmienne (kolumny) i zawartość komórki.

3. Przygotowanie danych do analizy:
a) tworzenie nowego projektu i dokumentu z danymi;
b) praca z arkuszem danych jako dwuwymiarową tablicą umożliwiającą operowanie na przypadkach i zmiennych:
poruszanie się po arkuszu,
wprowadzanie i edycja danych,
dodawanie zmiennych i przypadków oraz formatowanie komórek;
c) import przykładowego zbioru danych z zewnętrznych aplikacji i plików (XLS; TXT);
d) zapisywanie danych do pliku *.sta;
e) mechanizmy zarządzania wynikami analiz — tworzenie i zapisywanie do wynikowych dokumentów:
skoroszyt (*.stw),
raport (*.str),
edytor tekstowy (*.doc),
strona WWW (*htm; *.html),
dlaczego nie zaleca się zapisywania multimedialnych tabel i wykresów jako dokumentów wynikowych do kolejki tzw. "Osobnych okien",
logiczne porządkowanie dokumentów,
hierarchiczna struktura typów obiektów (folderów lub węzłów) w widoku drzewa eksploracji albo jednopoziomowa bez zdefiniowanej hierarchii obiektów.

4. Graficzna prezentacja danych statystycznych w oprogramowaniu STATISTICA:
a) usystematyzowanie uniwersalnych zasad i dobrych praktyk w zakresie opracowywania wykresów;
b) sposoby prezentacji danych statystycznych tzn. wybór właściwych narzędzi i graficznych technik analitycznych;
c) metodyka wizualizacji danych statystycznych;
d) typy wykresów (2W; XYZ 3W; 3W sekwencyjne; trójkątne 4W; 2W i 3W skategoryzowane; skategoryzowane trójkątne; obrazkowe nW; macierzowe);
e) tworzenie i formatowanie wykresów ilustrujących wyniki badań naukowych:
galeria wykresów,
kreator układu wielu wykresów,
układ wykresu i współrzędnych (kartezjański, biegunowy),
konfiguracja osi wykresu,
edytor wykresu i modyfikacja sposobu wyświetlania jego elementów,
dodawanie tytułów, etykiet i legend,
style i kolorystyka;
f) prezentacja i omówienie tworzenia reprezentatywnych wykresów.

5. Podstawowe metody prezentacji kartograficznej z wykorzystaniem programu Mapy jako dodatku do oprogramowania STATISTICA:
a) generowanie na mapie wykresów kołowych i słupkowych;
b) ustawienia projekcji mapy:
definiowanie stylów i wyglądu oraz położenia elementów składowych,
kolorowanie tła obszarów za pomocą predefiniowanych palet wartościami zadanej zmiennej,
wyświetlanie etykiet tekstowych wraz z formatowaniem;
c) zapis i odczyt z i do pliku wszystkich opcji wyglądu mapy;
d) rejestrowanie wygenerowanej mapy z wizualizacją danych w postaci makra SVB;
e) import własnych map z formatu Shapefile (*.shp).

Przerwa
Godz. 13.30-14.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 14.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY