Dokumentacja i zabezpieczanie wyników prac naukowych, badawczych i rozwojowych

Termin szkolenia:
29.09.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

Jedyne w Polce szkolenie przekrojowe z wielu dziedzin prawnych, którego celem jest wypełnienie istniejącej na rynku luki w zakresie teoretycznych i praktycznych informacji na temat różnych sposobów zabezpieczania wyników badań naukowych, prac badawczych i rozwojowych, także na potrzeby komercjalizacji.

Dokumentacja zakresu i treści materiałów naukowych oraz źródeł ich pochodzenia, w tym autorstwa ma kluczowe znaczenie dla wszystkich aspektów działalności uczelni i instytutów – od dydaktyki do komercjalizacji. Z uwagi na to, że nie istnieją jednolite i kompleksowe regulacjeprawne w tym zakresie, a zasady mające znaczenie dla tego zabezpieczenia i dokumentacji są rozsiane w różnych aktach prawnych i wymagają nierzadko praktycznej interpretacji, to szkolenie przekazuje w ramach autorskiego programu unikatową wiedzę, która będzie pomocą dla osób zarządzających instytucjami naukowymi, dla pracowników naukowych, a także osób koordynujących i zarządzających projektami i transferem wiedzy na uczelniach.

1. Cele zabezpieczania wyników badań naukowych, badawczych i rozwojowych
      1.1. Dokumentacja wewnętrzna
      1.2. Ochrona przed naruszeniem, w tym plagiatem
      1.3. Dokumentacja na potrzeby komercjalizacji w tym oferty technologicznej

2. Wyniki prac naukowych, badawczych i rozwojowych jako przedmiot ochrony
      2.1. Prawa autorskie i ich funkcja
      2.2. Patenty i inne prawa własności przemysłowej i ich funkcja
      2.3. Bazy danych i ich funkcja
      2.4. Know-how i jego funkcja
      2.5. Dorobek naukowy (dobra osobiste)

3. Komu przysługuje autorstwo i twórczość w zakresie prac naukowych, badawczych irozwojowych
      3.1. Uprawnieni (pierwotnie i wtórnie, twórczość pracownicza) i ich ustalanie
      3.2. Czy można ustalić autorstwo i twórczość?
      3.3. Ustanawianie współtwórczości w zakresie wyników prac naukowych, badawczych i rozwojowych

4. Narzędzia dokumentowania autorstwa wyników prac naukowych, badawczych i rozwojowych
      4.1. Domniemanie autorstwa i ich praktyczne zastosowanie
      4.2. Zabezpieczenie dokumentacji papierowej
      4.3. Pliki komputerowe
      4.4. Poczta elektroniczna
      4.5. Podpis elektroniczny
      4.6. Depozyty i akty notarialne

5. Zabezpieczenia zbiorów danych naukowych na potrzeby komercjalizacji
      5.1. „Księga” know-how” i „Księga technologii”
      5.2. Metodologia gromadzenia i zabezpieczania danych do know-how

6. Metody zarządzania dokumentacją i zabezpieczaniem informacji w strukturze jednostki
      6.1. Działania prawno-organizacyjne
      6.2. Działania techniczno-organizacyjne

7. Ochrona poufności (NDA) i ochrona przed działalnością konkurencyjną
      7.1. Narzędzia ochrony poufności informacji i ich funkcje
      7.2. Narzędzia ochrony przed działalnością konkurencyjną i ich funkcją
      7.3. Zabezpieczenie informacji w relacjach wewnętrznych jednostki
      7.4. Zabezpieczenie informacji w relacjach zewnętrznych jednostki (kontrahenci, konsorcja, zlecający prace)

 

Prelegent:
Marcin Mioduszewski - Radca Prawny

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY