Jak poprawnie rozpatrzyć wniosek o stypendium socjalne dla studentów i wydać decyzję administracyjną? – szkolenie praktyczne

Termin szkolenia:
20.10.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 09:00-15:30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł 497,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji pracowników instytucji szkolnictwa wyższego w zakresie praktycznego stosowania przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o świadczeniach rodzinnych, Kodeksu postepowania administracyjnego i innych ustaw oraz rozporządzeń, w trakcie przeprowadzenia postępowania w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania stypendium socjalnego dla studentów ze szczególnym uwzględnieniem zasad ustalania składu rodziny studenta i obliczania jej dochodu oraz zasad sporządzania i wystawiania decyzji i innych pism w toku postępowania administracyjnego.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji szkolnictwa wyższego zajmującym się rozpatrywaniem wniosków o stypendia socjalne dla studentów, obsługa komisji stypendialnych i/lub wystawianiem decyzji administracyjnych w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.
Uczestnik szkolenia powinien znać przynajmniej w stopniu podstawowym przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023.742 t.j).
Nie jest wymagane doświadczenie w temacie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

Program szkolenia:

Część I
1. Wprowadzenie organizacyjne
2. Przygotowanie merytoryczne:
      2.1. przepisy dotyczące ustalania składu rodziny studenta
      2.2. przepisy dot. ustalania dochodu rodziny studenta
      2.3. przepisy dot. wszczynania, prowadzenia i zakończenia postęp. administracyjnego

Część II
3. Zajęcia praktyczne polegające na rozpatrzeniu przykładowych wniosków studentów o stypendium socjalne i sporządzeniu decyzji administracyjnych, na bazie wniosków i dokumentów przygotowanych przez uczestników szkolenia.
4. Sesja pytań i odpowiedzi

UWAGA! Uczestnicy szkolenia będą zobowiązani do przekazania drogą elektroniczna, w sposób wskazany przez organizatora od 1 do 2 kompletów zanonimizowanych dokumentów studentów ubiegających się o stypendium socjalne w terminie nie późniejszym niż 10 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia.
Po dokonaniu zapisu na szkolenie organizator przekaże uczestnikom informację zawierającą instrukcję przygotowania dokumentacji i zanonimizowania danych osobowych i wrażliwych oraz sposobem ich przekazania.


Prelegent:
Piotr Okonkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY